Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bridge (4 entries) (6.2278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridge-, *bridge*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bridge \Bridge\ (br[i^]j), v. t. [imp. & p. p. {Bridged} (br[i^]jd); p. pr. & vb. n. {Bridging}.] 1. To build a bridge or bridges on or over; as, to bridge a river. [1913 Webster] Their simple engineering bridged with felled trees the streams which could not be forded. --Palfrey. [1913 Webster] 2. To open or make a passage, as by a bridge. [1913 Webster] Xerxes . . . over Hellespont Bridging his way, Europe with Asia joined. --Milton. [1913 Webster] 3. To find a way of getting over, as a difficulty; -- generally with over. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bridge \Bridge\ (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge, AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG. brucca, G. br["u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga, Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro bridge, pavement, and possibly to E. brow.] 1. A structure, usually of wood, stone, brick, or iron, erected over a river or other water course, or over a chasm, railroad, etc., to make a passageway from one bank to the other. [1913 Webster] 2. Anything supported at the ends, which serves to keep some other thing from resting upon the object spanned, as in engraving, watchmaking, etc., or which forms a platform or staging over which something passes or is conveyed. [1913 Webster] 3. (Mus.) The small arch or bar at right angles to the strings of a violin, guitar, etc., serving of raise them and transmit their vibrations to the body of the instrument. [1913 Webster] 4. (Elec.) A device to measure the resistance of a wire or other conductor forming part of an electric circuit. [1913 Webster] 5. A low wall or vertical partition in the fire chamber of a furnace, for deflecting flame, etc.; -- usually called a {bridge wall}. [1913 Webster] {Aqueduct bridge}. See {Aqueduct}. {Asses' bridge}, {Bascule bridge}, {Bateau bridge}. See under {Ass}, {Bascule}, {Bateau}. {Bridge of a steamer} (Naut.), a narrow platform across the deck, above the rail, for the convenience of the officer in charge of the ship; in paddlewheel vessels it connects the paddle boxes. {Bridge of the nose}, the upper, bony part of the nose. {Cantalever bridge}. See under {Cantalever}. {Draw bridge}. See {Drawbridge}. {Flying bridge}, a temporary bridge suspended or floating, as for the passage of armies; also, a floating structure connected by a cable with an anchor or pier up stream, and made to pass from bank to bank by the action of the current or other means. {Girder bridge} or {Truss bridge}, a bridge formed by girders, or by trusses resting upon abutments or piers. {Lattice bridge}, a bridge formed by lattice girders. {Pontoon bridge}, {Ponton bridge}. See under {Pontoon}. {Skew bridge}, a bridge built obliquely from bank to bank, as sometimes required in railway engineering. {Suspension bridge}. See under {Suspension}. {Trestle bridge}, a bridge formed of a series of short, simple girders resting on trestles. {Tubular bridge}, a bridge in the form of a hollow trunk or rectangular tube, with cellular walls made of iron plates riveted together, as the Britannia bridge over the Menai Strait, and the Victoria bridge at Montreal. {Wheatstone's bridge} (Elec.), a device for the measurement of resistances, so called because the balance between the resistances to be measured is indicated by the absence of a current in a certain wire forming a bridge or connection between two points of the apparatus; -- invented by Sir Charles Wheatstone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bridge \Bridge\, n. A card game resembling whist. Note: The trump, if any, is determined by the dealer or his partner, the value of each trick taken over six being: for "no trumps" 12, hearts 8, diamonds 6, clubs 4, spades 2. The opponents of the dealer can, after the trump is declared, double the value of the tricks, in which case the dealer or his partner can redouble, and so on. The dealer plays his partner's hand as a dummy. The side which first reaches or exceeds 30 points scored for tricks wins a game; the side which first wins two games wins a rubber. The total score for any side is the sum of the points scored for tricks, for rubbers (each of which counts 100), for honors (which follow a special schedule of value), and for slam, little slam, and chicane. [Webster 1913 Suppl.] Note: For contract bridge, the scoring system has adopted different values, with 100 points required for a game. The penalties for failing to make a contract also vary with the score thus far achieved by the playing team, and with the degree, if any, of doubling during the auction. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bridge n 1: a structure that allows people or vehicles to cross an obstacle such as a river or canal or railway etc. [syn: {bridge}, {span}] 2: a circuit consisting of two branches (4 arms arranged in a diamond configuration) across which a meter is connected [syn: {bridge}, {bridge circuit}] 3: something resembling a bridge in form or function; "his letters provided a bridge across the centuries" 4: the hard ridge that forms the upper part of the nose; "her glasses left marks on the bridge of her nose" 5: any of various card games based on whist for four players 6: a wooden support that holds the strings up 7: a denture anchored to teeth on either side of missing teeth [syn: {bridge}, {bridgework}] 8: the link between two lenses; rests on the nose [syn: {bridge}, {nosepiece}] 9: an upper deck where a ship is steered and the captain stands [syn: {bridge}, {bridge deck}] v 1: connect or reduce the distance between [syn: {bridge}, {bridge over}] 2: make a bridge across; "bridge a river" 3: cross over on a bridge

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2278 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).