Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for best (10 entries) (6.0844 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -best-, *best*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words, though used as the comparative and superlative of good, are from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS. g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god, Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.] [1913 Webster] 1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc. [1913 Webster] And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. --Gen. i. 31. [1913 Webster] Good company, good wine, good welcome. --Shak. [1913 Webster] 2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious; religious; -- said of persons or actions. [1913 Webster] In all things showing thyself a pattern of good works. --Tit. ii. 7. [1913 Webster] 3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by to or toward, also formerly by unto. [1913 Webster] The men were very good unto us. --1 Sam. xxv. 15. [1913 Webster] 4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be relied upon; -- followed especially by for. [1913 Webster] All quality that is good for anything is founded originally in merit. --Collier. [1913 Webster] 5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed especially by at. [1913 Webster] He . . . is a good workman; a very good tailor. --Shak. [1913 Webster] Those are generally good at flattering who are good for nothing else. --South. [1913 Webster] 6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit. [1913 Webster] My reasons are both good and weighty. --Shak. [1913 Webster] My meaning in saying he is a good man is . . . that he is sufficient . . . I think I may take his bond. --Shak. [1913 Webster] 7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth. [1913 Webster] Love no man in good earnest. --Shak. [1913 Webster] 8. Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp., in the phrases a good deal, a good way, a good degree, a good share or part, etc. [1913 Webster] 9. Not lacking or deficient; full; complete. [1913 Webster] Good measure, pressed down, and shaken together, and running over. --Luke vi. 38. [1913 Webster] 10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied; as in the phrases a good name, a good report, good repute, etc. [1913 Webster] A good name is better than precious ointment. --Eccl. vii. 1. [1913 Webster] {As good as}. See under {As}. {For good}, or {For good and all}, completely and finally; fully; truly. [1913 Webster] The good woman never died after this, till she came to die for good and all. --L'Estrange. {Good breeding}, polite or polished manners, formed by education; a polite education. [1913 Webster] Distinguished by good humor and good breeding. --Macaulay. {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap. {Good consideration} (Law). (a) A consideration of blood or of natural love and affection. --Blackstone. (b) A valuable consideration, or one which will sustain a contract. {Good fellow}, a person of companionable qualities. [Familiar] {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies, etc. [Colloq. Eng. & Scot.] {Good for nothing}. (a) Of no value; useless; worthless. (b) Used substantively, an idle, worthless person. [1913 Webster] My father always said I was born to be a good for nothing. --Ld. Lytton. {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches as a fast, in memoory of our Savior's passion or suffering; the anniversary of the crucifixion. {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper or state of mind. {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor ice-cream (or some similar ice-cream) from a small refrigerated truck; he usually drives slowly through residential neighborhoods in summertime, loudly playing some distinctive recorded music to announce his presence. [U. S.] {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or mildness of temper or disposition; amiability; state of being in good humor. [1913 Webster] The good nature and generosity which belonged to his character. --Macaulay. [1913 Webster] The young count's good nature and easy persuadability were among his best characteristics. --Hawthorne. {Good people}. See {Good folk} (above). {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old form of wishing success. See {Speed}. {Good turn}, an act of kidness; a favor. {Good will}. (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling. (b) (Law) The custom of any trade or business; the tendency or inclination of persons, old customers and others, to resort to an established place of business; the advantage accruing from tendency or inclination. [1913 Webster] The good will of a trade is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place. --Lord Eldon. {In good time}. (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor too late. (b) (Mus.) Correctly; in proper time. {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to remain in force or effect; as, his promise holds good; the condition still holds good. {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or verify (an accusation); to prove to be blameless; to clear; to vindicate. [1913 Webster] Each word made good and true. --Shak. [1913 Webster] Of no power to make his wishes good. --Shak. [1913 Webster] I . . . would by combat make her good. --Shak. [1913 Webster] Convenient numbers to make good the city. --Shak. {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with; to consider expedient or proper. [1913 Webster] If ye think good, give me my price; and if not, forbear. --Zech. xi. 12. [1913 Webster] Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in greeting and leave-taking; as, good day, good night, good evening, good morning, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Best \Best\ (b[e^]st), a.; superl. of Good. [AS. besta, best, contr. from betest, betst, betsta; akin to Goth. batists, OHG. pezzisto, G. best, beste, D. best, Icel. beztr, Dan. best, Sw. b[aum]st. This word has no connection in origin with good. See {Better}.] 1. Having good qualities in the highest degree; most good, kind, desirable, suitable, etc.; most excellent; as, the best man; the best road; the best cloth; the best abilities. [1913 Webster] When he is best, he is a little worse than a man. --Shak. [1913 Webster] Heaven's last, best gift, my ever new delight. --Milton. [1913 Webster] 2. Most advanced; most correct or complete; as, the best scholar; the best view of a subject. [1913 Webster] 3. Most; largest; as, the best part of a week. [1913 Webster] {Best man}, the only or principal groomsman at a wedding ceremony. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Best \Best\, n. Utmost; highest endeavor or state; most nearly perfect thing, or being, or action; as, to do one's best; to the best of our ability. [1913 Webster] {At best}, in the utmost degree or extent applicable to the case; under the most favorable circumstances; as, life is at best very short. {For best}, finally. [Obs.] "Those constitutions . . . are now established for best, and not to be mended." --Milton. {To get the best of}, to gain an advantage over, whether fairly or unfairly. {To make the best of}. (a) To improve to the utmost; to use or dispose of to the greatest advantage. "Let there be freedom to carry their commodities where they can make the best of them." --Bacon. (b) To reduce to the least possible inconvenience; as, to make the best of ill fortune or a bad bargain. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Best \Best\, adv.; superl. of {Well}. 1. In the highest degree; beyond all others. "Thou serpent! That name best befits thee." --Milton. [1913 Webster] He prayeth best, who loveth best All things both great and small. --Coleridge. [1913 Webster] 2. To the most advantage; with the most success, case, profit, benefit, or propriety. [1913 Webster] Had we best retire? I see a storm. --Milton. [1913 Webster] Had I not best go to her? --Thackeray. [1913 Webster] 3. Most intimately; most thoroughly or correctly; as, what is expedient is best known to himself. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Best \Best\, v. t. To get the better of. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: best adv 1: in a most excellent way or manner; "he played best after a couple of martinis" 2: it would be sensible; "you'd best stay at home" 3: from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better." [syn: {better}, {best}] adj 1: (superlative of `good') having the most positive qualities; "the best film of the year"; "the best solution"; "the best time for planting"; "wore his best suit" [ant: {worst}] 2: (comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable; "it would be better to speak to him"; "the White House thought it best not to respond" [syn: {better(p)}, {best(p)}] n 1: the supreme effort one can make; "they did their best" [ant: {worst}] 2: the person who is most outstanding or excellent; someone who tops all others; "he could beat the best of them" [syn: {best}, {topper}] 3: Canadian physiologist (born in the United States) who assisted F. G. Banting in research leading to the discovery of insulin (1899-1978) [syn: {Best}, {C. H. Best}, {Charles Herbert Best}] v 1: get the better of; "the goal was to best the competition" [syn: {outdo}, {outflank}, {trump}, {best}, {scoop}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BEST Borland Enhanced Support and Training (Borland) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BEST Business Executive System for Timesharing (OS, Qantel) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: best [bɛst] best From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: best animal; beast

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0844 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).