Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for break (5 entries) (4.4215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break-, *break*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Break \Break\ (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs. {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o]"k'n), (Obs. {Broke}); p. pr. & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS. brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to creak, Sw. braka, br[aum]kka to crack, Dan. br[ae]kke to break, Goth. brikan to break, L. frangere. Cf. {Bray} to pound, {Breach}, {Fragile}.] 1. To strain apart; to sever by fracture; to divide with violence; as, to break a rope or chain; to break a seal; to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock. --Shak. [1913 Webster] 2. To lay open as by breaking; to divide; as, to break a package of goods. [1913 Webster] 3. To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or communicate. [1913 Webster] Katharine, break thy mind to me. --Shak. [1913 Webster] 4. To infringe or violate, as an obligation, law, or promise. [1913 Webster] Out, out, hyena! these are thy wonted arts . . . To break all faith, all vows, deceive, betray. --Milton [1913 Webster] 5. To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or terminate; as, to break silence; to break one's sleep; to break one's journey. [1913 Webster] Go, release them, Ariel; My charms I'll break, their senses I'll restore. --Shak. [1913 Webster] 6. To destroy the completeness of; to remove a part from; as, to break a set. [1913 Webster] 7. To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to pierce; as, the cavalry were not able to break the British squares. [1913 Webster] 8. To shatter to pieces; to reduce to fragments. [1913 Webster] The victim broke in pieces the musical instruments with which he had solaced the hours of captivity. --Prescott. [1913 Webster] 9. To exchange for other money or currency of smaller denomination; as, to break a five dollar bill. [1913 Webster] 10. To destroy the strength, firmness, or consistency of; as, to break flax. [1913 Webster] 11. To weaken or impair, as health, spirit, or mind. [1913 Webster] An old man, broken with the storms of state. --Shak. [1913 Webster] 12. To diminish the force of; to lessen the shock of, as a fall or blow. [1913 Webster] I'll rather leap down first, and break your fall. --Dryden. [1913 Webster] 13. To impart, as news or information; to broach; -- with to, and often with a modified word implying some reserve; as, to break the news gently to the widow; to break a purpose cautiously to a friend. [1913 Webster] 14. To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to discipline; as, to break a horse to the harness or saddle. "To break a colt." --Spenser. [1913 Webster] Why, then thou canst not break her to the lute? --Shak. [1913 Webster] 15. To destroy the financial credit of; to make bankrupt; to ruin. [1913 Webster] With arts like these rich Matho, when he speaks, Attracts all fees, and little lawyers breaks. --Dryden. [1913 Webster] 16. To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss. [1913 Webster] I see a great officer broken. --Swift. [1913 Webster] Note: With prepositions or adverbs: [1913 Webster] {To break down}. (a) To crush; to overwhelm; as, to break down one's strength; to break down opposition. (b) To remove, or open a way through, by breaking; as, to break down a door or wall. {To break in}. (a) To force in; as, to break in a door. (b) To train; to discipline; as, a horse well broken in. {To break of}, to rid of; to cause to abandon; as, to break one of a habit. {To break off}. (a) To separate by breaking; as, to break off a twig. (b) To stop suddenly; to abandon. "Break off thy sins by righteousness." --Dan. iv. 27. {To break open}, to open by breaking. "Open the door, or I will break it open." --Shak. {To break out}, to take or force out by breaking; as, to break out a pane of glass. {To break out a cargo}, to unstow a cargo, so as to unload it easily. {To break through}. (a) To make an opening through, as, as by violence or the force of gravity; to pass violently through; as, to break through the enemy's lines; to break through the ice. (b) To disregard; as, to break through the ceremony. {To break up}. (a) To separate into parts; to plow (new or fallow ground). "Break up this capon." --Shak. "Break up your fallow ground." --Jer. iv. 3. (b) To dissolve; to put an end to. "Break up the court." --Shak. {To break} (one) {all up}, to unsettle or disconcert completely; to upset. [Colloq.] [1913 Webster] Note: With an immediate object: [1913 Webster] {To break the back}. (a) To dislocate the backbone; hence, to disable totally. (b) To get through the worst part of; as, to break the back of a difficult undertaking. {To break bulk}, to destroy the entirety of a load by removing a portion of it; to begin to unload; also, to transfer in detail, as from boats to cars. {To break a code} to discover a method to convert coded messages into the original understandable text. {To break cover}, to burst forth from a protecting concealment, as game when hunted. {To break a deer} or {To break a stag}, to cut it up and apportion the parts among those entitled to a share. {To break fast}, to partake of food after abstinence. See {Breakfast}. {To break ground}. (a) To open the earth as for planting; to commence excavation, as for building, siege operations, and the like; as, to break ground for a foundation, a canal, or a railroad. (b) Fig.: To begin to execute any plan. (c) (Naut.) To release the anchor from the bottom. {To