Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for blow (8 entries) (3.1124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow-, *blow*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\, v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown} (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blawen, blowen, AS. bl[=a]wan to blow, as wind; akin to OHG. pl[=a]jan, G. bl[aum]hen, to blow up, swell, L. flare to blow, Gr. 'ekflai`nein to spout out, and to E. bladder, blast, inflate, etc., and perh. blow to bloom.] 1. To produce a current of air; to move, as air, esp. to move rapidly or with power; as, the wind blows. [1913 Webster] Hark how it rains and blows ! --Walton. [1913 Webster] 2. To send forth a forcible current of air, as from the mouth or from a pair of bellows. [1913 Webster] 3. To breathe hard or quick; to pant; to puff. [1913 Webster] Here is Mistress Page at the door, sweating and blowing. --Shak. [1913 Webster] 4. To sound on being blown into, as a trumpet. [1913 Webster] There let the pealing organ blow. --Milton. [1913 Webster] 5. To spout water, etc., from the blowholes, as a whale. [1913 Webster] 6. To be carried or moved by the wind; as, the dust blows in from the street. [1913 Webster] The grass blows from their graves to thy own. --M. Arnold. [1913 Webster] 7. To talk loudly; to boast; to storm. [Colloq.] [1913 Webster] You blow behind my back, but dare not say anything to my face. --Bartlett. [1913 Webster] 8. To stop functioning due to a failure in an electrical circuit, especially on which breaks the circuit; sometimes used with out; -- used of light bulbs, electronic components, fuses; as, the dome light in the car blew out. [PJC] 9. To deflate by sudden loss of air; usually used with out; -- of inflatable tires. [PJC] {To blow hot and cold} (a saying derived from a fable of [AE]sop's), to favor a thing at one time and treat it coldly at another; or to appear both to favor and to oppose. {To blow off}, to let steam escape through a passage provided for the purpose; as, the engine or steamer is blowing off. {To blow out}. (a) To be driven out by the expansive force of a gas or vapor; as, a steam cock or valve sometimes blows out. (b) To talk violently or abusively. [Low] {To blow over}, to pass away without effect; to cease, or be dissipated; as, the storm and the clouds have blown over. {To blow up}, to be torn to pieces and thrown into the air as by an explosion of powder or gas or the expansive force of steam; to burst; to explode; as, a powder mill or steam boiler blows up. "The enemy's magazines blew up." --Tatler. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\ (bl[=o]), v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown} (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blowen, AS. bl[=o]wan to blossom; akin to OS. bl[=o]jan, D. bloeijen, OHG. pluojan, MHG. bl["u]ejen, G. bl["u]hen, L. florere to flourish, OIr. blath blossom. Cf. {Blow} to puff, {Flourish}.] To flower; to blossom; to bloom. [1913 Webster] How blows the citron grove. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\, v. t. To cause to blossom; to put forth (blossoms or flowers). [1913 Webster] The odorous banks, that blow Flowers of more mingled hue. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\, n. (Bot.) A blossom; a flower; also, a state of blossoming; a mass of blossoms. "Such a blow of tulips." --Tatler. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\, n. [OE. blaw, blowe; cf. OHG. bliuwan, pliuwan, to beat, G. bl[aum]uen, Goth. bliggwan.] 1. A forcible stroke with the hand, fist, or some instrument, as a rod, a club, an ax, or a sword. [1913 Webster] Well struck ! there was blow for blow. --Shak. [1913 Webster] 2. A sudden or forcible act or effort; an assault. [1913 Webster] A vigorous blow might win [Hanno's camp]. --T. Arnold. [1913 Webster] 3. The infliction of evil; a sudden calamity; something which produces mental, physical, or financial suffering or loss (esp. when sudden); a buffet. [1913 Webster] A most poor man, made tame to fortune's blows. --Shak. [1913 Webster] {At a blow}, suddenly; at one effort; by a single vigorous act. "They lose a province at a blow." --Dryden. {To come to blows}, to engage in combat; to fight; -- said of individuals, armies, and nations. [1913 Webster] Syn: Stroke; knock; shock; misfortune. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\, v. t. 1. To force a current of air upon with the mouth, or by other means; as, to blow the fire. [1913 Webster] 2. To drive by a current air; to impel; as, the tempest blew the ship ashore. [1913 Webster] Off at sea northeast winds blow Sabean odors from the spicy shore. --Milton. [1913 Webster] 3. To cause air to pass through by the action of the mouth, or otherwise; to cause to sound, as a wind instrument; as, to blow a trumpet; to blow an organ; to blow a horn. [1913 Webster] Hath she no husband That will take pains to blow a horn before her? --Shak. [1913 Webster] Boy, blow the pipe until the bubble rise, Then cast it off to float upon the skies. --Parnell. [1913 Webster] 4. To clear of contents by forcing air through; as, to blow an egg; to blow one's nose. [1913 Webster] 5. To burst, shatter, or destroy by an explosion; -- usually with up, down, open, or similar adverb; as, to blow up a building. [1913 Webster] 6. To spread by report; to publish; to disclose; to reveal, intentionally or inadvertently; as, to blow an agent's cover. [1913 Webster] Through the court his courtesy was blown. --Dryden. [1913 Webster] His language does his knowledge blow. --Whiting. [1913 Webster] 7. To form by inflation; to swell by injecting air; as, to blow bubbles; to blow glass. [1913 Webster] 8. To inflate, as with pride; to puff up. [1913 Webster] Look how imagination blows him. --Shak. [1913 Webster] 9. To put out of breath; to cause to blow from fatigue; as, to blow a horse. