Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bend (6 entries) (6.0865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bend-, *bend*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z). 1. (Law) (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction in his own right, and not by deputation. (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also, a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to perform divine service for condemned criminals and assist in preparing them for death. (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the powers of a judge of probate or a surrogate. [1913 Webster] 2. The mass; the common run. [Obs.] [1913 Webster] I see no more in you than in the ordinary Of nature's salework. --Shak. [1913 Webster] 3. That which is so common, or continued, as to be considered a settled establishment or institution. [R.] [1913 Webster] Spain had no other wars save those which were grown into an ordinary. --Bacon. [1913 Webster] 4. Anything which is in ordinary or common use. [1913 Webster] Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and other ordinaries. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 5. A dining room or eating house where a meal is prepared for all comers, at a fixed price for the meal, in distinction from one where each dish is separately charged; a table d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a dining room. --Shak. [1913 Webster] All the odd words they have picked up in a coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as flowers of style. --Swift. [1913 Webster] He exacted a tribute for licenses to hawkers and peddlers and to ordinaries. --Bancroft. [1913 Webster] 6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or ten which are in constant use. The {bend}, {chevron}, {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}. [1913 Webster] {In ordinary}. (a) In actual and constant service; statedly attending and serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An ambassador in ordinary is one constantly resident at a foreign court. (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a naval vessel. {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass which is the same every day; -- called also the {canon of the Mass}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bend \Bend\, v. i. 1. To be moved or strained out of a straight line; to crook or be curving; to bow. [1913 Webster] The green earth's end Where the bowed welkin slow doth bend. --Milton. [1913 Webster] 2. To jut over; to overhang. [1913 Webster] There is a cliff, whose high and bending head Looks fearfully in the confined deep. --Shak. [1913 Webster] 3. To be inclined; to be directed. [1913 Webster] To whom our vows and wished bend. --Milton. [1913 Webster] 4. To bow in prayer, or in token of submission. [1913 Webster] While each to his great Father bends. --Coleridge. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bend \Bend\, v. t. [imp. & p. p. {Bended} or {Bent}; p. pr. & vb. n. {Bending}.] [AS. bendan to bend, fr. bend a band, bond, fr. bindan to bind. See {Bind}, v. t., and cf. 3d & 4th {Bend}.] 1. To strain or move out of a straight line; to crook by straining; to make crooked; to curve; to make ready for use by drawing into a curve; as, to bend a bow; to bend the knee. [1913 Webster] 2. To turn toward some certain point; to direct; to incline. "Bend thine ear to supplication." --Milton. [1913 Webster] Towards Coventry bend we our course. --Shak. [1913 Webster] Bending her eyes . . . upon her parent. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. To apply closely or with interest; to direct. [1913 Webster] To bend his mind to any public business. --Temple. [1913 Webster] But when to mischief mortals bend their will. --Pope. [1913 Webster] 4. To cause to yield; to render submissive; to subdue. "Except she bend her humor." --Shak. [1913 Webster] 5. (Naut.) To fasten, as one rope to another, or as a sail to its yard or stay; or as a cable to the ring of an anchor. --Totten. [1913 Webster] {To bend the brow}, to knit the brow, as in deep thought or in anger; to scowl; to frown. --Camden. [1913 Webster] Syn: To lean; stoop; deflect; bow; yield. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bend \Bend\, n. [See {Bend}, v. t., and cf. {Bent}, n.] 1. A turn or deflection from a straight line or from the proper direction or normal position; a curve; a crook; as, a slight bend of the body; a bend in a road. [1913 Webster] 2. Turn; purpose; inclination; ends. [Obs.] [1913 Webster] Farewell, poor swain; thou art not for my bend. --Fletcher. [1913 Webster] 3. (Naut.) A knot by which one rope is fastened to another or to an anchor, spar, or post. --Totten. [1913 Webster] 4. (Leather Trade) The best quality of sole leather; a butt. See {Butt}. [1913 Webster] 5. (Mining) Hard, indurated clay; bind. [1913 Webster] 6. pl. (Med.) same as {caisson disease}. Usually referred to as {the bends}. [1913 Webster] {Bends of a ship}, the thickest and strongest planks in her sides, more generally called wales. They have the beams, knees, and foothooks bolted to them. Also, the frames or ribs that form the ship's body from the keel to the top of the sides; as, the midship bend. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bend \Bend\, n. [AS. bend. See {Band}, and cf. the preceding noun.] 1. A band. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] 2. [OF. bende, bande, F. bande. See {Band}.] (Her.) One of the honorable ordinaries, containing a third or a fifth part of the field. It crosses the field diagonally from the dexter chief to the sinister base. [1913 Webster] {Bend sinister} (Her.), an honorable ordinary drawn from the sinister chief to the dexter base. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bend n 1: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}] 2: movement that causes the formation of a curve [syn: {bending}, {bend}] 3: curved segment (of a road or river or railroad track etc.) [syn: {bend}, {curve}] 4: an angular or rounded shape made by folding; "a fold in the napkin"; "a crease in his trousers"; "a plication on her blouse"; "a flexure of the colon"; "a bend of his elbow" [syn: {fold}, {crease}, {plication}, {flexure}, {crimp}, {bend}] 5: a town in central Oregon at the eastern foot of the Cascade Range 6: diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left [syn: {bend}, {bend dexter}] v 1: form a curve; "The stick does not bend" [syn: {bend}, {flex}] [ant: {straighten}, {unbend}] 2: change direction; "The road bends" 3: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form; "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend}, {deform}, {twist}, {turn}] [ant: {unbend}] 4: bend one's back forward from the waist on down; "he crouched down"; "She bowed before the Queen"; "The young man stooped to pick up the girl's purse" [syn: {crouch}, {stoop}, {bend}, {bow}] 5: turn from a straight course, fixed direction, or line of interest [syn: {deflect}, {bend}, {turn away}] 6: bend a joint; "flex your wrists"; "bend your knees" [syn: {flex}, {bend}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0865 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).