Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for big (6 entries) (6.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -big-, *big*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Big \Big\ (b[i^]g), a. [Compar. {Bigger}; superl. {Biggest}.] [Perh. from Celtic; cf. W. beichiog, beichiawg, pregnant, with child, fr. baich burden, Arm. beac'h; or cf. OE. bygly, Icel. biggiligr, (properly) habitable; (then) magnigicent, excellent, fr. OE. biggen, Icel. byggja, to dwell, build, akin to E. be.] 1. Having largeness of size; of much bulk or magnitude; of great size; large. "He's too big to go in there." --Shak. [1913 Webster] 2. Great with young; pregnant; swelling; ready to give birth or produce; -- often figuratively. [1913 Webster] [Day] big with the fate of Cato and of Rome. --Addison. [1913 Webster] 3. Having greatness, fullness, importance, inflation, distention, etc., whether in a good or a bad sense; as, a big heart; a big voice; big looks; to look big. As applied to looks, it indicates haughtiness or pride. [1913 Webster] God hath not in heaven a bigger argument. --Jer. Taylor. [1913 Webster] Note: Big is often used in self-explaining compounds; as, big-boned; big-sounding; big-named; big-voiced. [1913 Webster] {To talk big}, to talk loudly, arrogantly, or pretentiously. [1913 Webster] I talked big to them at first. --De Foe. [1913 Webster] Syn: Bulky; large; great; massive; gross. [1913 Webster] Big From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Big \Big\, Bigg \Bigg\, v. t. [OE. biggen, fr. Icel. byggja to inhabit, to build, b?a (neut.) to dwell (active) to make ready. See {Boor}, and {Bound}.] To build. [Scot. & North of Eng. Dial.] --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Big \Big\, Bigg \Bigg\, n. [OE. bif, bigge; akin to Icel. bygg, Dan. byg, Sw. bjugg.] (Bot.) Barley, especially the hardy four-rowed kind. [1913 Webster] "Bear interchanges in local use, now with barley, now with bigg." --New English Dict. [1913 Webster] Big From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: big adv 1: extremely well; "his performance went over big" 2: in a boastful manner; "he talked big all evening" [syn: {boastfully}, {vauntingly}, {big}, {large}] 3: on a grand scale; "think big" [ant: {small}] 4: in a major way; "the play failed big at the box office" adj 1: above average in size or number or quantity or magnitude or extent; "a large city"; "set out for the big city"; "a large sum"; "a big (or large) barn"; "a large family"; "big businesses"; "a big expenditure"; "a large number of newspapers"; "a big group of scientists"; "large areas of the world" [syn: {large}, {big}] [ant: {little}, {small}] 2: significant; "graduation was a big day in his life" 3: very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" [syn: {bad}, {big}] 4: loud and firm; "a big voice"; "big bold piano sounds" 5: conspicuous in position or importance; "a big figure in the movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial circles"; "a prominent citizen" [syn: {big}, {large}, {prominent}] 6: prodigious; "big spender"; "big eater"; "heavy investor" [syn: {big(a)}, {heavy(a)}] 7: exhibiting self-importance; "big talk" [syn: {boastful}, {braggart(a)}, {bragging(a)}, {braggy}, {big}, {cock-a-hoop}, {crowing}, {self-aggrandizing}, {self-aggrandising}] 8: feeling self-importance; "too big for his britches"; "had a swelled head"; "he was swelled with pride" [syn: {big}, {swelled}, {vainglorious}] 9: (of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown woman" [syn: {adult}, {big}, {full-grown}, {fully grown}, {grown}, {grownup}] 10: marked by intense physical force; "a big wind" 11: generous and understanding and tolerant; "a heart big enough to hold no grudges"; "that's very big of you to be so forgiving"; "a large and generous spirit"; "a large heart"; "magnanimous toward his enemies" [syn: {big}, {large}, {magnanimous}] 12: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big}, {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded}, {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}] 13: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child"; "was great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte}, {expectant}, {gravid}, {great(p)}, {large(p)}, {heavy(p)}, {with child(p)}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BIG Bionet Intelligent Gateway (BioData) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: big [bix] young of a wild boar piglet

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.042 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).