Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bora (7 entries) (6.0547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bora-, *bora*. Possible hiragana form: ぼら

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flaw 1. birdenbire çıkan geçici ruzgâr, bora 2. rüzgârın yönünün değişmesi. flawy rüzgârlı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gale 1. sert rüzgâr, bora, fırtına 2. , siir hafif rüzgâr, esinti, meltem 3. kahkaha tufanı From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gust 1. rüzgârın ani olarak şiddetle esmesi, bora. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: storm 1. fırtına, bora 2. şiddetli öfke veya heyecan 3. (ask.) müstahkem bir yere hücum 4. (alkış) tufan 5. fırtına patlamak, bora çıkmak 6. fırtınalı geçmek 7. hiddetten köpürmek 8. (ask.) müstahkem yere hücum etmek. storm and stress buhran devresi, (bak.) Sturm und Drang storm center (meteor.) kasırga merkezi. storm cloud fırtına bulutu. storm door kış veya fırtınaya karşı yapılan ilâve dış kapı. storm flag (meteor.) fırtına bayrağı. storm glass eski tip barometre. storm petrel (bak.) stormy petrel. storm sail fırtına yelkeni. storm signal fırtına alâmeti. storm window kış mevsiminde pencereye ilâve olunan dış kanat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: squall 1. bora, kasırga, ani ve şiddetli fırtına 2. (k. dili) karışıklık 3. fırtına çıkmak. squall line (meteor.) soğuk dalgasının önünde ilerleyen kasırga hattı squally fırtınalı, boralı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tempest 1. .fırtına, bora, özellikle, şiddetli rüzgâr fırtınası. tempestbeaten fırtınaya tutulmuş, fırtına yemiş. tempest in a teapot ufak bir meseleyi büyütme, pireyi deve yapma. tempesttossed fırtına ile öteye beriye atılmış. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wind 1. ruzgar, yel, hava 2. kasırga, hortum, bora 3. havanın estiği yön 4. havanın getirdiği koku, nefes 5. haber 6. soluk, nefes 7. boş laf 8. (çoğ.) orkestrada nefesli çalgılar 9. bağırsakta gaz. in the wind olmakta, patlamak üzere 10. kafası dumanlı, sarhoş. in the wind' eye tam rüzgara karşı. break wind yellenmek, osurmak. get wind of sezmek, haber almak, duymak, ipuçlardan anlamak. have the wind of rüzgar yönünde olmak 11. kokusunu almak 12. üstün durumda olmak. have ones wind up tetik durmak. sail close to the wind hemen hemen rüzgâra karşı gitmek 13. tehlikeyi göze almak 14. az parayla geçinmek. wind gap dağ silsilesi içinde akarsuyun geçmediği boğaz. wind gauge tüfekte rüzgar ayarı. wind instrument nefesli çalgı. wind rose rüzgargülü. wind scale ruzgâr cetveli. wind tunnel hava deneme tuneli. an ill wind felâket, şanssızlık. fair wind elverişli ruzgâr. fling to the winds saçıp dağıtmak, atmak. foul wind aksi rüzgâr, fırtınalı ruzgar. go like the wind ruzgar gibi hızlı gitmek. high wind kuvvetli rüzgâr. in the teeth of the wind şiddetli rüzgâra karşı. into the wind rüzgâra karşı. take the wind out of one' sails yelkenlerini suya indirtmek. the four winds dört yönden esen rüzgârlar 15. dört taraf. trade winds alizeler. It' an ill wind that blows no good Her işde bir hayır var. There is something in the wind Ortalıkta bir şeyler dönüyor.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0547 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).