Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for blue (5 entries) (9.0874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blue-, *blue*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blue \Blue\ (bl[=u]), a. [Compar. {Bluer} (bl[=u]"[~e]r); superl. {Bluest}.] [OE. bla, blo, blew, blue, livid, black, fr. Icel.bl[=a]r livid; akin to Dan. blaa blue, Sw. bl[*a], D. blauw, OHG. bl[=a]o, G. blau; but influenced in form by F. bleu, from OHG. bl[=a]o.] 1. Having the color of the clear sky, or a hue resembling it, whether lighter or darker; as, the deep, blue sea; as blue as a sapphire; blue violets. "The blue firmament." --Milton. [1913 Webster] 2. Pale, without redness or glare, -- said of a flame; hence, of the color of burning brimstone, betokening the presence of ghosts or devils; as, the candle burns blue; the air was blue with oaths. [1913 Webster] 3. Low in spirits; melancholy; as, to feel blue. [1913 Webster] 4. Suited to produce low spirits; gloomy in prospect; as, thongs looked blue. [Colloq.] [1913 Webster] 5. Severe or over strict in morals; gloom; as, blue and sour religionists; suiting one who is over strict in morals; inculcating an impracticable, severe, or gloomy mortality; as, blue laws. [1913 Webster] 6. Literary; -- applied to women; -- an abbreviation of {bluestocking}. [Colloq.] [1913 Webster] The ladies were very blue and well informed. --Thackeray. [1913 Webster] {Blue asbestus}. See {Crocidolite}. {Blue black}, of, or having, a very dark blue color, almost black. {Blue blood}. See under {Blood}. {Blue buck} (Zool.), a small South African antelope ({Cephalophus pygm[ae]us}); also applied to a larger species ({[AE]goceras leucoph[ae]us}); the blaubok. {Blue cod} (Zool.), the buffalo cod. {Blue crab} (Zool.), the common edible crab of the Atlantic coast of the United States ({Callinectes hastatus}). {Blue curls} (Bot.), a common plant ({Trichostema dichotomum}), resembling pennyroyal, and hence called also {bastard pennyroyal}. {Blue devils}, apparitions supposed to be seen by persons suffering with {delirium tremens}; hence, very low spirits. "Can Gumbo shut the hall door upon blue devils, or lay them all in a red sea of claret?" --Thackeray. {Blue gage}. See under {Gage}, a plum. {Blue gum}, an Australian myrtaceous tree ({Eucalyptus globulus}), of the loftiest proportions, now cultivated in tropical and warm temperate regions for its timber, and as a protection against malaria. The essential oil is beginning to be used in medicine. The timber is very useful. See {Eucalyptus}. {Blue jack}, {Blue stone}, blue vitriol; sulphate of copper. {Blue jacket}, a man-of war's man; a sailor wearing a naval uniform. {Blue jaundice}. See under {Jaundice}. {Blue laws}, a name first used in the eighteenth century to describe certain supposititious laws of extreme rigor reported to have been enacted in New Haven; hence, any puritanical laws. [U. S.] {Blue light}, a composition which burns with a brilliant blue flame; -- used in pyrotechnics and as a night signal at sea, and in military operations. {Blue mantle} (Her.), one of the four pursuivants of the English college of arms; -- so called from the color of his official robes. {Blue mass}, a preparation of mercury from which is formed the blue pill. --McElrath. {Blue mold} or {Blue mould}, the blue fungus ({Aspergillus glaucus}) which grows on cheese. --Brande & C. {Blue Monday}, (a) a Monday following a Sunday of dissipation, or itself given to dissipation (as the Monday before Lent). (b) a Monday considered as depressing because it is a workday in contrast to the relaxation of the weekend. {Blue ointment} (Med.), mercurial ointment. {Blue Peter} (British Marine), a blue flag with a white square in the center, used as a signal for sailing, to recall boats, etc. It is a corruption of blue repeater, one of the British signal flags. {Blue pill}. (Med.) (a) A pill of prepared mercury, used as an aperient, etc. (b) Blue mass. {Blue ribbon}. (a) The ribbon worn by members of the order of the Garter; -- hence, a member of that order. (b) Anything the attainment of which is an object of great ambition; a distinction; a prize. "These [scholarships] were the --blue ribbon of the college." --Farrar. (c) The distinctive badge of certain temperance or total abstinence organizations, as of the --Blue ribbon Army. {Blue ruin}, utter ruin; also, gin. [Eng. Slang] --Carlyle. {Blue spar} (Min.), azure spar; lazulite. See {Lazulite}. {Blue thrush} (Zool.), a European and Asiatic thrush ({Petrocossyphus cyaneas}). {Blue verditer}. See {Verditer}. {Blue vitriol} (Chem.), sulphate of copper, a violet blue crystallized salt, used in electric batteries, calico printing, etc. {Blue water}, the open ocean. {Big Blue}, the International Business Machines corporation. [Wall Street slang.] PJC {To look blue}, to look disheartened or dejected. {True blue}, genuine and thorough; not modified, nor mixed; not spurious; specifically, of uncompromising Presbyterianism, blue being the color adopted by the Covenanters. [1913 Webster] For his religion . . . 