Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for board (7 entries) (6.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -board-, *board*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Board \Board\ (b[=o]rd), v. i. To obtain meals, or meals and lodgings, statedly for compensation; as, he boards at the hotel. [1913 Webster] We are several of us, gentlemen and ladies, who board in the same house. --Spectator. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Board \Board\, v. t. [F. aborder. See {Abord}, v. t.] To approach; to accost; to address; hence, to woo. [Obs.] [1913 Webster] I will board her, though she chide as loud As thunder when the clouds in autumn crack. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Board \Board\, v. t. [imp. & p. p. {Boarded}; p. pr. & vb. n. {Boarding}.] 1. To cover with boards or boarding; as, to board a house. "The boarded hovel." --Cowper. [1913 Webster] 2. [Cf. {Board} to accost, and see {Board}, n.] To go on board of, or enter, as a ship, whether in a hostile or a friendly way. [1913 Webster] You board an enemy to capture her, and a stranger to receive news or make a communication. --Totten. [1913 Webster] 3. To enter, as a railway car. [Colloq. U. S.] [1913 Webster] 4. To furnish with regular meals, or with meals and lodgings, for compensation; to supply with daily meals. [1913 Webster] 5. To place at board, for compensation; as, to board one's horse at a livery stable. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Board \Board\ (b[=o]rd), n. [OE. bord, AS. bord board, shipboard; akin to bred plank, Icel. bor[eth] board, side of a ship, Goth. f[=o]tu-baurd footstool, D. bord board, G. brett, bort. See def. 8. [root]92.] 1. A piece of timber sawed thin, and of considerable length and breadth as compared with the thickness, -- used for building, etc. [1913 Webster] Note: When sawed thick, as over one and a half or two inches, it is usually called a plank. [1913 Webster] 2. A table to put food upon. [1913 Webster] Note: The term board answers to the modern table, but it was often movable, and placed on trestles. --Halliwell. [1913 Webster] Fruit of all kinds . . . She gathers, tribute large, and on the board Heaps with unsparing hand. --Milton. [1913 Webster] 3. Hence: What is served on a table as food; stated meals; provision; entertainment; -- usually as furnished for pay; as, to work for one's board; the price of board. [1913 Webster] 4. A table at which a council or court is held. Hence: A council, convened for business, or any authorized assembly or meeting, public or private; a number of persons appointed or elected to sit in council for the management or direction of some public or private business or trust; as, the Board of Admiralty; a board of trade; a board of directors, trustees, commissioners, etc. [1913 Webster] Both better acquainted with affairs than any other who sat then at that board. --Clarendon. [1913 Webster] We may judge from their letters to the board. --Porteus. [1913 Webster] 5. A square or oblong piece of thin wood or other material used for some special purpose, as, a molding board; a board or surface painted or arranged for a game; as, a chessboard; a backgammon board. [1913 Webster] 6. Paper made thick and stiff like a board, for book covers, etc.; pasteboard; as, to bind a book in boards. [1913 Webster] 7. pl. The stage in a theater; as, to go upon the boards, to enter upon the theatrical profession. [1913 Webster] 8. [In this use originally perh. a different word meaning border, margin; cf. D. boord, G. bord, shipboard, and G. borte trimming; also F. bord (fr. G.) the side of a ship. Cf. {Border}.] The border or side of anything. (Naut.) (a) The side of a ship. "Now board to board the rival vessels row." --Dryden. See {On board}, below. (b) The stretch which a ship makes in one tack. [1913 Webster] Note: Board is much used adjectively or as the last part of a compound; as, fir board, clapboard, floor board, shipboard, sideboard, ironing board, chessboard, cardboard, pasteboard, seaboard; board measure. [1913 Webster] {The American Board}, a shortened form of "The American Board of Commissioners for Foreign Missions" (the foreign missionary society of the American Congregational churches). {Bed and board}. See under {Bed}. {Board and board} (Naut.), side by side. {Board of control}, six privy councilors formerly appointed to superintend the affairs of the British East Indies. --Stormonth. {Board rule}, a figured scale for finding without calculation the number of square feet in a board. --Haldeman. {Board of trade}, in England, a committee of the privy council appointed to superintend matters relating to trade. In the United States, a body of men appointed for the advancement and protection of their business interests; a chamber of commerce. {Board wages}. (a) Food and lodging supplied as compensation for services; as, to work hard, and get only board wages. (b) Money wages which are barely sufficient to buy food and lodging. (c) A separate or special allowance of wages for the procurement of food, or food and lodging. --Dryden. {By the board}, over the board, or side. "The mast went by the board." --Totten. Hence (Fig.), {To go by the board}, to suffer complete destruction or overthrow. {To enter on the boards}, to have one's name inscribed on a board or tablet in a college as a student. [Cambridge, England.] "Having been entered on the boards of Trinity college." --Hallam. {To make a good board} (Naut.), to sail in a straight line when close-hauled; to lose little to leeward. {To make short boards}, to tack frequently. {On board}. (a) On shipboard; in a ship or a boat; on board of; as, I came on board early; to be on board ship. (b) In or into a railway car or train. [Colloq. U. S.] {Returning board}, a board empowered to canvass and make an official statement of the votes cast at an election. [U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: board n 1: a committee having supervisory powers; "the board has seven members" 2: a stout length of sawn timber; made in a wide variety of sizes and used for many purposes [syn: {board}, {plank}] 3: a flat piece of material designed for a special purpose; "he nailed boards across the windows" 4: food or meals in general; "she sets a fine table"; "room and board" [syn: {board}, {table}] 5: a vertical surface on which information can be displayed to public view [syn: {display panel}, {display board}, {board}] 6: a table at which meals are served; "he helped her clear the dining table"; "a feast was spread upon the board" [syn: {dining table}, {board}] 7: electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices; "he checked the instrument panel"; "suddenly the board lit up like a Christmas tree" [syn: {control panel}, {instrument panel}, {control board}, {board}, {panel}] 8: a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities [syn: {circuit board}, {circuit card}, {board}, {card}, {plug-in}, {add-in}] 9: a flat portable surface (usually rectangular) designed for board games; "he got out the board and set up the pieces" [syn: {board}, {gameboard}] v 1: get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.) [syn: {board}, {get on}] [ant: {get off}] 2: live and take one's meals at or in; "she rooms in an old boarding house" [syn: {board}, {room}] 3: lodge and take meals (at) 4: provide food and lodging (for); "The old lady is boarding three men" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: board n. 1. In-context synonym for {bboard}; sometimes used even for Usenet newsgroups (but see usage note under {bboard}, sense 1). 2. An electronic circuit board. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bd 1. (kıs.) band, board, bond, bound, bundle

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.041 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).