Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bodies (1 entries) (6.2069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodies-, *bodies*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Body \Bod"y\, n.; pl. {Bodies}. [OE. bodi, AS. bodig; akin to OHG. botah. [root]257. Cf. {Bodice}.] [1913 Webster] 1. The material organized substance of an animal, whether living or dead, as distinguished from the spirit, or vital principle; the physical person. [1913 Webster] Absent in body, but present in spirit. --1 Cor. v. 3 [1913 Webster] For of the soul the body form doth take. For soul is form, and doth the body make. --Spenser. [1913 Webster] 2. The trunk, or main part, of a person or animal, as distinguished from the limbs and head; the main, central, or principal part, as of a tree, army, country, etc. [1913 Webster] Who set the body and the limbs Of this great sport together? --Shak. [1913 Webster] The van of the king's army was led by the general; . . . in the body was the king and the prince. --Clarendon. [1913 Webster] Rivers that run up into the body of Italy. --Addison. [1913 Webster] 3. The real, as opposed to the symbolical; the substance, as opposed to the shadow. [1913 Webster] Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ. --Col. ii. 17. [1913 Webster] 4. A person; a human being; -- frequently in composition; as, anybody, nobody. [1913 Webster] A dry, shrewd kind of a body. --W. Irving. [1913 Webster] 5. A number of individuals spoken of collectively, usually as united by some common tie, or as organized for some purpose; a collective whole or totality; a corporation; as, a legislative body; a clerical body. [1913 Webster] A numerous body led unresistingly to the slaughter. --Prescott. [1913 Webster] 6. A number of things or particulars embodied in a system; a general collection; as, a great body of facts; a body of laws or of divinity. [1913 Webster] 7. Any mass or portion of matter; any substance distinct from others; as, a metallic body; a moving body; an a["e]riform body. "A body of cold air." --Huxley. [1913 Webster] By collision of two bodies, grind The air attrite to fire. --Milton. [1913 Webster] 8. Amount; quantity; extent. [1913 Webster] 9. That part of a garment covering the body, as distinguished from the parts covering the limbs. [1913 Webster] 10. The bed or box of a vehicle, on or in which the load is placed; as, a wagon body; a cart body. [1913 Webster] 11. (Print.) The shank of a type, or the depth of the shank (by which the size is indicated); as, a nonpareil face on an agate body. [1913 Webster] 12. (Geom.) A figure that has length, breadth, and thickness; any solid figure. [1913 Webster] 13. Consistency; thickness; substance; strength; as, this color has body; wine of a good body. [1913 Webster] Note: Colors bear a body when they are capable of being ground so fine, and of being mixed so entirely with oil, as to seem only a very thick oil of the same color. [1913 Webster] 14. (A["e]ronautics) The central, longitudinal framework of a flying machine, to which are attached the planes or a["e]rocurves, passenger accommodations, controlling and propelling apparatus, fuel tanks, etc. Also called {fuselage}. [Webster 1913 Suppl.] {After body} (Naut.), the part of a ship abaft the dead flat. {Body cavity} (Anat.), the space between the walls of the body and the inclosed viscera; the c[ae]lum; -- in mammals, divided by the diaphragm into thoracic and abdominal cavities. {Body of a church}, the nave. {Body cloth}; pl. {Body cloths}, a cloth or blanket for covering horses. {Body clothes}. (pl.) 1. Clothing for the body; esp. underclothing. 2. Body cloths for horses. [Obs.] --Addison. {Body coat}, a gentleman's dress coat. {Body color} (Paint.), a pigment that has consistency, thickness, or body, in distinction from a tint or wash. {Body of a law} (Law), the main and operative part. {Body louse} (Zool.), a species of louse ({Pediculus vestimenti}), which sometimes infests the human body and clothes. See {Grayback}. {Body plan} (Shipbuilding), an end elevation, showing the conbour of the sides of a ship at certain points of her length. {Body politic}, the collective body of a nation or state as politically organized, or as exercising political functions; also, a corporation. --Wharton. [1913 Webster] As to the persons who compose the body politic or associate themselves, they take collectively the name of "people", or "nation". --Bouvier. [1913 Webster] {Body servant}, a valet. {The bodies seven} (Alchemy), the metals corresponding to the planets. [Obs.] [1913 Webster] Sol gold is, and Luna silver we threpe (=call), Mars yren (=iron), Mercurie quicksilver we clepe, Saturnus lead, and Jupiter is tin, and Venus coper. --Chaucer. [1913 Webster] {Body snatcher}, one who secretly removes without right or authority a dead body from a grave, vault, etc.; a resurrectionist. {Body snatching} (Law), the unauthorized removal of a dead body from the grave; usually for the purpose of dissection. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  bodies 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
bodies
 • /B AA1 D IY0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [body]
 • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
 • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
 • ศพ: ซากศพ [Lex2]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
 • (บอด\'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
 • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
 • /B AA1 D IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bodens, Bordes, beides, dies, Kodizes, Boni, Bosses, Modi, Bades, Boden, Boris, Codes, Todes, Bockes, Bootes, Podien, bewies, Boss, beide, die, Bde, Ode, Boogie, Brie, Boje, Bote, Bude, Code, Mode, Bord, Bohle, Bohne, Bombe, Bonze, Borke, Borte, Bowle, Folie, Kopie, sowie, bei, Boa, VDI, Blei, Brei, Bohr, Boom, Boot, MIDI, Soda, BND, BRD, Bad, Bai, Bob, Bon, Box, Boy, Jod, Tod, bog, bot, Aldi, Audi, Bali, Bock, Bonieren, Bonn, Codieren, Kadi, Kodieren, Poti, Rudi, Soli, Tori, Wadi, bewiesen, codieren, kodieren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bogies, boites, boîtes, bordier, botes, bottier, bogie, rhodiés, bottes, bottés, bolier, bâties, coties, loties, polies, rôties, soties, boite, boité, boîte, potier, blotties, bottiers, bottines, béotiens, boiter, odieux, bote, ébaudies, bottiez, boîtier, potiers, potines, rhodié, botte, botté, potes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2069 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).