Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for belt (3 entries) (6.1834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belt-, *belt*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Belt \Belt\ (b[e^]lt), n. [AS. belt; akin to Icel. belti, Sw. b[aum]lte, Dan. b[ae]lte, OHG. balz, L. balteus, Ir. & Gael. balt border, belt.] 1. That which engirdles a person or thing; a band or girdle; as, a lady's belt; a sword belt. [1913 Webster] The shining belt with gold inlaid. --Dryden. [1913 Webster] 2. That which restrains or confines as a girdle. [1913 Webster] He cannot buckle his distempered cause Within the belt of rule. --Shak. [1913 Webster] 3. Anything that resembles a belt, or that encircles or crosses like a belt; a strip or stripe; as, a belt of trees; a belt of sand. [1913 Webster] 4. (Arch.) Same as {Band}, n., 2. A very broad band is more properly termed a belt. [1913 Webster] 5. (Astron.) One of certain girdles or zones on the surface of the planets Jupiter and Saturn, supposed to be of the nature of clouds. [1913 Webster] 6. (Geog.) A narrow passage or strait; as, the Great Belt and the Lesser Belt, leading to the Baltic Sea. [1913 Webster] 7. (Her.) A token or badge of knightly rank. [1913 Webster] 8. (Mech.) A band of leather, or other flexible substance, passing around two wheels, and communicating motion from one to the other. Note: [See Illust. of {Pulley}.] [1913 Webster] 9. (Nat. Hist.) A band or stripe, as of color, round any organ; or any circular ridge or series of ridges. [1913 Webster] {Belt lacing}, thongs used for lacing together the ends of machine belting. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Belt \Belt\, v. t. [imp. & p. p. {Belted}; p. pr. & vb. n. {Belting}.] To encircle with, or as with, a belt; to encompass; to surround. [1913 Webster] A coarse black robe belted round the waist. --C. Reade. [1913 Webster] They belt him round with hearts undaunted. --Wordsworth. [1913 Webster] 2. To shear, as the buttocks and tails of sheep. [Prov. Eng.] --Halliwell. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: belt n 1: endless loop of flexible material between two rotating shafts or pulleys 2: a band to tie or buckle around the body (usually at the waist) 3: an elongated region where a specific condition or characteristic is found; "a belt of high pressure" 4: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn: {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}] 5: a path or strip (as cut by one course of mowing) [syn: {swath}, {belt}] 6: ammunition (usually of small caliber) loaded in flexible linked strips for use in a machine gun [syn: {belt}, {belt ammunition}, {belted ammunition}] 7: the act of hitting vigorously; "he gave the table a whack" [syn: {knock}, {belt}, {rap}, {whack}, {whang}] v 1: sing loudly and forcefully [syn: {belt out}, {belt}] 2: deliver a blow to; "He belted his opponent" 3: fasten with a belt; "belt your trousers" [ant: {unbelt}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  belt 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
belt
 • เข็มขัด: สายคาดเอว [Lex2]
 • สายพาน[Lex2]
 • สายรัดที่นั่ง[Lex2]
 • คาดเข็มขัด: ใช้สายคาดผูก [Lex2]
 • ฟาด (ไม่เป็นทางการ): โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย) [Lex2]
 • สายคาดแสดงตำแหน่ง[Lex2]
 • (เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง ###S. girdle [Hope]
 • (n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน [Nontri]
 • (vt) รัดเข็มขัด [Nontri]
 • /B EH1 L T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
bellt, Beet, Bert, Bett, Welt, Zelt, bebt

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bêlât, blet, bel, béat, béât, bêla, bêle, bêlé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1834 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).