Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bolt (8 entries) (6.0769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bolt-, *bolt*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\, n. [AS. bolt; akin to Icel. bolti, Dan. bolt, D. bout, OHG. bolz, G. bolz, bolzen; of uncertain origin.] 1. A shaft or missile intended to be shot from a crossbow or catapult, esp. a short, stout, blunt-headed arrow; a quarrel; an arrow, or that which resembles an arrow; a dart. [1913 Webster] Look that the crossbowmen lack not bolts. --Sir W. Scott. [1913 Webster] A fool's bolt is soon shot. --Shak. [1913 Webster] 2. Lightning; a thunderbolt. [1913 Webster] 3. A strong pin, of iron or other material, used to fasten or hold something in place, often having a head at one end and screw thread cut upon the other end. [1913 Webster] 4. A sliding catch, or fastening, as for a door or gate; the portion of a lock which is shot or withdrawn by the action of the key. [1913 Webster] 5. An iron to fasten the legs of a prisoner; a shackle; a fetter. [Obs.] [1913 Webster] Away with him to prison! lay bolts enough upon him. --Shak. [1913 Webster] 6. A compact package or roll of cloth, as of canvas or silk, often containing about forty yards. [1913 Webster] 7. A bundle, as of oziers. [1913 Webster] {Bolt auger}, an auger of large size; an auger to make holes for the bolts used by shipwrights. {Bolt and nut}, a metallic pin with a head formed upon one end, and a movable piece (the nut) screwed upon a thread cut upon the other end. See B, C, and D, in illust. above. [1913 Webster] Note: See {Tap bolt}, {Screw bolt}, and {Stud bolt}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\, v. t. [imp. & p. p. {Bolted}; p. pr. & vb. n. {Bolting}.] 1. To shoot; to discharge or drive forth. [1913 Webster] 2. To utter precipitately; to blurt or throw out. [1913 Webster] I hate when Vice can bolt her arguments. --Milton. [1913 Webster] 3. To swallow without chewing; as, to bolt food; often used with down. [1913 Webster] 4. (U. S. Politics) To refuse to support, as a nomination made by a party to which one has belonged or by a caucus in which one has taken part. [1913 Webster] 5. (Sporting) To cause to start or spring forth; to dislodge, as conies, rabbits, etc. [1913 Webster] 6. To fasten or secure with, or as with, a bolt or bolts, as a door, a timber, fetters; to shackle; to restrain. [1913 Webster] Let tenfold iron bolt my door. --Langhorn. [1913 Webster] Which shackles accidents and bolts up change. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\, adv. In the manner of a bolt; suddenly; straight; unbendingly. [1913 Webster] [He] came bolt up against the heavy dragoon. --Thackeray. [1913 Webster] {Bolt upright}. (a) Perfectly upright; perpendicular; straight up; unbendingly erect. --Addison. (b) On the back at full length. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\, n. [From {Bolt}, v. i.] 1. A sudden spring or start; a sudden spring aside; as, the horse made a bolt. [1913 Webster] 2. A sudden flight, as to escape creditors. [1913 Webster] This gentleman was so hopelessly involved that he contemplated a bolt to America -- or anywhere. --Compton Reade. [1913 Webster] 3. (U. S. Politics) A refusal to support a nomination made by the party with which one has been connected; a breaking away from one's party. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\ (b[=o]lt; 110), v. i. 1. To start forth like a bolt or arrow; to spring abruptly; to come or go suddenly; to dart; as, to bolt out of the room. [1913 Webster] This Puck seems but a dreaming dolt, . . . And oft out of a bush doth bolt. --Drayton. [1913 Webster] 2. To strike or fall suddenly like a bolt. [1913 Webster] His cloudless thunder bolted on their heads. --Milton. [1913 Webster] 3. To spring suddenly aside, or out of the regular path; as, the horse bolted. [1913 Webster] 4. (U.S. Politics) To refuse to support a nomination made by a party or a caucus with which one has been connected; to break away from a party. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\, v. t. [imp. & p. p. {Bolted}; p. pr. & vb. n. {Bolting}.] [OE. bolten, boulten, OF. buleter, F. bluter, fr. Ll. buletare, buratare, cf. F. bure coarse woolen stuff; fr. L. burrus red. See {Borrel}, and cf. {Bultel}.] [1913 Webster] 1. To sift or separate the coarser from the finer particles of, as bran from flour, by means of a bolter; to separate, assort, refine, or purify by other means. [1913 Webster] He now had bolted all the flour. --Spenser. [1913 Webster] Ill schooled in bolted language. --Shak. [1913 Webster] 2. To separate, as if by sifting or bolting; -- with out. [1913 Webster] Time and nature will bolt out the truth of things. --L'Estrange. [1913 Webster] 3. (Law) To discuss or argue privately, and for practice, as cases at law. --Jacob. [1913 Webster] {To bolt to the bran}, to examine thoroughly, so as to separate or discover everything important. --Chaucer. [1913 Webster] This bolts the matter fairly to the bran. --Harte. [1913 Webster] The report of the committee was examined and sifted and bolted to the bran. --Burke. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bolt \Bolt\, n. A sieve, esp. a long fine sieve used in milling for bolting flour and meal; a bolter. --B. Jonson. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bolt adv 1: in a rigid manner; "the body was rigidly erect"; "he sat bolt upright" [syn: {rigidly}, {stiffly}, {bolt}] 2: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}] n 1: a discharge of lightning accompanied by thunder [syn: {thunderbolt}, {bolt}, {bolt of lightning}] 2: a sliding bar in a breech-loading firearm that ejects an empty cartridge and replaces it and closes the breech 3: the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key [syn: {bolt}, {deadbolt}] 4: the act of moving with great haste; "he made a dash for the door" [syn: {dash}, {bolt}] 5: a roll of cloth or wallpaper of a definite length 6: a screw that screws into a nut to form a fastener 7: a sudden abandonment (as from a political party) v 1: move or jump suddenly; "She bolted from her seat" 2: secure or lock with a bolt; "bolt the door" [ant: {unbolt}] 3: swallow hastily 4: run away; usually includes taking something or somebody along; "The thief made off with our silver"; "the accountant absconded with the cash from the safe" [syn: {abscond}, {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go off}, {make off}] 5: leave suddenly and as if in a hurry; "The listeners bolted when he discussed his strange ideas"; "When she started to tell silly stories, I ran out" [syn: {run off}, {run out}, {bolt}, {bolt out}, {beetle off}] 6: eat hastily without proper chewing; "Don't bolt your food!" [syn: {gobble}, {bolt}] 7: make or roll into bolts; "bolt fabric"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0769 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).