'T was Presbyterian, true blue. --Hudibras. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blue \Blue\ (bl[=u]), n. 1. One of the seven colors into which the rays of light divide themselves, when refracted through a glass prism; the color of the clear sky, or a color resembling that, whether lighter or darker; a pigment having such color. Sometimes, poetically, the sky; as, to fly off into the blue. [1913 Webster] 2. A pedantic woman; a bluestocking. [Colloq.] [1913 Webster] 3. pl. [Short for blue devils.] Low spirits; a fit of despondency; melancholy. [Colloq.] [1913 Webster] {Berlin blue}, Prussian blue. {Mineral blue}. See under {Mineral}. {Prussian blue}. See under {Prussian}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blue \Blue\, v. t. [imp. & p. p. {Blued}; p. pr. & vb. n. {Bluing}.] To make blue; to dye of a blue color; to make blue by heating, as metals, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cod \Cod\, n. [Cf. G. gadde, and (in Heligoland) gadden, L. gadus merlangus.] (Zool.) An important edible fish ({Gadus morrhua}), taken in immense numbers on the northern coasts of Europe and America. It is especially abundant and large on the Grand Bank of Newfoundland. It is salted and dried in large quantities. [1913 Webster] Note: There are several varieties; as {shore cod}, from shallow water; {bank cod}, from the distant banks; and {rock cod}, which is found among ledges, and is often dark brown or mottled with red. The {tomcod} is a distinct species of small size. The {bastard}, {blue}, {buffalo}, or {cultus cod} of the Pacific coast belongs to a distinct family. See {Buffalo cod}, under {Buffalo}. [1913 Webster] {Cod fishery}, the business of fishing for cod. {Cod line}, an eighteen-thread line used in catching codfish. --McElrath. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: blue adj 1: of the color intermediate between green and violet; having a color similar to that of a clear unclouded sky; "October's bright blue weather"- Helen Hunt Jackson; "a blue flame"; "blue haze of tobacco smoke" [syn: {blue}, {bluish}, {blueish}] 2: used to signify the Union forces in the American Civil War (who wore blue uniforms); "a ragged blue line" 3: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the darkening mood"; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn: {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited}, {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth}, {low}, {low-spirited}] 4: characterized by profanity or cursing; "foul-mouthed and blasphemous"; "blue language"; "profane words" [syn: {blasphemous}, {blue}, {profane}] 5: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details"; "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue}, {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque}, {spicy}] 6: belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy; "an aristocratic family"; "aristocratic Bostonians"; "aristocratic government"; "a blue family"; "blue blood"; "the blue-blooded aristocracy"; "of gentle blood"; "patrician landholders of the American South"; "aristocratic bearing"; "aristocratic features"; "patrician tastes" [syn: {aristocratic}, {aristocratical}, {blue}, {blue-blooded}, {gentle}, {patrician}] 7: morally rigorous and strict; "the puritan work ethic"; "puritanic distaste for alcohol"; "she was anything but puritanical in her behavior" [syn: {blue(a)}, {puritanic}, {puritanical}] 8: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue}, {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim}, {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}] n 1: blue color or pigment; resembling the color of the clear sky in the daytime; "he had eyes of bright blue" [syn: {blue}, {blueness}] 2: blue clothing; "she was wearing blue" 3: any organization or party whose uniforms or badges are blue; "the Union army was a vast blue" 4: the sky as viewed during daylight; "he shot an arrow into the blue" [syn: {blue sky}, {blue}, {blue air}, {wild blue yonder}] 5: used to whiten laundry or hair or give it a bluish tinge [syn: {bluing}, {blueing}, {blue}] 6: the sodium salt of amobarbital that is used as a barbiturate; used as a sedative and a hypnotic [syn: {amobarbital sodium}, {blue}, {blue angel}, {blue devil}, {Amytal}] 7: any of numerous small butterflies of the family Lycaenidae v 1: turn blue

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 9.0874 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).