Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bond (7 entries) (6.1727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bond-, *bond*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bond \Bond\ (b[o^]nd), n. [The same word as band. Cf. {Band}, {Bend}.] 1. That which binds, ties, fastens, or confines, or by which anything is fastened or bound, as a cord, chain, etc.; a band; a ligament; a shackle or a manacle. [1913 Webster] Gnawing with my teeth my bonds in sunder, I gained my freedom. --Shak. [1913 Webster] 2. pl. The state of being bound; imprisonment; captivity, restraint. "This man doeth nothing worthy of death or of bonds." --Acts xxvi. [1913 Webster] 3. A binding force or influence; a cause of union; a uniting tie; as, the bonds of fellowship. [1913 Webster] A people with whom I have no tie but the common bond of mankind. --Burke. [1913 Webster] 4. Moral or political duty or obligation. [1913 Webster] I love your majesty According to my bond, nor more nor less. --Shak. [1913 Webster] 5. (Law) A writing under seal, by which a person binds himself, his heirs, executors, and administrators, to pay a certain sum on or before a future day appointed. This is a {single bond}. But usually a condition is added, that, if the obligor shall do a certain act, appear at a certain place, conform to certain rules, faithfully perform certain duties, or pay a certain sum of money, on or before a time specified, the obligation shall be void; otherwise it shall remain in full force. If the condition is not performed, the bond becomes forfeited, and the obligor and his heirs are liable to the payment of the whole sum. --Bouvier. --Wharton. [1913 Webster] 6. A financial instrument (of the nature of the ordinary legal bond) made by a government or a corporation for purpose of borrowing money; a written promise to pay a specific sum of money on or before a specified day, given in return for a sum of money; as, a government, city, or railway bond. [1913 Webster] 7. The state of goods placed in a bonded warehouse till the duties are paid; as, merchandise in bond. [1913 Webster] 8. (Arch.) The union or tie of the several stones or bricks forming a wall. The bricks may be arranged for this purpose in several different ways, as in {English bond} or {block bond} (Fig. 1), where one course consists of bricks with their ends toward the face of the wall, called headers, and the next course of bricks with their lengths parallel to the face of the wall, called stretchers; Flemish bond (Fig.2), where each course consists of headers and stretchers alternately, so laid as always to break joints; Cross bond, which differs from the English by the change of the second stretcher line so that its joints come in the middle of the first, and the same position of stretchers comes back every fifth line; Combined cross and English bond, where the inner part of the wall is laid in the one method, the outer in the other. [1913 Webster] 9. (Chem.) A unit of chemical attraction between atoms; as, oxygen has two bonds of affinity. Also called {chemical bond}. It is often represented in graphic formul[ae] by a short line or dash. See Diagram of {Benzene nucleus}, and {Valence}. Several types of bond are distinguished by chemists, as {double bond}, {triple bond}, {covalent bond}, {hydrogen bond}. [1913 Webster +PJC] 10. (Elec.) A heavy copper wire or rod connecting adjacent rails of an electric railway track when used as a part of the electric circuit. [Webster 1913 Suppl.] 11. League; association; confederacy. [South Africa] [Webster 1913 Suppl.] The Africander Bond, a league or association appealing to African, but practically to Boer, patriotism. --James Bryce. [Webster 1913 Suppl.] {Arbitration bond}. See under {Arbitration}. {Bond creditor} (Law), a creditor whose debt is secured by a bond. --Blackstone. {covalent bond}, an attractive force between two atoms of a molecule generated by the merging of an electron orbital of each atom into a combined orbital in the molecule. Such bonds vary in strength, but in molecules of substances typically encountered in human experience (as, water or alcohol) they are sufficiently strong to persist and maintain the identity and integrity of the molecule over appreciable periods of time. Each such bond satisfies one unit of {valence} for each of the atoms thus bonded. Contrasted with {hydrogen bond}, which is weaker and does not satisfy the valence of either atom involved. {double bond}, {triple bond}, a {covalent bond} which involves the merging of orbitals of two (or three) electrons on each of the two connected atoms, thus satisfying two (or three) units of valence on each of the bonded atoms. When two carbon atoms are thus bonded, the bond (and the compound) are said to be unsaturated. {Bond debt} (Law), a debt contracted under the obligation of a bond. --Burrows. {hydrogen bond}, a non-covalent bond between hydrogen and another atom, usually oxygen or nitrogen. It does not involve the sharing of electrons between the bonded atoms, and therefore does not satisfy the valence of either atom. Hydrogen bonds are weak (ca. 5 kcal/mol) and may be frequently broken and reformed in solution at room temperature. {Bond of a slate} or {lap of a slate}, the distance between the top of one slate and the bottom or drip of the second slate above, i. e., the space which is covered with three thicknesses; also, the distance between the nail of the under slate and the lower edge of the upper slate. {Bond timber}, timber worked into a wall to tie or strengthen it longitudinally. [1913 Webster +PJC] Syn: Chains; fetters; captivity; imprisonment. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. & vb. n. {Bonding}.] 1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to secure the payment of the duties on (goods or merchandise) by giving a bond. [1913 Webster] 2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a wall, so as to secure solidity. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bond \Bond\, n. [OE. bond, bonde, peasant, serf, AS. bonda, bunda, husband, bouseholder, from Icel. b[=o]ndi husbandman, for b[=u]andi, fr. b[=u]a to dwell. See {Boor}, {Husband}.] A vassal or serf; a slave. [Obs. or Archaic] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bond \Bond\, a. In a state of servitude or slavery; captive. [1913 Webster] By one Spirit are we all baptized . . . whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free. --1 Cor. xii. 13. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bond n 1: an electrical force linking atoms [syn: {chemical bond}, {bond}] 2: a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money; the issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal [syn: {bond}, {bond certificate}] 3: a connection based on kinship or marriage or common interest; "the shifting alliances within a large family"; "their friendship constitutes a powerful bond between them" [syn: {alliance}, {bond}] 4: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial; "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was furnished by an alderman" [syn: {bail}, {bail bond}, {bond}] 5: a restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner) [syn: {shackle}, {bond}, {hamper}, {trammel}] 6: a connection that fastens things together [syn: {attachment}, {bond}] 7: a superior quality of strong durable white writing paper; originally made for printing documents [syn: {bond}, {bond paper}] 8: United States civil rights leader who was elected to the legislature in Georgia but was barred from taking his seat because he opposed the Vietnam War (born 1940) [syn: {Bond}, {Julian Bond}] 9: British secret operative 007 in novels by Ian Fleming [syn: {Bond}, {James Bond}] 10: the property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition; "the mutual adhesiveness of cells"; "a heated hydraulic press was required for adhesion" [syn: {adhesiveness}, {adhesion}, {adherence}, {bond}] v 1: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?" [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick}, {stick to}] 2: create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}] 3: issue bonds on 4: bring together in a common cause or emotion; "The death of their child had drawn them together" [syn: {bond}, {bring together}, {draw together}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bond [bɔnt] association federation connection; league From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bd 1. (kıs.) band, board, bond, bound, bundle

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1727 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).