Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bite (5 entries) (3.463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bite-, *bite*. Possible hiragana form: びて

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bite \Bite\, v. i. 1. To seize something forcibly with the teeth; to wound with the teeth; to have the habit of so doing; as, does the dog bite? [1913 Webster] 2. To cause a smarting sensation; to have a property which causes such a sensation; to be pungent; as, it bites like pepper or mustard. [1913 Webster] 3. To cause sharp pain; to produce anguish; to hurt or injure; to have the property of so doing. [1913 Webster] At the last it [wine] biteth like serpent, and stingeth like an adder. --Prov. xxiii. 32. [1913 Webster] 4. To take a bait into the mouth, as a fish does; hence, to take a tempting offer. [1913 Webster] 5. To take or keep a firm hold; as, the anchor bites. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bite \Bite\ (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p. {Bitten} (b[i^]t"t'n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE. biten, AS. b[imac]tan; akin to D. bijten, OS. b[imac]tan, OHG. b[imac]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[imac]ta, Sw. bita, Dan. bide, L. findere to cleave, Skr. bhid to cleave. [root]87. Cf. {Fissure}.] [1913 Webster] 1. To seize with the teeth, so that they enter or nip the thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth; as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man. [1913 Webster] Such smiling rogues as these, Like rats, oft bite the holy cords atwain. --Shak. [1913 Webster] 2. To puncture, abrade, or sting with an organ (of some insects) used in taking food. [1913 Webster] 3. To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure, in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the mouth. "Frosts do bite the meads." --Shak. [1913 Webster] 4. To cheat; to trick; to take in. [Colloq.] --Pope. [1913 Webster] 5. To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the anchor bites the ground. [1913 Webster] The last screw of the rack having been turned so often that its purchase crumbled, . . . it turned and turned with nothing to bite. --Dickens. [1913 Webster] {To bite the dust}, {To bite the ground}, to fall in the agonies of death; as, he made his enemy bite the dust. {To bite in} (Etching), to corrode or eat into metallic plates by means of an acid. {To bite the thumb at} (any one), formerly a mark of contempt, designed to provoke a quarrel; to defy. "Do you bite your thumb at us?" --Shak. {To bite the tongue}, to keep silence. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bite \Bite\, n. [OE. bite, bit, bitt, AS. bite bite, fr. b[imac]tan to bite, akin to Icel. bit, OS. biti, G. biss. See {Bite}, v., and cf. {Bit}.] 1. The act of seizing with the teeth or mouth; the act of wounding or separating with the teeth or mouth; a seizure with the teeth or mouth, as of a bait; as, to give anything a hard bite. [1913 Webster] I have known a very good fisher angle diligently four or six hours for a river carp, and not have a bite. --Walton. [1913 Webster] 2. The act of puncturing or abrading with an organ for taking food, as is done by some insects. [1913 Webster] 3. The wound made by biting; as, the pain of a dog's or snake's bite; the bite of a mosquito. [1913 Webster] 4. A morsel; as much as is taken at once by biting. [1913 Webster] 5. The hold which the short end of a lever has upon the thing to be lifted, or the hold which one part of a machine has upon another. [1913 Webster] 6. A cheat; a trick; a fraud. [Colloq.] [1913 Webster] The baser methods of getting money by fraud and bite, by deceiving and overreaching. --Humorist. [1913 Webster] 7. A sharper; one who cheats. [Slang] --Johnson. [1913 Webster] 8. (Print.) A blank on the edge or corner of a page, owing to a portion of the frisket, or something else, intervening between the type and paper. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bite n 1: a wound resulting from biting by an animal or a person 2: a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread" [syn: {morsel}, {bit}, {bite}] 3: a painful wound caused by the thrust of an insect's stinger into skin [syn: {sting}, {bite}, {insect bite}] 4: a light informal meal [syn: {bite}, {collation}, {snack}] 5: (angling) an instance of a fish taking the bait; "after fishing for an hour he still had not had a bite" 6: wit having a sharp and caustic quality; "he commented with typical pungency"; "the bite of satire" [syn: {pungency}, {bite}] 7: a strong odor or taste property; "the pungency of mustard"; "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange spices"; "the raciness of the wine" [syn: {pungency}, {bite}, {sharpness}, {raciness}] 8: the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws [syn: {bite}, {chomp}] 9: a portion removed from the whole; "the government's weekly bite from my paycheck" v 1: to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws; "Gunny invariably tried to bite her" [syn: {bite}, {seize with teeth}] 2: cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned his face" [syn: {bite}, {sting}, {burn}] 3: penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the surface" 4: deliver a sting to; "A bee stung my arm yesterday" [syn: {sting}, {bite}, {prick}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bitt 1. (den.) geminin kablosunu biteye bağlamak, biteye vurmak 2. (den.), (sık sık) (çoğ.) güverte babası, bite, bita.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.463 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).