Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bot (50 entries) (3.8326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bot-, *bot*.

Result from Foreign Dictionaries (50 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bot \Bot\, n. (Zool.) See {Bots}. [1913 Webster] Botanic From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bot n 1: botfly larva; typically develops inside the body of a horse or sheep or human From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: bot n [common on IRC, MUD and among gamers; from ?robot?] 1. An {IRC} or {MUD} user who is actually a program. On IRC, typically the robot provides some useful service. Examples are NickServ, which tries to prevent random users from adopting {nick}s already claimed by others, and MsgServ, which allows one to send asynchronous messages to be delivered when the recipient signs on. Also common are ?annoybots?, such as KissServ, which perform no useful function except to send cute messages to other people. Service bots are less common on MUDs; but some others, such as the ?Julia? bot active in 1990--91, have been remarkably impressive Turing-test experiments, able to pass as human for as long as ten or fifteen minutes of conversation. 2. An AI-controlled player in a computer game (especially a first-person shooter such as Quake) which, unlike ordinary monsters, operates like a human-controlled player, with access to a player's weapons and abilities. An example can be found at http://www.telefragged.com/thefatal/. 3. Term used, though less commonly, for a web {spider}. The file for controlling spider behavior on your site is officially the ?Robots Exclusion File? and its URL is ?http:///robots.txt?) Note that bots in all senses were ?robots? when the terms first appeared in the early 1990s, but the shortened form is now habitual. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BOT Back On Topic (slang, Usenet, IRC) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BOT Beginning Of Tape From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BOT Build, Operate and Transfer (networke) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BOT Broadcast Online TV From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bot [bɔt] crude; raw; rough blunt bone addled; foolish; stupid From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: barb 1. olta çengeli 2. ok ucu 3. kanca 4. kuş tüyünün bir kılı 5. (bot.), (zool.) sakala benzer kısım 6. kısa ve kalın gagalı güvercin 7. rahibelerin kullandığı boynu ve göğsü örten keten örtü 8. (eski.) sakal 9. Mağrip atı 10. ok, mızrak vb, ne uç takmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: beard 1. sakal 2. (bot.), (zool.) püskül, püskül sakal 3. sakalını yolmak 4. sakalına yapışmak 5. siddetle karşı koymak 6. sakal yapıştırmak. beard grass (bot.) sıçan kuyruğu. bearded sakallı. beardless sakalsız. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bicephalous 1. (bot.), (zool.) iki başlı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: boss 1. (bot.), (zool.) bitki veya hayvanın vücudunda meydana gelen şişkinlik 2. (mim.) fildişi, maden v.b.'nden yapılmış kabartma süs 3. kabartmalarla süslemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: clasper 1. (bot.), filiz 2. (zool.) dişiyi tutmak için erkek balık veya böcekte bulunan uzuv. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: colonial 1. koloniye ait, sömürge ile ilgili (kimse) 2. (bot.), (zool.) koloni halinde yaşayan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: complicate 1. karıştırmak, zorlaştırmak, güçleştirmek 2. karmaşık 3. (bot.), (zool.) uzunlamasına katlanmış (böcek kanadı vb) complicated karmaşık 4. muğlak, çapraşık, anlaşılması güç, çözülmesi güç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dormant 1. uykuda olan, uyuşuk, cansız 2. (colloq.) rafa kalkmış 3. keşfedilmemiş. (kabiliyet) 4. (bot.), (zool.) geçici bir süre için uykuya yatmış, hareketsiz. dormancy uyku hali. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: distal 1. (bot.), (anat.) merkez veya mafsaldan uzak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: acanthus 1. kenger otu, ayı yoncası, (bot.), Acanthus 2. (mim.) sütun başlıklarında kullanılan akantos yaprağı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: crinite 1. (bot.), (zool.) saçlı, kıllı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cross 1. çaprazlamak 2. karşıdan karşıya geçmek 3. geçirmek 4. (bot.), (zool.) türleri ayrı olan hayvan veya çiçekleri çiftleştirip melez çeşitler elde etmek 5. karşı gelmek 6. türleri karışmak 7. haç işareti yapmak 8. üstüne çizgi çizmek. crossed in love aşkta bedbaht olmuş. Cross my heart. Vallahi (I.) Yemin ederim ki... cross oneself istavroz çıkarmak. cross one's arms kollarını kavuşturmak. cross one's fingers iyi şans dilemek. cross one's legs ayak ayak üstüne