break the heart}, to crush or overwhelm (one) with grief. {To break a house} (Law), to remove or set aside with violence and a felonious intent any part of a house or of the fastenings provided to secure it. {To break the ice}, to get through first difficulties; to overcome obstacles and make a beginning; to introduce a subject. {To break jail}, to escape from confinement in jail, usually by forcible means. {To break a jest}, to utter a jest. "Patroclus . . . the livelong day breaks scurril jests." --Shak. {To break joints}, to lay or arrange bricks, shingles, etc., so that the joints in one course shall not coincide with those in the preceding course. {To break a lance}, to engage in a tilt or contest. {To break the neck}, to dislocate the joints of the neck. {To break no squares}, to create no trouble. [Obs.] {To break a path}, {road}, etc., to open a way through obstacles by force or labor. {To break upon a wheel}, to execute or torture, as a criminal by stretching him upon a wheel, and breaking his limbs with an iron bar; -- a mode of punishment formerly employed in some countries. {To break wind}, to give vent to wind from the anus. [1913 Webster] Syn: To dispart; rend; tear; shatter; batter; violate; infringe; demolish; destroy; burst; dislocate. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Break \Break\ (br[=a]k), v. i. 1. To come apart or divide into two or more pieces, usually with suddenness and violence; to part; to burst asunder. [1913 Webster] 2. To open spontaneously, or by pressure from within, as a bubble, a tumor, a seed vessel, a bag. [1913 Webster] Else the bottle break, and the wine runneth out. --Math. ix. 17. [1913 Webster] 3. To burst forth; to make its way; to come to view; to appear; to dawn. [1913 Webster] The day begins to break, and night is fled. --Shak. [1913 Webster] And from the turf a fountain broke, and gurgled at our feet. --Wordsworth. [1913 Webster] 4. To burst forth violently, as a storm. [1913 Webster] The clouds are still above; and, while I speak, A second deluge o'er our head may break. --Dryden. [1913 Webster] 5. To open up; to be scattered; to be dissipated; as, the clouds are breaking. [1913 Webster] At length the darkness begins to break. --Macaulay. [1913 Webster] 6. To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength. [1913 Webster] See how the dean begins to break; Poor gentleman! he droops apace. --Swift. [1913 Webster] 7. To be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief; as, my heart is breaking. [1913 Webster] 8. To fall in business; to become bankrupt. [1913 Webster] He that puts all upon adventures doth oftentimes break, and come to poverty. --Bacn. [1913 Webster] 9. To make an abrupt or sudden change; to change the gait; as, to break into a run or gallop. [1913 Webster] 10. To fail in musical quality; as, a singer's voice breaks when it is strained beyond its compass and a tone or note is not completed, but degenerates into an unmusical sound instead. Also, to change in tone, as a boy's voice at puberty. [1913 Webster] 11. To fall out; to terminate friendship. [1913 Webster] To break upon the score of danger or expense is to be mean and narrow-spirited. --Collier. [1913 Webster] Note: With prepositions or adverbs: [1913 Webster] {To break away}, to disengage one's self abruptly; to come or go away against resistance. [1913 Webster] Fear me not, man; I will not break away. --Shak. [1913 Webster] {To break down}. (a) To come down by breaking; as, the coach broke down. (b) To fail in any undertaking; to halt before successful completion; as, the negotiations broke down due to irreconcilable demands. (c) To cease functioning or to malfunction; as, the car broke down in the middle of the highway. [1913 Webster +PJC] He had broken down almost at the outset. --Thackeray. [1913 Webster] {To break forth}, to issue; to come out suddenly, as sound, light, etc. "Then shall thy light break forth as the morning." --Isa. lviii. 8; [1913 Webster] Note: often with into in expressing or giving vent to one's feelings. "Break forth into singing, ye mountains." --Isa. xliv. 23. [1913 Webster] {To break from}, to go away from abruptly. [1913 Webster] This radiant from the circling crowd he broke. --Dryden. [1913 Webster] {To break into}, to enter by breaking; as, to break into a house. {To break in upon}, to enter or approach violently or unexpectedly. "This, this is he; softly awhile; let us not break in upon him." --Milton. {To break loose}. (a) To extricate one's self forcibly. "Who would not, finding way, break loose from hell?" --Milton. (b) To cast off restraint, as of morals or propriety. {To break off}. (a) To become separated by rupture, or with suddenness and violence. (b) To desist or cease suddenly. "Nay, forward, old man; do not break off so." --Shak. {To break off from}, to desist from; to abandon, as a habit. {To break out}. (a) To burst forth; to escape from restraint; to appear suddenly, as a fire or an epidemic. "For in the wilderness shall waters break out, and stream in the desert." --Isa. xxxv. 6 (b) To show itself in cutaneous eruptions; -- said of a disease. (c) To have a rash or eruption on the akin; -- said of a patient. {To break over}, to overflow; to go beyond limits. {To break up}. (a) To become separated into parts or fragments; as, the ice break up in the rivers; the wreck will break up in the next storm. (b) To disperse. "The company breaks up." --I. Watts. {To break upon}, to discover itself suddenly to; to dawn upon. {To break with}. (a) To fall out; to sever one's relations with; to part friendship. "It can not be the Volsces dare break with us." --Shak. "If she did not intend to marry Clive, she should have broken with him altogether." --Thackeray. (b) To come to an explanation; to enter into conference; to speak. [Obs.] "I will break with her and with her father." