Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for blind (10 entries) (3.7657 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blind-, *blind*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blind \Blind\, a. [AS.; akin to D., G., OS., Sw., & Dan. blind, Icel. blindr, Goth. blinds; of uncertain origin.] 1. Destitute of the sense of seeing, either by natural defect or by deprivation; without sight. [1913 Webster] He that is strucken blind can not forget The precious treasure of his eyesight lost. --Shak. [1913 Webster] 2. Not having the faculty of discernment; destitute of intellectual light; unable or unwilling to understand or judge; as, authors are blind to their own defects. [1913 Webster] But hard be hardened, blind be blinded more, That they may stumble on, and deeper fall. --Milton. [1913 Webster] 3. Undiscerning; undiscriminating; inconsiderate. [1913 Webster] This plan is recommended neither to blind approbation nor to blind reprobation. --Jay. [1913 Webster] 4. Having such a state or condition as a thing would have to a person who is blind; not well marked or easily discernible; hidden; unseen; concealed; as, a blind path; a blind ditch. [1913 Webster] 5. Involved; intricate; not easily followed or traced. [1913 Webster] The blind mazes of this tangled wood. --Milton. [1913 Webster] 6. Having no openings for light or passage; as, a blind wall; open only at one end; as, a blind alley; a blind gut. [1913 Webster] 7. Unintelligible, or not easily intelligible; as, a blind passage in a book; illegible; as, blind writing. [1913 Webster] 8. (Hort.) Abortive; failing to produce flowers or fruit; as, blind buds; blind flowers. [1913 Webster] {Blind alley}, an alley closed at one end; a cul-de-sac. {Blind axle}, an axle which turns but does not communicate motion. --Knight. {Blind beetle}, one of the insects apt to fly against people, esp. at night. {Blind cat} (Zool.), a species of catfish ({Gronias nigrolabris}), nearly destitute of eyes, living in caverns in Pennsylvania. {Blind coal}, coal that burns without flame; anthracite coal. --Simmonds. {Blind door}, {Blind window}, an imitation of a door or window, without an opening for passage or light. See {Blank door} or {Blank window}, under {Blank}, a. {Blind level} (Mining), a level or drainage gallery which has a vertical shaft at each end, and acts as an inverted siphon. --Knight. {Blind nettle} (Bot.), dead nettle. See {Dead nettle}, under {Dead}. {Blind shell} (Gunnery), a shell containing no charge, or one that does not explode. {Blind side}, the side which is most easily assailed; a weak or unguarded side; the side on which one is least able or disposed to see danger. --Swift. {Blind snake} (Zool.), a small, harmless, burrowing snake, of the family {Typhlopid[ae]}, with rudimentary eyes. {Blind spot} (Anat.), the point in the retina of the eye where the optic nerve enters, and which is insensible to light. {Blind tooling}, in bookbinding and leather work, the indented impression of heated tools, without gilding; -- called also {blank tooling}, and {blind blocking}. {Blind wall}, a wall without an opening; a blank wall. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blind \Blind\, v. t. [imp. & p. p. {Blinded}; p. pr. & vb. n. {Blinding}.] 1. To make blind; to deprive of sight or discernment. "To blind the truth and me." --Tennyson. [1913 Webster] A blind guide is certainly a great mischief; but a guide that blinds those whom he should lead is . . . a much greater. --South. [1913 Webster] 2. To deprive partially of vision; to make vision difficult for and painful to; to dazzle. [1913 Webster] Her beauty all the rest did blind. --P. Fletcher. [1913 Webster] 3. To darken; to obscure to the eye or understanding; to conceal; to deceive. [1913 Webster] Such darkness blinds the sky. --Dryden. [1913 Webster] The state of the controversy between us he endeavored, with all his art, to blind and confound. --Stillingfleet. [1913 Webster] 4. To cover with a thin coating of sand and fine gravel; as a road newly paved, in order that the joints between the stones may be filled. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blind \Blind\, Blinde \Blinde\, n. See {Blende}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blind \Blind\, n. 1. Something to hinder sight or keep out light; a screen; a cover; esp. a hinged screen or shutter for a window; a blinder for a horse. [1913 Webster] 2. Something to mislead the eye or the understanding, or to conceal some covert deed or design; a subterfuge. [1913 Webster] 3. [Cf. F. blindes, p?., fr. G. blende, fr. blenden to blind, fr. blind blind.] (Mil.) A blindage. See {Blindage}. [1913 Webster] 4. A halting place. [Obs.] --Dryden. [1913 Webster] Blind From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: closed \closed\ adj. 1. having an opening obstructed. [Narrower terms: {blind}] Also See: {obstructed}, {sealed}, {shut}, {unopen}, {closed}. Antonym: {open}. [WordNet 1.5] 2. (Math.) of a curve or surface: having no end points or boundary curves; of a set: having members that can be produced by a specific operation on other members of the same set; of an interval: containing both its endpoints. {open} [WordNet 1.5] 3. Being in a position to obstruct an opening; -- especially of doors. [Narrower terms: {fastened, latched}] Also See: {closed}. Antonym: {open}. Syn: shut, unopen. [WordNet 1.5] 4. having skin drawn so as to obstruct the opening; -- used of mouth or eyes. Opposite of {open}. he sat quietly with closed eyes [Narrower terms: {blinking, winking}; {compressed, tight}; {squinched, squinting}] Syn: shut. [WordNet 1.5] 5. requiring union membership; -- of a workplace; as, a closed shop. [prenominal] [WordNet 1.5] 6. closed with shutters. [WordNet 1.5] 7. hidden from the public; as, a closed ballot. [WordNet 1.5] 8. not open to the general public; as, a closed meeting. [WordNet 1.5] 9. unsympathetic; -- of a person's attitude. a closed mind unreceptive to new ideas [WordNet 1.5] 10. surrounded by walls. a closed porch Syn: closed in(predicate). [WordNet 1.5] 11. made compact by bending or doubling over; as, a closed map. Syn: folded. [WordNet 1.5] 12. closed or fastened with or as if with buttons. [Narrower terms: {buttoned (vs. unbuttoned)}] [WordNet 1.5] 13. not engaged in activity; -- of an organization or business establishment. the airport is closed because of the weather; the many closed shops and factories made the town look deserted Syn: shut down. [WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: blind adj 1: unable to see; "a person is blind to the extent that he must devise alternative techniques to do efficiently those things he would do with sight if he had normal vision"--Kenneth Jernigan [syn: {blind}, {unsighted}] [ant: {sighted}] 2: unable or unwilling to perceive or understand; "blind to a lover's faults"; "blind to the consequences of their actions" 3: not based on reason or evidence; "blind hatred"; "blind faith"; "unreasoning panic" [syn: {blind}, {unreasoning}] n 1: people who have severe visual impairments, considered as a group; "he spent hours reading to the blind" 2: a hiding place sometimes used by hunters (especially duck hunters); "he waited impatiently in the blind" 3: a protective covering that keeps things out or hinders sight; "they had just moved in and had not put up blinds yet" [syn: {blind}, {screen}] 4: something intended to misrepresent the true nature of an activity; "he wasn't sick--it was just a subterfuge"; "the holding company was just a blind" [syn: {subterfuge}, {blind}] v 1: render unable to see 2: make blind by putting the eyes out; "The criminals were punished and blinded" 3: make dim by comparison or conceal [syn: {blind}, {dim}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Blind... [blint] reactive From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: blind [blint] blind From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: blind blind From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: blind blind

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7657 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).