atmak. cross one's mind hatırına gelmek, aklıhdan geçmek. cross out karalamak, bozmak, silmek (yazı) cross someone's palm bahşiş vermek 9. falcıya para vermek. cross swords with... ile çekişmek, kavga etmek. cross up işini bozmak, atlatmak 10. hıyanet etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cucullate 1. (bot.), (zool.) külahlı, kukuleteli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dimerous 1. (bot.), (zool.) iki kısım dan meydana gelen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dimidiate 1. (bot.), (zool.) ikiye bölünmüş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dioecious 1. (bot.), (zool.) erkek ve dişi organları ayrı bitki veya hayvanlarda olan, iki evcikli, dioik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: farinose 1. un veren 2. (bot.), (zool.) una bulanmış gibi beyaz tozla kaplı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fertilize 1. gübrelemek, verimini artırmak, kuvvet ve bereketini (çoğ.)altmak 2. (bot.), (biyol.) döllemek, tohumlamak, aşılamak. fertiliza'tion ilkah 3. aşılama 4. verimini artırma, mümbitleştirme, gübreleme. fer'tilizer gübre, kimyevi gübre. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flabellate , flabelliform 1. (bot.), (zool.) yelpaze şeklinde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hydrophilous 1. (bot.), (zool.) sucul, hidrofil. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hastate 1. mızrak başı şeklinde 2. (bot.), buna benzer üç köşeli (yaprak) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hispid 1. (bot.), (zool.) kıllı, dikenli, iğneli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lanceolate 1. (bot.), (zool.) mızrak biçiminde, mızraksı, lanseolat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: limbate 1. (bot.), (zool.) kenarlı, başka renkte kenarı olan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lobate,lobated 1. (bot.), (zool.) yuvarlak kısımları olan, loplu 2. kenarları sarkık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: moniliform 1. (bot.), (zool.) tespih şeklinde, moniliform. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: neutral 1. tarafsız, yansız 2. belirli bir niteliği olmayan 3. tarafsız memlekete ait 4. rengi belli olmayan 5. (kim.) ne asit ne de alkali niteliğinde olan, nötr 6. (elek.) ne müspet ne de menfi, nötr 7. (bot.), (zool.) erkeklik veya dişilik organı olmayan 8. tarafsız kimse veya memleket. neutralism tarafsızlık siyaseti. neu- tral'ity tarafsızlık. neutrally taraf tutmadan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pileated 1. (bot.), (zool.) tepeli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rimose , rimous 1. yarıklarla dolu 2. (bot.), (zool.) ağaç kabuğu gibi çatlaklı. rimos'ity ağaç kabugu gibi yarık veya çatlaklık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: repent 1. (bot.), (zool.) yerde yatan 2. (zool.) sürünen, sürüngen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rootstock 1. kök, asıl kaynak 2. (bot.), (bak.) rhizome. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sagittate 1. (bot.), (zool.) ok başı seklinde, temren biçiminde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scrobieulate 1. (bot.), (zool.) çukurları olan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: secund 1. (bot.), (zool.) bir taraflı, tek yanlı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: social 1. toplumsal içtimai, sosyal 2. toplumda yeri olan, cemiyete ait 3. (bot.), (zool.) kütle halinde büyüyen veya yaşayan 4. sosyetik 5. sohbetli toplantı, sohbet meclisi. Social Democrat sosyal demokrat parti üyesi. social insurance sosyal sigorta. social intercourse sosyal ilişki. social register sosyeteye mensup kimselerin isimleri yazılı liste. social science sosyal bilim. social security sosyal sigorta. social service sosyal hizmet. social work sosyal görev. sociality tatlı huyluluk, hoş sohbetlik 6. girginlik. socially sosyal olarak, toplumsal bakımdan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spicate 1. (bot.), (zool.) başaklı, sivri uçlu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spinescent 1. (bot.), (zool.) dikenli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spinule 1. (bot.), (zool.) dikencik, iğnecik. spinulose dikenli, iğneli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spore 1. (bot.), (zool.) spor. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: squarrase 1. (bot.), (zool.) sert pullu, sıkı ve sert. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: venous 1. toplardamara ait 2. kirli kana ait 3. (bot.), (zool.) damarlı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: auricle 1. (anat.) sayvan, kulak kepçesi 2. kulakçık 3. (bot.), (zool.) kulağa benzeyen şey, kulacık, kulakçık. auricled kulaklı.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.8326 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).