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Break \Break\ (br[=a]k), n. [See {Break}, v. t., and cf. {Brake} (the instrument), {Breach}, {Brack} a crack.] 1. An opening made by fracture or disruption. [1913 Webster] 2. An interruption of continuity; change of direction; as, a break in a wall; a break in the deck of a ship. Specifically: (a) (Arch.) A projection or recess from the face of a building. (b) (Elec.) An opening or displacement in the circuit, interrupting the electrical current. [1913 Webster] 3. An interruption; a pause; as, a break in friendship; a break in the conversation. [1913 Webster] 4. An interruption in continuity in writing or printing, as where there is an omission, an unfilled line, etc. [1913 Webster] All modern trash is Set forth with numerous breaks and dashes. --Swift. [1913 Webster] 5. The first appearing, as of light in the morning; the dawn; as, the break of day; the break of dawn. [1913 Webster] 6. A large four-wheeled carriage, having a straight body and calash top, with the driver's seat in front and the footman's behind. [1913 Webster] 7. A device for checking motion, or for measuring friction. See {Brake}, n. 9 & 10. [1913 Webster] 8. (Teleg.) See {Commutator}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: break n 1: some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity; "the telephone is an annoying interruption"; "there was a break in the action when a player was hurt" [syn: {interruption}, {break}] 2: an unexpected piece of good luck; "he finally got his big break" [syn: {break}, {good luck}, {happy chance}] 3: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other; "they built it right over a geological fault"; "he studied the faulting of the earth's crust" [syn: {fault}, {faulting}, {geological fault}, {shift}, {fracture}, {break}] 4: a personal or social separation (as between opposing factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn: {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling out}] 5: a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute break"; "he took time out to recuperate" [syn: {respite}, {recess}, {break}, {time out}] 6: the act of breaking something; "the breakage was unavoidable" [syn: {breakage}, {break}, {breaking}] 7: a time interval during which there is a temporary cessation of something [syn: {pause}, {intermission}, {break}, {interruption}, {suspension}] 8: breaking of hard tissue such as bone; "it was a nasty fracture"; "the break seems to have been caused by a fall" [syn: {fracture}, {break}] 9: the occurrence of breaking; "the break in the dam threatened the valley" 10: an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion); "then there was a break in her voice" 11: the opening shot that scatters the balls in billiards or pool 12: (tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving; "he was up two breaks in the second set" [syn: {break}, {break of serve}] 13: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was presented without commercial breaks"; "there was a gap in his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption}, {gap}] 14: a sudden dash; "he made a break for the open door" 15: any frame in which a bowler fails to make a strike or spare; "the break in the eighth frame cost him the match" [syn: {open frame}, {break}] 16: an escape from jail; "the breakout was carefully planned" [syn: {break}, {breakout}, {jailbreak}, {gaolbreak}, {prisonbreak}, {prison-breaking}] v 1: terminate; "She interrupted her pregnancy"; "break a lucky streak"; "break the cycle of poverty" [syn: {interrupt}, {break}] 2: become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart" [syn: {break}, {separate}, {split up}, {fall apart}, {come apart}] 3: render inoperable or ineffective; "You broke the alarm clock when you took it apart!" 4: ruin completely; "He busted my radio!" [syn: {break}, {bust}] [ant: {bushel}, {doctor}, {fix}, {furbish up}, {mend}, {repair}, {restore}, {touch on}] 5: destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments; "He broke the glass plate"; "She broke the match" 6: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises; "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn: {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against}, {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}] 7: move away or escape suddenly; "The horses broke from the stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out-- this prison is high security" [syn: {break}, {break out}, {break away}] 8: scatter or part; "The clouds broke after the heavy downpour" 9: force out or release suddenly and often violently something pent up; "break into tears"; "erupt in anger" [syn: {break}, {burst}, {erupt}] 10: prevent completion; "stop the project"; "break off the negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue}, {stop}] 11: enter someone's (virtual or real) property in an unauthorized manner, usually with the intent to steal or commit a violent act; "Someone broke in while I was on vacation"; "They broke into my car and stole my radio!"; "who broke into my account last night?" [syn: {break in}, {break}] 12: make submissive, obedient, or useful; "The horse was tough to break"; "I broke in the new intern" [syn: {break in}, {break}] 13: fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns; "This sentence violates the rules of syntax" [syn: {violate}, {go