Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for burnt (3 entries) (6.1626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burnt-, *burnt*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Burn \Burn\ (b[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Burned} (b[^u]rnd) or {Burnt} (b[^u]rnt); p. pr. & vb. n. {Burning}.] [OE. bernen, brennen, v. t., early confused with beornen, birnen, v. i., AS. b[ae]rnan, bernan, v. t., birnan, v. i.; akin to OS. brinnan, OFries. barna, berna, OHG. brinnan, brennan, G. brennen, OD. bernen, D. branden, Dan. br[ae]nde, Sw. br[aum]nna, brinna, Icel. brenna, Goth. brinnan, brannjan (in comp.), and possibly to E. fervent.] 1. To consume with fire; to reduce to ashes by the action of heat or fire; -- frequently intensified by up: as, to burn up wood. "We'll burn his body in the holy place." --Shak. [1913 Webster] 2. To injure by fire or heat; to change destructively some property or properties of, by undue exposure to fire or heat; to scorch; to scald; to blister; to singe; to char; to sear; as, to burn steel in forging; to burn one's face in the sun; the sun burns the grass. [1913 Webster] 3. To perfect or improve by fire or heat; to submit to the action of fire or heat for some economic purpose; to destroy or change some property or properties of, by exposure to fire or heat in due degree for obtaining a desired residuum, product, or effect; to bake; as, to burn clay in making bricks or pottery; to burn wood so as to produce charcoal; to burn limestone for the lime. [1913 Webster] 4. To make or produce, as an effect or result, by the application of fire or heat; as, to burn a hole; to burn charcoal; to burn letters into a block. [1913 Webster] 5. To consume, injure, or change the condition of, as if by action of fire or heat; to affect as fire or heat does; as, to burn the mouth with pepper. [1913 Webster] This tyrant fever burns me up. --Shak. [1913 Webster] This dry sorrow burns up all my tears. --Dryden. [1913 Webster] When the cold north wind bloweth, . . . it devoureth the mountains, and burneth the wilderness, and consumeth the ??ass as fire. --Ecclus. xliii. 20, 21. [1913 Webster] 6. (Surg.) To apply a cautery to; to cauterize. [1913 Webster] 7. (Chem.) To cause to combine with oxygen or other active agent, with evolution of heat; to consume; to oxidize; as, a man burns a certain amount of carbon at each respiration; to burn iron in oxygen. [1913 Webster] {To burn}, {To burn together}, as two surfaces of metal (Engin.), to fuse and unite them by pouring over them a quantity of the same metal in a liquid state. {To burn a bowl} (Game of Bowls), to displace it accidentally, the bowl so displaced being said to be burned. {To burn daylight}, to light candles before it is dark; to waste time; to perform superfluous actions. --Shak. {To burn one's fingers}, to get one's self into unexpected trouble, as by interfering the concerns of others, speculation, etc. {To burn out}, (a) to destroy or obliterate by burning. "Must you with hot irons burn out mine eyes?" --Shak. (b) to force (people) to flee by burning their homes or places of business; as, the rioters burned out the Chinese businessmen. {To be burned out}, to suffer loss by fire, as the burning of one's house, store, or shop, with the contents. {To burn up}, {To burn down}, to burn entirely. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Burnt \Burnt\, p. p. & a. Consumed with, or as with, fire; scorched or dried, as with fire or heat; baked or hardened in the fire or the sun. [1913 Webster] {Burnt ear}, a black, powdery fungus which destroys grain. See {Smut}. {Burnt offering}, something offered and burnt on an altar, as an atonement for sin; a sacrifice. The offerings of the Jews were a clean animal, as an ox, a calf, a goat, or a sheep; or some vegetable substance, as bread, or ears of wheat or barley. Called also {burnt sacrifice}. --[2 Sam. xxiv. 22.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: burnt adj 1: ruined by overcooking; "she served us underdone bacon and burnt biscuits" [syn: {burned}, {burnt}] 2: treated by heating to a high temperature but below the melting or fusing point; "burnt sienna" [syn: {burned}, {burnt}] 3: destroyed or badly damaged by fire; "a row of burned houses"; "a charred bit of burnt wood"; "a burned-over site in the forest"; "barricaded the street with burnt-out cars" [syn: {burned}, {burnt}, {burned-over}, {burned-out}, {burnt-out}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  burnt 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
burnt
 • ซึ่งเผาไหม้[Lex2]
 • (เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ burn [Nontri]
 • /B ER1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [burn]
 • ไหม้: เผา, เผาไหม้ [Lex2]
 • การเผาผลาญ[Lex2]
 • แดดเผา: ไหม้แดด, เกรียมแดด [Lex2]
 • ทำให้ไหม้: เผา [Lex2]
 • บริเวณที่ถูกเผา: บริเวณที่ไหม้ [Lex2]
 • (เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้ [Hope]
 • (n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้ [Nontri]
 • (vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด [Nontri]
 • /B ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
bunt, turnt, Turnen, turnen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
burent, purent, bourrant, bourrent, purot, bourrât, burnous, purots

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1626 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).