Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for blood (3 entries) (6.2143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood-, *blood*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blood \Blood\ (bl[u^]d), n. [OE. blod, blood, AS. bl[=o]d; akin to D. bloed, OHG. bluot, G. blut, Goth. bl[=o][thorn], Icel. bl[=o][eth], Sw. & Dan. blod; prob. fr. the same root as E. blow to bloom. See {Blow} to bloom.] 1. The fluid which circulates in the principal vascular system of animals, carrying nourishment to all parts of the body, and bringing away waste products to be excreted. See under {Arterial}. [1913 Webster] Note: The blood consists of a liquid, the plasma, containing minute particles, the blood corpuscles. In the invertebrate animals it is usually nearly colorless, and contains only one kind of corpuscles; but in all vertebrates, except Amphioxus, it contains some colorless corpuscles, with many more which are red and give the blood its uniformly red color. See {Corpuscle}, {Plasma}. [1913 Webster] 2. Relationship by descent from a common ancestor; consanguinity; kinship. [1913 Webster] To share the blood of Saxon royalty. --Sir W. Scott. [1913 Webster] A friend of our own blood. --Waller. [1913 Webster] {Half blood} (Law), relationship through only one parent. {Whole blood}, relationship through both father and mother. In American Law, blood includes both half blood, and whole blood. --Bouvier. --Peters. [1913 Webster] 3. Descent; lineage; especially, honorable birth; the highest royal lineage. [1913 Webster] Give us a prince of blood, a son of Priam. --Shak. [1913 Webster] I am a gentleman of blood and breeding. --Shak. [1913 Webster] 4. (Stock Breeding) Descent from parents of recognized breed; excellence or purity of breed. [1913 Webster] Note: In stock breeding half blood is descent showing one half only of pure breed. Blue blood, full blood, or warm blood, is the same as blood. [1913 Webster] 5. The fleshy nature of man. [1913 Webster] Nor gives it satisfaction to our blood. --Shak. [1913 Webster] 6. The shedding of blood; the taking of life, murder; manslaughter; destruction. [1913 Webster] So wills the fierce, avenging sprite, Till blood for blood atones. --Hood. [1913 Webster] 7. A bloodthirsty or murderous disposition. [R.] [1913 Webster] He was a thing of blood, whose every motion Was timed with dying cries. --Shak. [1913 Webster] 8. Temper of mind; disposition; state of the passions; -- as if the blood were the seat of emotions. [1913 Webster] When you perceive his blood inclined to mirth. --Shak. [1913 Webster] Note: Often, in this sense, accompanied with bad, cold, warm, or other qualifying word. Thus, to commit an act in cold blood, is to do it deliberately, and without sudden passion; to do it in bad blood, is to do it in anger. Warm blood denotes a temper inflamed or irritated. To warm or heat the blood is to excite the passions. Qualified by up, excited feeling or passion is signified; as, my blood was up. [1913 Webster] 9. A man of fire or spirit; a fiery spark; a gay, showy man; a rake. [1913 Webster] Seest thou not . . . how giddily 'a turns about all the hot bloods between fourteen and five and thirty? --Shak. [1913 Webster] It was the morning costume of a dandy or blood. --Thackeray. [1913 Webster] 10. The juice of anything, especially if red. [1913 Webster] He washed . . . his clothes in the blood of grapes. --Gen. xiix. 11. [1913 Webster] Note: Blood is often used as an adjective, and as the first part of self-explaining compound words; as, blood-bespotted, blood-bought, blood-curdling, blood-dyed, blood-red, blood-spilling, blood-stained, blood-warm, blood-won. [1913 Webster] {Blood baptism} (Eccl. Hist.), the martyrdom of those who had not been baptized. They were considered as baptized in blood, and this was regarded as a full substitute for literal baptism. {Blood blister}, a blister or bleb containing blood or bloody serum, usually caused by an injury. {Blood brother}, brother by blood or birth. {Blood clam} (Zool.), a bivalve mollusk of the genus Arca and allied genera, esp. {Argina pexata} of the American coast. So named from the color of its flesh. {Blood corpuscle}. See {Corpuscle}. {Blood crystal} (Physiol.), one of the crystals formed by the separation in a crystalline form of the h[ae]moglobin of the red blood corpuscles; h[ae]matocrystallin. All blood does not yield blood crystals. {Blood heat}, heat equal to the temperature of human blood, or about 981/2 [deg] Fahr. {Blood horse}, a horse whose blood or lineage is derived from the purest and most highly prized origin or stock. {Blood money}. See in the Vocabulary. {Blood orange}, an orange with dark red pulp. {Blood poisoning} (Med.), a morbid state of the blood caused by the introduction of poisonous or infective matters from without, or the absorption or retention of such as are produced in the body itself; tox[ae]mia. {Blood pudding}, a pudding made of blood and other materials. {Blood relation}, one connected by blood or descent. {Blood spavin}. See under {Spavin}. {Blood vessel}. See in the Vocabulary. {Blue blood}, the blood of noble or aristocratic families, which, according to a Spanish prover, has in it a tinge of blue; -- hence, a member of an old and aristocratic family. {Flesh and blood}. (a) A blood relation, esp. a child. (b) Human nature. {In blood} (Hunting), in a state of perfect health and vigor. --Shak. {To let blood}. See under {Let}. {Prince of the blood}, the son of a sovereign, or the issue of a royal family. The sons, brothers, and uncles of the sovereign are styled princes of the blood royal; and the daughters, sisters, and aunts are princesses of the blood royal. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blood \Blood\, v. t. [imp. & p. p. {Blooded}; p. pr. & vb. n. {Blooding}.] 1. To bleed. [Obs.] --Cowper. [1913 Webster] 2. To stain, smear or wet, with blood. [Archaic] [1913 Webster] Reach out their spears afar, And blood their points. --Dryden. [1913 Webster] 3. To give (hounds or soldiers) a first taste or sight of blood, as in hunting or war. [1913 Webster] It was most important too that his troops should be blooded. --Macaulay. [1913 Webster] 4. To heat the blood of; to exasperate. [Obs.] [1913 Webster] The auxiliary forces of the French and English were much blooded one against another. --Bacon. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: blood n 1: the fluid (red in vertebrates) that is pumped through the body by the heart and contains plasma, blood cells, and platelets; "blood carries oxygen and nutrients to the tissues and carries away waste products"; "the ancients believed that blood was the seat of the emotions" 2: temperament or disposition; "a person of hot blood" 3: a dissolute man in fashionable society [syn: {rake}, {rakehell}, {profligate}, {rip}, {blood}, {roue}] 4: the descendants of one individual; "his entire lineage has been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent}, {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree}, {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}] 5: people viewed as members of a group; "we need more young blood in this organization" v 1: smear with blood, as in a hunting initiation rite, where the face of a person is smeared with the blood of the kill

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  blood 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
blood
 • เลือด: โลหิต [Lex2]
 • การนองเลือด: การเสียเลือดเนื้อ [Lex2]
 • นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก[Lex2]
 • สายเลือด: สายโลหิต [Lex2]
 • ชายหนุ่ม[Lex2]
 • (บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in [Hope]
 • (n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ [Nontri]
 • /B L AH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
blond, blöd, blonde, Blogs, blind, Blog, Boom, Boot, Bord, Lord, bloß, Block, Lloyd, block, bloße, Boden, boomen, booten, Blenden, blenden, blocken, bloggen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
blond, flood, blonds, boldo, boots, clodo, blocs, blonde, blondi, plots, bled, bloc, bond, boom, bord, look, lord, plot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2143 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).