Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bound (11 entries) (6.0682 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bound-, *bound*.

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bind \Bind\, v. t. [imp. {Bound}; p. p. {Bound}, formerly {Bounden}; p. pr. & vb. n. {Binding}.] [AS. bindan, perfect tense band, bundon, p. p. bunden; akin to D. & G. binden, Dan. binde, Sw. & Icel. binda, Goth. bindan, Skr. bandh (for bhandh) to bind, cf. Gr. ? (for ?) cable, and L. offendix. [root]90.] 1. To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, etc.; to fetter; to make fast; as, to bind grain in bundles; to bind a prisoner. [1913 Webster] 2. To confine, restrain, or hold by physical force or influence of any kind; as, attraction binds the planets to the sun; frost binds the earth, or the streams. [1913 Webster] He bindeth the floods from overflowing. --Job xxviii. 11. [1913 Webster] Whom Satan hath bound, lo, these eighteen years. --Luke xiii. 16. [1913 Webster] 3. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- sometimes with up; as, to bind up a wound. [1913 Webster] 4. To make fast ( a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to bind a compress upon a part. [1913 Webster] 5. To prevent or restrain from customary or natural action; as, certain drugs bind the bowels. [1913 Webster] 6. To protect or strengthen by a band or binding, as the edge of a carpet or garment. [1913 Webster] 7. To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to bind a book. [1913 Webster] 8. Fig.: To oblige, restrain, or hold, by authority, law, duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to bind the conscience; to bind by kindness; bound by affection; commerce binds nations to each other. [1913 Webster] Who made our laws to bind us, not himself. --Milton. [1913 Webster] 9. (Law) (a) To bring (any one) under definite legal obligations; esp. under the obligation of a bond or covenant. --Abbott. (b) To place under legal obligation to serve; to indenture; as, to bind an apprentice; -- sometimes with out; as, bound out to service. [1913 Webster] {To bind over}, to put under bonds to do something, as to appear at court, to keep the peace, etc. {To bind to}, to contract; as, to bind one's self to a wife. {To bind up in}, to cause to be wholly engrossed with; to absorb in. [1913 Webster] Syn: To fetter; tie; fasten; restrain; restrict; oblige. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, a. [Past p. of OE. bounen to prepare, fr. boun ready, prepared, fr. Icel. b[=u]inn, p. p. of b[=u]a to dwell, prepare; akin to E. boor and bower. See {Bond}, a., and cf. {Busk}, v.] Ready or intending to go; on the way toward; going; -- with to or for, or with an adverb of motion; as, a ship is bound to Cadiz, or for Cadiz. "The mariner bound homeward." --Cowper. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, imp. & p. p. of {Bind}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, p. p. & a. 1. Restrained by a hand, rope, chain, fetters, or the like. [1913 Webster] 2. Inclosed in a binding or cover; as, a bound volume. [1913 Webster] 3. Under legal or moral restraint or obligation. [1913 Webster] 4. Constrained or compelled; destined; certain; -- followed by the infinitive; as, he is bound to succeed; he is bound to fail. [1913 Webster] 5. Resolved; as, I am bound to do it. [Collog. U. S.] [1913 Webster] 6. Constipated; costive. [1913 Webster] Note: Used also in composition; as, icebound, windbound, hidebound, etc. [1913 Webster] {Bound bailiff} (Eng. Law), a sheriff's officer who serves writs, makes arrests, etc. The sheriff being answerable for the bailiff's misdemeanors, the bailiff is usually under bond for the faithful discharge of his trust. {Bound up in}, entirely devoted to; inseparable from. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, v. t. [imp. & p. p. {Bounded}; p. pr. & vb. n. {Bounding}.] [1913 Webster] 1. To limit; to terminate; to fix the furthest point of extension of; -- said of natural or of moral objects; to lie along, or form, a boundary of; to inclose; to circumscribe; to restrain; to confine. [1913 Webster] Where full measure only bounds excess. --Milton. [1913 Webster] Phlegethon . . . Whose fiery flood the burning empire bounds. --Dryden. [1913 Webster] 2. To name the boundaries of; as, to bound France. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\ (bound), n. [OE. bounde, bunne, OF. bonne, bonde, bodne, F. borne, fr. LL. bodina, bodena, bonna; prob. of Celtic origin; cf. Arm. bonn boundary, limit, and boden, bod, a tuft or cluster of trees, by which a boundary or limit could be marked. Cf. {Bourne}.] The external or limiting line, either real or imaginary, of any object or space; that which limits or restrains, or within which something is limited or restrained; limit; confine; extent; boundary. [1913 Webster] He hath compassed the waters with bounds. --Job xxvi. 10. [1913 Webster] On earth's remotest bounds. --Campbell. [1913 Webster] And mete the bounds of hate and love. --Tennyson. [1913 Webster] {To keep within bounds}, not to exceed or pass beyond assigned limits; to act with propriety or discretion. [1913 Webster] Syn: See {Boundary}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, v. i. [F. bondir to leap, OF. bondir, bundir, to leap, resound, fr. L. bombitare to buzz, hum, fr. bombus a humming, buzzing. See {Bomb}.] [1913 Webster] 1. To move with a sudden spring or leap, or with a succession of springs or leaps; as the beast bounded from his den; the herd bounded across the plain. [1913 Webster] Before his lord the ready spaniel bounds. --Pope. [1913 Webster] And the waves bound beneath me as a steed That knows his rider. --Byron. [1913 Webster] 2. To rebound, as an elastic ball. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, v. t. 1. To make to bound or leap; as, to bound a horse. [R.] --Shak. [1913 Webster] 2. To cause to rebound; to throw so that it will rebound; as, to bound a ball on the floor. [Collog.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bound \Bound\, n. 1. A leap; an elastic spring; a jump. [1913 Webster] A bound of graceful hardihood. --Wordsworth. [1913 Webster] 2. Rebound; as, the bound of a ball. --Johnson. [1913 Webster] 3. (Dancing) Spring from one foot to the other. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bound adj 1: confined by bonds; "bound and gagged hostages" [ant: {unbound}] 2: held with another element, substance or material in chemical or physical union [ant: {free}] 3: secured with a cover or binding; often used as a combining form; "bound volumes"; "leather-bound volumes" [ant: {unbound}] 4: (usually followed by `to') governed by fate; "bound to happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is destined to be famous" [syn: {bound(p)}, {destined}] 5: covered or wrapped with a bandage; "the bandaged wound on the back of his head"; "an injury bound in fresh gauze" [syn: {bandaged}, {bound}] 6: headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York" [syn: {bound}, {destined}] 7: bound by an oath; "a bound official" 8: bound by contract [syn: {apprenticed}, {articled}, {bound}, {indentured}] 9: confined in the bowels; "he is bound in the belly" n 1: a line determining the limits of an area [syn: {boundary}, {edge}, {bound}] 2: the line or plane indicating the limit or extent of something [syn: {boundary}, {bound}, {bounds}] 3: the greatest possible degree of something; "what he did was beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of his ability" [syn: {limit}, {bound}, {boundary}] 4: a light, self-propelled movement upwards or forwards [syn: {leap}, {leaping}, {spring}, {saltation}, {bound}, {bounce}] v 1: move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you jump over the fence?" [syn: {jump}, {leap}, {bound}, {spring}] 2: form the boundary of; be contiguous to [syn: {bound}, {border}] 3: place limits on (extent or access); "restrict the use of this parking lot"; "limit the time you can spend with your friends" [syn: {restrict}, {restrain}, {trammel}, {limit}, {bound}, {confine}, {throttle}] 4: spring back; spring away from an impact; "The rubber ball bounced"; "These particles do not resile but they unite after they collide" [syn: {bounce}, {resile}, {take a hop}, {spring}, {bound}, {rebound}, {recoil}, {reverberate}, {ricochet}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bd 1. (kıs.) band, board, bond, bound, bundle

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0682 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).