Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bluer (1 entries) (9.2547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluer-, *bluer*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blue \Blue\ (bl[=u]), a. [Compar. {Bluer} (bl[=u]"[~e]r); superl. {Bluest}.] [OE. bla, blo, blew, blue, livid, black, fr. Icel.bl[=a]r livid; akin to Dan. blaa blue, Sw. bl[*a], D. blauw, OHG. bl[=a]o, G. blau; but influenced in form by F. bleu, from OHG. bl[=a]o.] 1. Having the color of the clear sky, or a hue resembling it, whether lighter or darker; as, the deep, blue sea; as blue as a sapphire; blue violets. "The blue firmament." --Milton. [1913 Webster] 2. Pale, without redness or glare, -- said of a flame; hence, of the color of burning brimstone, betokening the presence of ghosts or devils; as, the candle burns blue; the air was blue with oaths. [1913 Webster] 3. Low in spirits; melancholy; as, to feel blue. [1913 Webster] 4. Suited to produce low spirits; gloomy in prospect; as, thongs looked blue. [Colloq.] [1913 Webster] 5. Severe or over strict in morals; gloom; as, blue and sour religionists; suiting one who is over strict in morals; inculcating an impracticable, severe, or gloomy mortality; as, blue laws. [1913 Webster] 6. Literary; -- applied to women; -- an abbreviation of {bluestocking}. [Colloq.] [1913 Webster] The ladies were very blue and well informed. --Thackeray. [1913 Webster] {Blue asbestus}. See {Crocidolite}. {Blue black}, of, or having, a very dark blue color, almost black. {Blue blood}. See under {Blood}. {Blue buck} (Zool.), a small South African antelope ({Cephalophus pygm[ae]us}); also applied to a larger species ({[AE]goceras leucoph[ae]us}); the blaubok. {Blue cod} (Zool.), the buffalo cod. {Blue crab} (Zool.), the common edible crab of the Atlantic coast of the United States ({Callinectes hastatus}). {Blue curls} (Bot.), a common plant ({Trichostema dichotomum}), resembling pennyroyal, and hence called also {bastard pennyroyal}. {Blue devils}, apparitions supposed to be seen by persons suffering with {delirium tremens}; hence, very low spirits. "Can Gumbo shut the hall door upon blue devils, or lay them all in a red sea of claret?" --Thackeray. {Blue gage}. See under {Gage}, a plum. {Blue gum}, an Australian myrtaceous tree ({Eucalyptus globulus}), of the loftiest proportions, now cultivated in tropical and warm temperate regions for its timber, and as a protection against malaria. The essential oil is beginning to be used in medicine. The timber is very useful. See {Eucalyptus}. {Blue jack}, {Blue stone}, blue vitriol; sulphate of copper. {Blue jacket}, a man-of war's man; a sailor wearing a naval uniform. {Blue jaundice}. See under {Jaundice}. {Blue laws}, a name first used in the eighteenth century to describe certain supposititious laws of extreme rigor reported to have been enacted in New Haven; hence, any puritanical laws. [U. S.] {Blue light}, a composition which burns with a brilliant blue flame; -- used in pyrotechnics and as a night signal at sea, and in military operations. {Blue mantle} (Her.), one of the four pursuivants of the English college of arms; -- so called from the color of his official robes. {Blue mass}, a preparation of mercury from which is formed the blue pill. --McElrath. {Blue mold} or {Blue mould}, the blue fungus ({Aspergillus glaucus}) which grows on cheese. --Brande & C. {Blue Monday}, (a) a Monday following a Sunday of dissipation, or itself given to dissipation (as the Monday before Lent). (b) a Monday considered as depressing because it is a workday in contrast to the relaxation of the weekend. {Blue ointment} (Med.), mercurial ointment. {Blue Peter} (British Marine), a blue flag with a white square in the center, used as a signal for sailing, to recall boats, etc. It is a corruption of blue repeater, one of the British signal flags. {Blue pill}. (Med.) (a) A pill of prepared mercury, used as an aperient, etc. (b) Blue mass. {Blue ribbon}. (a) The ribbon worn by members of the order of the Garter; -- hence, a member of that order. (b) Anything the attainment of which is an object of great ambition; a distinction; a prize. "These [scholarships] were the --blue ribbon of the college." --Farrar. (c) The distinctive badge of certain temperance or total abstinence organizations, as of the --Blue ribbon Army. {Blue ruin}, utter ruin; also, gin. [Eng. Slang] --Carlyle. {Blue spar} (Min.), azure spar; lazulite. See {Lazulite}. {Blue thrush} (Zool.), a European and Asiatic thrush ({Petrocossyphus cyaneas}). {Blue verditer}. See {Verditer}. {Blue vitriol} (Chem.), sulphate of copper, a violet blue crystallized salt, used in electric batteries, calico printing, etc. {Blue water}, the open ocean. {Big Blue}, the International Business Machines corporation. [Wall Street slang.] PJC {To look blue}, to look disheartened or dejected. {True blue}, genuine and thorough; not modified, nor mixed; not spurious; specifically, of uncompromising Presbyterianism, blue being the color adopted by the Covenanters. [1913 Webster] For his religion . . . 'T was Presbyterian, true blue. --Hudibras. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  bluer 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
bluer
 • /B L UW1 ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [blue]
 • สีฟ้า: สีน้ำเงิน [Lex2]
 • เศร้าใจ: เสียใจ [Lex2]
 • กลายเป็นสีน้ำเงิน: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน [Lex2]
 • หยาบโลน: ลามก [Lex2]
 • เคร่งครัด: เคร่ง [Lex2]
 • (บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน ###SW. bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด [Hope]
 • (adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า [Nontri]
 • /B L UW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
blauer, Bauer, Blues, blau, Alu, BLZ, Bau

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bluet, blues, bluter, fluer, bouler, blute, bluté, bleue, blouser, bluets, bleu, blet, louer, bleus, blé, bue, lue, blutes, blutés, plumer, blés, boue, bues, lues, puer

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 9.2547 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).