Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bore (12 entries) (6.0497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bore-, *bore*. Possible hiragana form: ぼれ

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G. geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera, Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take, carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf. {Fertile}.] 1. To support or sustain; to hold up. [1913 Webster] 2. To support and remove or carry; to convey. [1913 Webster] I 'll bear your logs the while. --Shak. [1913 Webster] 3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.] [1913 Webster] Bear them to my house. --Shak. [1913 Webster] 4. To possess and use, as power; to exercise. [1913 Webster] Every man should bear rule in his own house. --Esther i. 22. [1913 Webster] 5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription. [1913 Webster] 6. To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name. [1913 Webster] 7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor --Dryden. [1913 Webster] The ancient grudge I bear him. --Shak. [1913 Webster] 8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer. [1913 Webster] Should such a man, too fond to rule alone, Bear, like the Turk, no brother near the throne. --Pope. [1913 Webster] I cannot bear The murmur of this lake to hear. --Shelley. [1913 Webster] My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv. 13. [1913 Webster] 9. To gain or win. [Obs.] [1913 Webster] Some think to bear it by speaking a great word. --Bacon. [1913 Webster] She was . . . found not guilty, through bearing of friends and bribing of the judge. --Latimer. [1913 Webster] 10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc. [1913 Webster] He shall bear their iniquities. --Is. liii. 11. [1913 Webster] Somewhat that will bear your charges. --Dryden. [1913 Webster] 11. To render or give; to bring forward. "Your testimony bear" --Dryden. [1913 Webster] 12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing a part in the conversation." --Locke. [1913 Webster] 13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change. [1913 Webster] In all criminal cases the most favorable interpretation should be put on words that they can possibly bear. --Swift. [1913 Webster] 14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct. [1913 Webster] Hath he borne himself penitently in prison? --Shak. [1913 Webster] 15. To afford; to be to; to supply with. [1913 Webster] His faithful dog shall bear him company. --Pope. [1913 Webster] 16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest. [1913 Webster] Here dwelt the man divine whom Samos bore. --Dryden. [1913 Webster] Note: In the passive form of this verb, the best modern usage restricts the past participle born to the sense of brought forth, while borne is used in the other senses of the word. In the active form, borne alone is used as the past participle. [1913 Webster] {To bear down}. (a) To force into a lower place; to carry down; to depress or sink. "His nose, . . . large as were the others, bore them down into insignificance." --Marryat. (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an enemy. {To bear a hand}. (a) To help; to give assistance. (b) (Naut.) To make haste; to be quick. {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually by promises never to be realized; to amuse by false pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand, how crossed." --Shak. {To bear in mind}, to remember. {To bear off}. (a) To restrain; to keep from approach. (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from rubbing against anything; as, to bear off a blow; to bear off a boat. (c) To gain; to carry off, as a prize. (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into the home when the position of the piece and the dice provide the proper opportunity; -- the goal of the game is to bear off all of one's men before the opponent. {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar doth bear me hard." --Shak. {To bear out}. (a) To maintain and support to the end; to defend to the last. "Company only can bear a man out in an ill thing." --South. (b) To corroborate; to confirm. {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking. "Religious hope bears up the mind under sufferings." --Addison. [1913 Webster] Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer; endure; tolerate; carry; convey; transport; waft. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bore \Bore\, v. t. [imp. & p. p. {Bored}; p. pr. & vb. n. {Boring}.] [OE. borien, AS. borian; akin to Icel. bora, Dan. bore, D. boren, OHG. por?n, G. bohren, L. forare, Gr. ? to plow, Zend bar. [root]91.] 