Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bulk (6 entries) (6.063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulk-, *bulk*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bulk \Bulk\ (b[u^]lk), n. [OE. bulke, bolke, heap; cf. Dan. bulk lump, clod, OSw. bolk crowd, mass, Icel. b?lkast to be bulky. Cf. {Boll}, n., {Bile} a boil, {Bulge}, n.] 1. Magnitude of material substance; dimensions; mass; size; as, an ox or ship of great bulk. [1913 Webster] Against these forces there were prepared near one hundred ships; not so great of bulk indeed, but of a more nimble motion, and more serviceable. --Bacon. [1913 Webster] 2. The main mass or body; the largest or principal portion; the majority; as, the bulk of a debt. [1913 Webster] The bulk of the people must labor, Burke told them, "to obtain what by labor can be obtained." --J. Morley. [1913 Webster] 3. (Naut.) The cargo of a vessel when stowed. [1913 Webster] 4. The body. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] My liver leaped within my bulk. --Turbervile. [1913 Webster] {Barrel bulk}. See under {Barrel}. {To break bulk} (Naut.), to begin to unload or more the cargo. {In bulk}, in a mass; loose; not inclosed in separate packages or divided into separate parts; in such shape that any desired quantity may be taken or sold. {Laden in bulk}, {Stowed in bulk}, having the cargo loose in the hold or not inclosed in boxes, bales, or casks. {Sale by bulk}, a sale of goods as they are, without weight or measure. [1913 Webster] Syn: Size; magnitude; dimension; volume; bigness; largeness; massiveness. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bulk \Bulk\, v. i. [imp. & p. p. {Bulked}; p. pr. & vb. n. {Bulking}.] To appear or seem to be, as to bulk or extent; to swell. [1913 Webster] The fame of Warburton possibly bulked larger for the moment. --Leslie Stephen. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bulk \Bulk\, n. [Icel. b[=a]lkr a beam, partition. Cf. {Balk}, n. & v.] A projecting part of a building. [Obs.] [1913 Webster] Here, stand behind this bulk. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Fiber \Fi"ber\, Fibre \Fi"bre\,, n. [F. fibre, L. fibra.] 1. One of the delicate, threadlike portions of which the tissues of plants and animals are in part constituted; as, the fiber of flax or of muscle. [1913 Webster] 2. Any fine, slender thread, or threadlike substance; as, a fiber of spun glass; especially, one of the slender rootlets of a plant. [WordNet sense 1] [1913 Webster] 3. the inherent complex of attributes that determine a person's moral and ethical actions and reactions; sinew; strength; toughness; as, a man of real fiber. [WordNet sense 2] Syn: character, fibre. [1913 Webster + WordNet 1.5] Yet had no fibers in him, nor no force. --Chapman. [1913 Webster] 4. A general name for the raw material, such as cotton, flax, hemp, etc., used in textile manufactures. [1913 Webster] 5. (Nutrition) that portion of food composed of carbohydrates which are completely or partly indigestible, such as cellulose or pectin; it may be in an insoluble or a soluble form. It provides bulk to the solid waste and stimulates peristalsis in the intestine. It is found especially in grains, fruits, and vegetables. There is some medical evidence which indicates that diets high in fiber reduce the risk of colon cancer and reduce cholesterol levels in the blood. It is also called {dietary fiber}, {roughage}, or {bulk}. [PJC] 6. a leatherlike material made by compressing layers of paper or cloth. [WordNet sense 3] Syn: fibre, vulcanized fiber. [WordNet 1.5] {Fiber gun}, a kind of steam gun for converting, wood, straw, etc., into fiber. The material is shut up in the gun with steam, air, or gas at a very high pressure which is afterward relieved suddenly by letting a lid at the muzzle fly open, when the rapid expansion separates the fibers. {Fiber plants} (Bot.), plants capable of yielding fiber useful in the arts, as hemp, flax, ramie, agave, etc. From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bulk n 1: the property resulting from being or relating to the greater in number of two parts; the main part; "the majority of his customers prefer it"; "the bulk of the work is finished" [syn: {majority}, {bulk}] [ant: {minority}] 2: the property of something that is great in magnitude; "it is cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of correspondence"; "the volume of exports" [syn: {bulk}, {mass}, {volume}] 3: the property possessed by a large mass v 1: stick out or up; "The parcel bulked in the sack" 2: cause to bulge or swell outwards [syn: {bulge}, {bulk}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: blk 1. (kıs.) black, block, bulk.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.063 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).