Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for brush (4 entries) (13.3812 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brush-, *brush*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brush \Brush\, v. t. [imp. & p. p. {Brushed} (br[u^]sht); p. pr. & vb. n. {Brushing}.] [OE. bruschen; cf. F. brosser. See {Brush}, n.] 1. To apply a brush to, according to its particular use; to rub, smooth, clean, paint, etc., with a brush. "A' brushes his hat o' mornings." --Shak. [1913 Webster] 2. To touch in passing, or to pass lightly over, as with a brush. [1913 Webster] Some spread their sailes, some with strong oars sweep The waters smooth, and brush the buxom wave. --Fairfax. [1913 Webster] Brushed with the kiss of rustling wings. --Milton. [1913 Webster] 3. To remove or gather by brushing, or by an act like that of brushing, or by passing lightly over, as wind; -- commonly with off. [1913 Webster] As wicked dew as e'er my mother brushed With raven's feather from unwholesome fen. --Shak. [1913 Webster] And from the boughts brush off the evil dew. --Milton. [1913 Webster] {To brush aside}, to remove from one's way, as with a brush. {To brush away}, to remove, as with a brush or brushing motion. {To brush up}, to paint, or make clean or bright with a brush; to cleanse or improve; to renew. [1913 Webster] You have commissioned me to paint your shop, and I have done my best to brush you up like your neighbors. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brush \Brush\ (br[u^]sh), n. [OE. brusche, OF. broche, broce, brosse, brushwood, F. brosse brush, LL. brustia, bruscia, fr. OHG. brusta, brust, bristle, G. borste bristle, b["u]rste brush. See {Bristle}, n., and cf. {Browse}.] 1. An instrument composed of bristles, or other like material, set in a suitable back or handle, as of wood, bone, or ivory, and used for various purposes, as in removing dust from clothes, laying on colors, etc. Brushes have different shapes and names according to their use; as, clothes brush, paint brush, tooth brush, etc. [1913 Webster] 2. The bushy tail of a fox. [1913 Webster] 3. (Zool.) A tuft of hair on the mandibles. [1913 Webster] 4. Branches of trees lopped off; brushwood. [1913 Webster] 5. A thicket of shrubs or small trees; the shrubs and small trees in a wood; underbrush. [1913 Webster] 6. land covered with brush[5]; in Australia, a dense growth of vegetation in good soil, including shrubs and trees, mostly small. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 7. (Elec.) A bundle of flexible wires or thin plates of metal, used to conduct an electrical current to or from the commutator of a dynamo, electric motor, or similar apparatus. [1913 Webster] 8. The act of brushing; as, to give one's clothes a brush; a rubbing or grazing with a quick motion; a light touch; as, we got a brush from the wheel as it passed. [1913 Webster] [As leaves] have with one winter's brush Fell from their boughts. --Shak. [1913 Webster] 9. A skirmish; a slight encounter; a shock or collision; as, to have a brush with an enemy; a brush with the law. [1913 Webster] Let grow thy sinews till their knots be strong, And tempt not yet the brushes of the war. --Shak. [1913 Webster] 10. A short contest, or trial, of speed. [1913 Webster] Let us enjoy a brush across the country. --Cornhill Mag. [1913 Webster] {Electrical brush}, a form of the electric discharge characterized by a brushlike appearance of luminous rays diverging from an electrified body. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Brush \Brush\, v. i. To move nimbly in haste; to move so lightly as scarcely to be perceived; as, to brush by. [1913 Webster] Snatching his hat, he brushed off like the wind. --Goldsmith. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: brush n 1: a dense growth of bushes [syn: {brush}, {brushwood}, {coppice}, {copse}, {thicket}] 2: an implement that has hairs or bristles firmly set into a handle 3: momentary contact [syn: {brush}, {light touch}] 4: conducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor 5: a bushy tail or part of a bushy tail (especially of the fox) 6: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash}, {encounter}, {skirmish}] 7: the act of brushing your teeth; "the dentist recommended two brushes a day" [syn: {brush}, {brushing}] 8: the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick brush" [syn: {brush}, {brushing}] 9: contact with something dangerous or undesirable; "I had a brush with danger on my way to work"; "he tried to avoid any brushes with the police" v 1: rub with a brush, or as if with a brush; "Johnson brushed the hairs from his jacket" 2: touch lightly and briefly; "He brushed the wall lightly" 3: clean with a brush; "She brushed the suit before hanging it back into the closet" 4: sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A gasp swept cross the audience" [syn: {brush}, {sweep}] 5: remove with or as if with a brush; "brush away the crumbs"; "brush the dust from the jacket"; "brush aside the objections" 6: cover by brushing; "brush the bread with melted butter"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  brush 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
brush
 • ปัด[Lex2]
 • แปรง[Lex2]
 • การสัมผัสเบาๆ[Lex2]
 • กวาด[Lex2]
 • ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า[Lex2]
 • หมู่ไม้เตี้ยๆ: ไม้พุ่ม [Lex2]
 • (บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo [Hope]
 • (n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ [Nontri]
 • (vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา [Nontri]
 • /B R AH1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bush, Bruch, Brust

Similar FRENCH words suggested by aspell:
brus, bush, rush, brous, rushs, bruis, bruns, bruts, bru

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 13.3812 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).