against}, {break}] [ant: {conform to}] 14: surpass in excellence; "She bettered her own record"; "break a record" [syn: {better}, {break}] 15: make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; "The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn: {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal}, {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let out}] 16: come into being; "light broke over the horizon"; "Voices broke in the air" 17: stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die}, {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}] 18: interrupt a continued activity; "She had broken with the traditional patterns" [syn: {break}, {break away}] 19: make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by quitting or fleeing; "The ranks broke" 20: curl over and fall apart in surf or foam, of waves; "The surf broke" 21: lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall" [syn: {dampen}, {damp}, {soften}, {weaken}, {break}] 22: be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add some stress" 23: come to an end; "The heat wave finally broke yesterday" 24: vary or interrupt a uniformity or continuity; "The flat plain was broken by tall mesas" 25: cause to give up a habit; "She finally broke herself of smoking cigarettes" 26: give up; "break cigarette smoking" 27: come forth or begin from a state of latency; "The first winter storm broke over New York" 28: happen or take place; "Things have been breaking pretty well for us in the past few months" 29: cause the failure or ruin of; "His peccadilloes finally broke his marriage"; "This play will either make or break the playwright" [ant: {make}] 30: invalidate by judicial action; "The will was broken" 31: discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split}, {break}, {break up}] 32: assign to a lower position; reduce in rank; "She was demoted because she always speaks up"; "He was broken down to Sergeant" [syn: {demote}, {bump}, {relegate}, {break}, {kick downstairs}] [ant: {advance}, {elevate}, {kick upstairs}, {promote}, {raise}, {upgrade}] 33: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going to break me!"; "The slump in the financial markets smashed him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}] 34: change directions suddenly 35: emerge from the surface of a body of water; "The whales broke" 36: break down, literally or metaphorically; "The wall collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in}, {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}] 37: do a break dance; "Kids were break-dancing at the street corner" [syn: {break dance}, {break-dance}, {break}] 38: exchange for smaller units of money; "I had to break a $100 bill just to buy the candy" 39: destroy the completeness of a set of related items; "The book dealer would not break the set" [syn: {break}, {break up}] 40: make the opening shot that scatters the balls 41: separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the boxers" 42: go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore out"; "The old chair finally fell apart completely" [syn: {break}, {wear}, {wear out}, {bust}, {fall apart}] 43: break a piece from a whole; "break a branch from a tree" [syn: {break}, {break off}, {snap off}] 44: become punctured or penetrated; "The skin broke" 45: pierce or penetrate; "The blade broke her skin" 46: be released or become known; of news; "News of her death broke in the morning" [syn: {break}, {get out}, {get around}] 47: cease an action temporarily; "We pause for station identification"; "let's break for lunch" [syn: {pause}, {intermit}, {break}] 48: interrupt the flow of current in; "break a circuit" 49: undergo breaking; "The simple vowels broke in many Germanic languages" 50: find a flaw in; "break an alibi"; "break down a proof" 51: find the solution or key to; "break the code" 52: change suddenly from one tone quality or register to another; "Her voice broke to a whisper when she started to talk about her children" 53: happen; "Report the news as it develops"; "These political movements recrudesce from time to time" [syn: {break}, {recrudesce}, {develop}] 54: become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated" [syn: {crack}, {check}, {break}] 55: crack; of the male voice in puberty; "his voice is breaking --he should no longer sing in the choir" 56: fall sharply; "stock prices broke" 57: fracture a bone of; "I broke my foot while playing hockey" [syn: {fracture}, {break}] 58: diminish or discontinue abruptly; "The patient's fever broke last night" 59: weaken or destroy in spirit or body; "His resistance was broken"; "a man broken by the terrible experience of near- death" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: break 1. vt. To cause to be {broken} (in any sense). ?Your latest patch to the editor broke the paragraph commands.? 2. v. (of a program) To stop temporarily, so that it may debugged. The place where it stops is a breakpoint. 3. [techspeak] vi. To send an RS-232 break (two character widths of line high) over a serial comm line. 4. [Unix] vi. To strike whatever key currently causes the tty driver to send SIGINT to the current process. Normally, break (sense 3), delete or {control-C} does this. 5. break break may be said to interrupt a conversation (this is an example of verb doubling). This usage comes from radio communications, which in turn probably came from landline telegraph/teleprinter usage, as badly abused in the Citizen's Band craze of the early 1980s.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.4215 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).