1. To perforate or penetrate, as a solid body, by turning an auger, gimlet, drill, or other instrument; to make a round hole in or through; to pierce; as, to bore a plank. [1913 Webster] I'll believe as soon this whole earth may be bored. --Shak. [1913 Webster] 2. To form or enlarge by means of a boring instrument or apparatus; as, to bore a steam cylinder or a gun barrel; to bore a hole. [1913 Webster] Short but very powerful jaws, by means whereof the insect can bore, as with a centerbit, a cylindrical passage through the most solid wood. --T. W. Harris. [1913 Webster] 3. To make (a passage) by laborious effort, as in boring; as, to bore one's way through a crowd; to force a narrow and difficult passage through. "What bustling crowds I bored." --Gay. [1913 Webster] 4. To weary by tedious iteration or by dullness; to tire; to trouble; to vex; to annoy; to pester. [1913 Webster] He bores me with some trick. --Shak. [1913 Webster] Used to come and bore me at rare intervals. --Carlyle. [1913 Webster] 5. To befool; to trick. [Obs.] [1913 Webster] I am abused, betrayed; I am laughed at, scorned, Baffled and bored, it seems. --Beau. & Fl. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bore \Bore\, v. i. 1. To make a hole or perforation with, or as with, a boring instrument; to cut a circular hole by the rotary motion of a tool; as, to bore for water or oil (i. e., to sink a well by boring for water or oil); to bore with a gimlet; to bore into a tree (as insects). [1913 Webster] 2. To be pierced or penetrated by an instrument that cuts as it turns; as, this timber does not bore well, or is hard to bore. [1913 Webster] 3. To push forward in a certain direction with laborious effort. [1913 Webster] They take their flight . . . boring to the west. --Dryden. [1913 Webster] 4. (Man.) To shoot out the nose or toss it in the air; -- said of a horse. --Crabb. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bore \Bore\, n. [Icel. b[=a]ra wave: cf. G. empor upwards, OHG. bor height, burren to lift, perh. allied to AS. beran, E. 1st {bear}. [root]92.] (Physical Geog.) (a) A tidal flood which regularly or occasionally rushes into certain rivers of peculiar configuration or location, in one or more waves which present a very abrupt front of considerable height, dangerous to shipping, as at the mouth of the Amazon, in South America, the Hoogly and Indus, in India, and the Tsien-tang, in China. (b) Less properly, a very high and rapid tidal flow, when not so abrupt, such as occurs at the Bay of Fundy and in the British Channel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bore \Bore\ (b[=o]r), n. 1. A hole made by boring; a perforation. [1913 Webster] 2. The internal cylindrical cavity of a gun, cannon, pistol, or other firearm, or of a pipe or tube. [1913 Webster] The bores of wind instruments. --Bacon. [1913 Webster] Love's counselor should fill the bores of hearing. --Shak. [1913 Webster] 3. The size of a hole; the interior diameter of a tube or gun barrel; the caliber. [1913 Webster] 4. A tool for making a hole by boring, as an auger. [1913 Webster] 5. Caliber; importance. [Obs.] [1913 Webster] Yet are they much too light for the bore of the matter. --Shak. [1913 Webster] 6. A person or thing that wearies by prolixity or dullness; a tiresome person or affair; any person or thing which causes ennui. [1913 Webster] It is as great a bore as to hear a poet read his own verses. --Hawthorne. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bore \Bore\, imp. of 1st & 2d {Bear}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Eagre \Ea"gre\, n. [AS. e['a]gor, ?gor, in comp., water, sea, e['a]gor-stre['a]m water stream, sea.] A wave, or two or three successive waves, of great height and violence, at flood tide moving up an estuary or river; -- commonly called the {bore} or {tidal bore}. See {Bore}. Ealderman From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bore n 1: a person who evokes boredom [syn: {bore}, {dullard}] 2: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by colliding tidal currents or in a narrow estuary) [syn: {tidal bore}, {bore}, {eagre}, {aegir}, {eager}] 3: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge}, {caliber}, {calibre}] 4: a hole or passage made by a drill; usually made for exploratory purposes [syn: {bore}, {bore-hole}, {drill hole}] v 1: cause to be bored [syn: {bore}, {tire}] [ant: {interest}] 2: make a hole, especially with a pointed power or hand tool; "don't drill here, there's a gas pipe"; "drill a hole into the wall"; "drill for oil"; "carpenter bees are boring holes into the wall" [syn: {bore}, {drill}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BORE Break Once Run Everywhere From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: bore bore; drill From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: forbear 1. (bore, borne) kaçınmak, sakınmak, çekinmek. forbearance kaçınma, sakınma 2. sabır, tahammül, kendini tutma. forbearina sabırlı tahammüllü dayanıklı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: overbear 1. (-bore, -borne) çöktürmek 2. başatlanmak, zorbalık etmek 3. yenmek, üstün gelmek 4. ağır basmak: fazla ürün vermek.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0497 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).