Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for blessed (3 entries) (9.1796 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blessed-, *blessed*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bless \Bless\, v. t. [imp. & p. p. {Blessed}or {Blest}; p. pr. & vb. n. {Blessing}.] [OE. blessien, bletsen, AS. bletsian, bledsian, bloedsian, fr. bl?d blood; prob. originally to consecrate by sprinkling with blood. See {Blood}.] 1. To make or pronounce holy; to consecrate [1913 Webster] And God blessed the seventh day, and sanctified it. --Gen. ii. 3. [1913 Webster] 2. To make happy, blithesome, or joyous; to confer prosperity or happiness upon; to grant divine favor to. [1913 Webster] The quality of mercy is . . . twice blest; It blesseth him that gives and him that takes. --Shak. [1913 Webster] It hath pleased thee to bless the house of thy servant, that it may continue forever before thee. --1 Chron. xvii. 27 (R. V. ) [1913 Webster] 3. To express a wish or prayer for the happiness of; to invoke a blessing upon; -- applied to persons. [1913 Webster] Bless them which persecute you. --Rom. xii. 14. [1913 Webster] 4. To invoke or confer beneficial attributes or qualities upon; to invoke or confer a blessing on, -- as on food. [1913 Webster] Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them. --Luke ix. 16. [1913 Webster] 5. To make the sign of the cross upon; to cross (one's self). [Archaic] --Holinshed. [1913 Webster] 6. To guard; to keep; to protect. [Obs.] [1913 Webster] 7. To praise, or glorify; to extol for excellences. [1913 Webster] Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. --Ps. ciii. 1. [1913 Webster] 8. To esteem or account happy; to felicitate. [1913 Webster] The nations shall bless themselves in him. --Jer. iv. 3. [1913 Webster] 9. To wave; to brandish. [Obs.] [1913 Webster] And burning blades about their heads do bless. --Spenser. [1913 Webster] Round his armed head his trenchant blade he blest. --Fairfax. [1913 Webster] Note: This is an old sense of the word, supposed by Johnson, Nares, and others, to have been derived from the old rite of blessing a field by directing the hands to all parts of it. "In drawing [their bow] some fetch such a compass as though they would turn about and bless all the field." --Ascham. [1913 Webster] {Bless me!} {Bless us!} an exclamation of surprise. --Milton. {To bless from}, to secure, defend, or preserve from. "Bless me from marrying a usurer." --Shak. [1913 Webster] To bless the doors from nightly harm. --Milton. [1913 Webster] {To bless with}, {To be blessed with}, to favor or endow with; to be favored or endowed with; as, God blesses us with health; we are blessed with happiness. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blessed \Bless"ed\ (bl[e^]s"[e^]d), a. 1. Hallowed; consecrated; worthy of blessing or adoration; heavenly; holy. [1913 Webster] O, run; prevent them with thy humble ode, And lay it lowly at his blessed feet. --Milton. [1913 Webster] 2. Enjoying happiness or bliss; favored with blessings; happy; highly favored. [1913 Webster] All generations shall call me blessed. --Luke i. 48. [1913 Webster] Towards England's blessed shore. --Shak. [1913 Webster] 3. Imparting happiness or bliss; fraught with happiness; blissful; joyful. "Then was a blessed time." "So blessed a disposition." --Shak. [1913 Webster] 4. Enjoying, or pertaining to, spiritual happiness, or heavenly felicity; as, the blessed in heaven. [1913 Webster] Reverenced like a blessed saint. --Shak. [1913 Webster] Cast out from God and blessed vision. --Milton. [1913 Webster] 5. (R. C. Ch.) Beatified. [1913 Webster] 6. Used euphemistically, ironically, or intensively. [1913 Webster] Not a blessed man came to set her [a boat] free. --R. D. Blackmore. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: blessed adj 1: highly favored or fortunate (as e.g. by divine grace); "our blessed land"; "the blessed assurance of a steady income" [syn: {blessed}, {blest}] [ant: {cursed}, {curst}] 2: worthy of worship; "the Blessed Trinity" 3: expletives used informally as intensifiers; "he's a blasted idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold winter"; "not a blessed dime"; "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if I'll do any such thing"; "he's a damn (or goddam or goddamned) fool"; "a deuced idiot"; "an infernal nuisance" [syn: {blasted}, {blame}, {blamed}, {blessed}, {damn}, {damned}, {darned}, {deuced}, {goddam}, {goddamn}, {goddamned}, {infernal}] 4: Roman Catholic; proclaimed one of the blessed and thus worthy of veneration [syn: {beatified}, {blessed}] 5: enjoying the bliss of heaven 6: characterized by happiness and good fortune; "a blessed time"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  blessed 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
blessed
 • ศักดิ์สิทธิ์: น่าบูชา [Lex2]
 • มีโชค: มีความสุข [Lex2]
 • (เบลส\'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง ###SW. blessedness n. ###S. hallowed ###A. sad [Hope]
 • (adj) ได้รับพร,มีความสุข [Nontri]
 • /B L EH1 S T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
  [bless]
 • ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • อวยพร: อำนวยพร, ให้พร [Lex2]
 • (เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง ###SW. blesser n. คำที่มีความหมาย [Hope]
 • (vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข [Nontri]
 • /B L EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Blässe, besser, blässer, Bessern, bessern

Similar FRENCH words suggested by aspell:
blesses, blessés, blesse, blessé, blesser, blessez, blessée, blessées, blèses, blésés, blèse, blésé, blessent, blessait, bléser, blésez, blésée, blessai

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 9.1796 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).