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 10. To deposit eggs or larv[ae] upon, or in (meat, etc.). [1913 Webster] To suffer The flesh fly blow my mouth. --Shak. [1913 Webster] 11. To perform an act of fellatio on; to stimulate another's penis with one's mouth; -- usually considered vulgar. [slang] [PJC] 12. to smoke (e. g. marijuana); to blow pot. [colloq.] [PJC] 13. to botch; to bungle; as, he blew his chance at a good job by showing up late for the interview. [colloq.] [PJC] 14. to leave; to depart from; as, to blow town. [slang] [PJC] 15. to squander; as, he blew his inheritance gambling. [colloq.] [PJC] {To blow great guns}, to blow furiously and with roaring blasts; -- said of the wind at sea or along the coast. {To blow off}, to empty (a boiler) of water through the blow-off pipe, while under steam pressure; also, to eject (steam, water, sediment, etc.) from a boiler. {To blow one's own trumpet}, to vaunt one's own exploits, or sound one's own praises. {To blow out}, to extinguish by a current of air, as a candle. {To blow up}. (a) To fill with air; to swell; as, to blow up a bladder or bubble. (b) To inflate, as with pride, self-conceit, etc.; to puff up; as, to blow one up with flattery. "Blown up with high conceits engendering pride." --Milton. (c) To excite; as, to blow up a contention. (d) To burst, to raise into the air, or to scatter, by an explosion; as, to blow up a fort. (e) To scold violently; as, to blow up a person for some offense. [Colloq.] [1913 Webster] I have blown him up well -- nobody can say I wink at what he does. --G. Eliot. [1913 Webster] {To blow upon}. (a) To blast; to taint; to bring into discredit; to render stale, unsavory, or worthless. (b) To inform against. [Colloq.] [1913 Webster] How far the very custom of hearing anything spouted withers and blows upon a fine passage, may be seen in those speeches from [Shakespeare's] Henry V. which are current in the mouths of schoolboys. --C. Lamb. [1913 Webster] A lady's maid whose character had been blown upon. --Macaulay. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blow \Blow\, n. 1. A blowing, esp., a violent blowing of the wind; a gale; as, a heavy blow came on, and the ship put back to port. [1913 Webster] 2. The act of forcing air from the mouth, or through or from some instrument; as, to give a hard blow on a whistle or horn; to give the fire a blow with the bellows. [1913 Webster] 3. The spouting of a whale. [1913 Webster] 4. (Metal.) A single heat or operation of the Bessemer converter. --Raymond. [1913 Webster] 5. An egg, or a larva, deposited by a fly on or in flesh, or the act of depositing it. --Chapman. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: blow n 1: a powerful stroke with the fist or a weapon; "a blow on the head" 2: an impact (as from a collision); "the bump threw him off the bicycle" [syn: {blow}, {bump}] 3: an unfortunate happening that hinders or impedes; something that is thwarting or frustrating [syn: {reverse}, {reversal}, {setback}, {blow}, {black eye}] 4: an unpleasant or disappointing surprise; "it came as a shock to learn that he was injured" [syn: {shock}, {blow}] 5: a strong current of air; "the tree was bent almost double by the gust" [syn: {gust}, {blast}, {blow}] 6: street names for cocaine [syn: {coke}, {blow}, {nose candy}, {snow}, {C}] 7: forceful exhalation through the nose or mouth; "he gave his nose a loud blow"; "he blew out all the candles with a single puff" [syn: {blow}, {puff}] v 1: exhale hard; "blow on the soup to cool it down" 2: be blowing or storming; "The wind blew from the West" 3: free of obstruction by blowing air through; "blow one's nose" 4: be in motion due to some air or water current; "The leaves were blowing in the wind"; "the boat drifted on the lake"; "The sailboat was adrift on the open sea"; "the shipwrecked boat drifted away from the shore" [syn: {float}, {drift}, {be adrift}, {blow}] 5: make a sound as if blown; "The whistle blew" 6: shape by blowing; "Blow a glass vase" 7: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge}, {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub}, {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle}, {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up}, {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up}, {fuck up}] 8: spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance on his insincere friends"; "You squandered the opportunity to get and advanced degree" [syn: {waste}, {blow}, {squander}] [ant: {conserve}, {economise}, {economize}, {husband}] 9: spend lavishly or wastefully on; "He blew a lot of money on his new home theater" 10: sound by having air expelled through a tube; "The trumpets blew" 11: play or sound a wind instrument; "She blew the horn" 12: provide sexual gratification through oral stimulation [syn: {fellate}, {suck}, {blow}, {go down on}] 13: cause air to go in, on, or through; "Blow my hair dry" 14: cause to move by means of an air current; "The wind blew the leaves around in the yard" 15: spout moist air from the blowhole; "The whales blew" 16: leave; informal or rude; "shove off!"; "The children shoved along"; "Blow now!" [syn: {shove off}, {shove along}, {blow}] 17: lay eggs; "certain insects are said to blow" 18: cause to be revealed and jeopardized; "The story blew their cover"; "The double agent was blown by the other side" 19: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line}, {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}] 20: allow to regain its breath; "blow a horse" 21: melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs blew out"; "The fuse blew" [syn: {blow out}, {burn out}, {blow}] 22: burst suddenly; "The tire blew"; "We blew a tire"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.1124 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).