Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bol (26 entries) (4.1212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bol-, *bol*.

Result from Foreign Dictionaries (26 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: bol [bɔl] basin; reservoir basin; bowl; pelvis From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bol [bɔl] bulb ball; ball‐bearing; globe ball; sphere dome; vault; vaulted ceiling From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bounteous 1. eli açık, cömert 2. bol, mebzul. bounteously cömertçe. bounteousness comertlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bountiful 1. comert, eli açık, vermeyi seven 2. bol, mebzul. bountifully bol bol. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: copious 1. bol, mebzul, çok, velut, bereketli. copiously mebzulen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: abundant 1. bol, bereketli, mebzul abundantly bol bol. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: exuberant 1. coşkun, taşkın 2. bol, mebzul, bereketli, çok. exuberantly coşkunlukla 3. bollukla, mebzulen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: full 1. dolu 2. meşgul 3. boş olmayan, tutulmuş 4. tok 5. tam, tüm 6. azami derecede 7. met 8. dolgun, büyük, şişman, iri 9. tamam, bütün 10. dolun (ay) 11. kalın, pes (ses) 12. bol, geniş. full back (futbol) bek oyuncu. fullblooded saf kan. fullblown tamamen açmış 13. tam gelişmiş. fullbodied kuwetli ve memnun edici derecede (içki) full brother öz erkek kardeş. full dress resmi elbise, frak. fullface cepheden alınmış fotoğraf 14. (matb.) kalın harf. fullfashioned kesiksiz örülmüş. fullfledged tüyleri büyümüş, tam olgunlaşmış 15. harekete geçmiş 16. tam yetkili. full gainer havada ters perende atarak suya dalma. full house (tiyatro) her yerin dolu olması 17. pokerde ful. fulllength tam boy (portre) full membership tam üyelik asli üyelik. full moon dolunay. full nelson (güreşte) künde. full pay tam ücret veya maaş. full professor profesör. fullrigged üç direkli tam armalı (gemi) fullscale orijinal ebatta (suret, resim) 18. bütün güçle yapılan (hücum, teşebbüs) full score (müz.) her aletin çalacağı veya sesin okuyacağı notayı ayrı ayrı gösteren kitap. full speed tam sürat. full steam ahead son süratle ileri. full stop nokta 19. tam vuruş. full to overflowing, full to the brim ağzına kadar dolu, dopdolu. full up dopdolu. at full gallop dörtnala (at) chock full agzına kadar dolu. in full tam, etraflı. full blast in full swing bütün kuvvetiyle (çalışmak) in full view herkesin önünde, aleni olarak, görünürde. fully tamamen 20. tamamıyle, tastamam, tam. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: generous 1. cömert, alicenap, eli açık 2. asil 3. mebzul, bol, bereketli 4. verimli, mümbit 5. sert, çarpan (içki) generously cömertçe. generousness cömertlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: handsome 1. yakışıklı 2. çok, bol, mebzul, iyi 3. cömert. handsomely cömertçe 4. bol bol . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: heft 1. (A.B.D), (k.dili) ağırlık, sıklet 2. büyük kısım 3. kaldlrmak 4. kaldırıp ağırlığını denemek. hefty (k.dili) oldukça ağır 5. kuvvetli, tesirli 6. bol. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: large 1. büyük, geniş, cesim, azim, iri, vasi 2. bol, çok, külliyetli, mebzul 3. (den.) pupadan gelen (rüzgar) 4. serbest 5. (müz.) ortaçağda kullanılan pek uzun bir nota. at large serbest 6. umumiyetle 7. bütün ayrıntılarıyle, mufassalan. largehearted iyi kalpli, cömert ruhlu, halden anlayan. largeminded geniş fikirli, serbest düşünüşlü. in the large bütün şümulü ile. largerthanlife epik veya efsanevi özellikleri olan. largely ekseriyetle, ziyadesiyle 8. bol bol, büyük. largeness büyüklük, cesamet, genişlik. largish irice, büyücek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lavish 1. müsrif, savurgan 2. mebzul, bol, pek çok 3. israf etmek, bol bol harcamak. lavish gifts on one birine bol bol hediye vermek, hediyelere gark etmek. lavishness müsriflik, savurganlık, ifrat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: liberal 1. açık fikirli, serbest düşünceli 2. bol, pek çok 3. liberal, hür fikirli 4. yüksek ve şümullü (tahsil) 5. cömert eli açık, mükrim 6. vasi, serbest 7. liberal, hür fikirli parti azası. liberal arts fen veya tarih ve felsefe gibi yüksek ilimler. liberal opinions serbest fikirler. liberal party liberal parti. liberally cömertce, serbestçe. liberalism serbest fikirlilik, liberalizm, (fels.) erkincilik. liberalist liberal, erkinci, ilerici kimse. liberalize (kanunları) daha serbest yönde değiştirmek, liberal kılmak, serbestlik telkin etmek. liberaliza'tion liberal kılma. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lush 1. çok sulu, çok özlü 2. bereketli, bol 3. lezzetli 4. cafcaflı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: plenteous 1. çok, bol, bereketli. plenteous in mercy yarlıgaması bol. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: plentiful 1. çok, bol, mebzul, bereketli, mahsuldar, verimli.plentifully bol bol, mebzulen.plentifulness bolluk, bereket, verimlilik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rife 1. mebzul, bol 2. olagelen, geçer, hüküm süren rife with dolu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rich 1. zengin, servet sahibi: mümbit, bitek, verimli, bereketli 2. bol, çok: mükellef: lezzetli, yağlı, ağır 3. parlak (renk) 4. gür, dolgun (ses) 5. tuhaf, hoş, nükteli. the rich zenginler, servet sahipleri. riches zenginlik, para, servet, mal. richly zengince 6. bol bol 7. fazlasıyle 8. ağır bir şekilde rich'ness (I.) zenginlik 9. yağlılık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: profuse 1. çok, bol 2. müsrif 3. cömert 4. verimli. profusely bol bol. profuseness, profusion bolluk 5. müsriflik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: affluence 1. bolluk, refah, servet 2. (-e) doğru akış (kan), affluent bol akan 3. bol, mebzul 4. zengin. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spacious 1. geniş, vâsi, engin, açık, mesafeli 2. bol, ferah. spaciously geniş bir şekilde, mesafe bırakarak. spaciousness genişlik, açıklık, vüsat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: superabundant 1. pek çok, mebzul, bol, taşkın. superabundantly pek bolca. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: unsparing 1. esirgemeyen 2. bol, çok 3. affetmeyen, aclmasız, merhametsiz. unsparingly esirgemeden. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wide 1. geniş, açık, engin, vasi, ferah 2. enli 3. şümullü 4. uzak 5. (dilb.) geniş 6. bol 7. uzaklara 8. tamamen, iyice 9. açıkta, açığa 10. krikette hedeften uzaklaşmış. top wide of the mark nişandan uzak 11. çok yanlış 12. yanılmış. widely genellikle 13. yaygın olarak . wide'ness genişlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ample 1. geniş, büyük 2. bol, mebzul 3. kâfi, çok 4. etraflı, mufassal. ampleness bolluk, genişlik.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.1212 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).