Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bed (37 entries) (5.9834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bed-, *bed*.

Result from Foreign Dictionaries (37 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bed \Bed\, n. [AS. bed, bedd; akin to OS. bed, D. bed, bedde, Icel. be?r, Dan. bed, Sw. b[aum]dd, Goth. badi, OHG. betti, G. bett, bette, bed, beet a plat of ground; all of uncertain origin.] 1. An article of furniture to sleep or take rest in or on; a couch. Specifically: A sack or mattress, filled with some soft material, in distinction from the bedstead on which it is placed (as, a feather bed), or this with the bedclothes added. In a general sense, any thing or place used for sleeping or reclining on or in, as a quantity of hay, straw, leaves, or twigs. [1913 Webster] And made for him [a horse] a leafy bed. --Byron. [1913 Webster] I wash, wring, brew, bake, . . . make the beds. --Shak. [1913 Webster] In bed he slept not for my urging it. --Shak. [1913 Webster] 2. (Used as the symbol of matrimony) Marriage. [1913 Webster] George, the eldest son of his second bed. --Clarendon. [1913 Webster] 3. A plat or level piece of ground in a garden, usually a little raised above the adjoining ground. "Beds of hyacinth and roses." --Milton. [1913 Webster] 4. A mass or heap of anything arranged like a bed; as, a bed of ashes or coals. [1913 Webster] 5. The bottom of a watercourse, or of any body of water; as, the bed of a river. [1913 Webster] So sinks the daystar in the ocean bed. --Milton. [1913 Webster] 6. (Geol.) A layer or seam, or a horizontal stratum between layers; as, a bed of coal, iron, etc. [1913 Webster] 7. (Gun.) See {Gun carriage}, and {Mortar bed}. [1913 Webster] 8. (Masonry) (a) The horizontal surface of a building stone; as, the upper and lower beds. (b) A course of stone or brick in a wall. (c) The place or material in which a block or brick is laid. (d) The lower surface of a brick, slate, or tile. --Knight. [1913 Webster] 9. (Mech.) The foundation or the more solid and fixed part or framing of a machine; or a part on which something is laid or supported; as, the bed of an engine. [1913 Webster] 10. The superficial earthwork, or ballast, of a railroad. [1913 Webster] 11. (Printing) The flat part of the press, on which the form is laid. [1913 Webster] Note: Bed is much used adjectively or in combination; as, bed key or bedkey; bed wrench or bedwrench; bedchamber; bedmaker, etc. [1913 Webster] {Bed of justice} (French Hist.), the throne (F. lit bed) occupied by the king when sitting in one of his parliaments (judicial courts); hence, a session of a refractory parliament, at which the king was present for the purpose of causing his decrees to be registered. {To be brought to bed}, to be delivered of a child; -- often followed by of; as, to be brought to bed of a son. {To make a bed}, to prepare a bed; to arrange or put in order a bed and its bedding. {From bed and board} (Law), a phrase applied to a separation by partial divorce of man and wife, without dissolving the bonds of matrimony. If such a divorce (now commonly called a judicial separation) be granted at the instance of the wife, she may have alimony. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bed \Bed\, v. i. To go to bed; to cohabit. [1913 Webster] If he be married, and bed with his wife. --Wiseman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bed \Bed\, v. t. [imp. & p. p. {Bedded}; p. pr. & vb. n. {Bedding}.] 1. To place in a bed. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] 2. To make partaker of one's bed; to cohabit with. [1913 Webster] I'll to the Tuscan wars, and never bed her. --Shak. [1913 Webster] 3. To furnish with a bed or bedding. [1913 Webster] 4. To plant or arrange in beds; to set, or cover, as in a bed of soft earth; as, to bed the roots of a plant in mold. [1913 Webster] 5. To lay or put in any hollow place, or place of rest and security, surrounded or inclosed; to embed; to furnish with or place upon a bed or foundation; as, to bed a stone; it was bedded on a rock. [1913 Webster] Among all chains or clusters of mountains where large bodies of still water are bedded. --Wordsworth. [1913 Webster] 6. (Masonry) To dress or prepare the surface of stone) so as to serve as a bed. [1913 Webster] 7. To lay flat; to lay in order; to place in a horizontal or recumbent position. "Bedded hair." --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bed n 1: a piece of furniture that provides a place to sleep; "he sat on the edge of the bed"; "the room had only a bed and chair" 2: a plot of ground in which plants are growing; "the gardener planted a bed of roses" 3: a depression forming the ground under a body of water; "he searched for treasure on the ocean bed" [syn: {bed}, {bottom}] 4: (geology) a stratum of rock (especially sedimentary rock); "they found a bed of sandstone" 5: a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit; "he worked in the coal beds" [syn: {seam}, {bed}] 6: single thickness of usually some homogeneous substance; "slices of hard-boiled egg on a bed of spinach" [syn: {layer}, {bed}] 7: the flat surface of a printing press on which the type form is laid in the last stage of producing a newspaper or magazine or book etc. 8: a foundation of earth or rock supporting a road or railroad track; "the track bed had washed away" v 1: furnish with a bed; "The inn keeper could bed all the new arrivals" 2: place (plants) in a prepared bed of soil 3: put to bed; "The children were bedded at ten o'clock" 4: have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}] 5: prepare for sleep; "I usually turn in at midnight"; "He goes to bed at the crack of dawn" [syn: {go to bed}, {turn in}, {bed}, {crawl in}, {kip down}, {hit the hay}, {hit the sack}, {sack out}, {go to sleep}, {retire}] [ant: {arise}, {get up}, {rise}, {turn out}, {uprise}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BED Bookmark Exploring Dabbler (VRML) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: drab 1. (bed, bing) orospu, fahişe 2. pasaklı kadın 3. fahişelerle düşüp kalkmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: drub 1. (bed, bing) sopayla dövmek, dayak atmak 2. üstesinden gelmek. drubbing dayak, kötek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dub 1. (bed, bing) şövalyelik unvanı verilirken kılıçla omuza hafifçe dokunmak, şövalyelik unvanı vermek bir kimseye yeni bir unvan veya isim vermek, adlandırmak, çağırmak 2. vurmak, düzeltmek (kereste, deri) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dub 1. (bed, bing) dublaj yapmak, filmi çekiminden sonra seslendirmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fib 1. (bed, bing) küçük yalan, uydurma 2. yalan söylemek, uydurmak, (slang) atmak. fibber yalancı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fob 1. (bed, bing) off ile hile yapmak 2. başından savmak, atlatmak 3. bir kenara atmak, (slang) kazık atmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grab 1. (-bed, -bing) kapmak, el atmak, zorla almak, gaspetmek 2. çabucak tutmak 3. kapış, kapma, gasp 4. el koyma 5. (mak.) eşya kaldırmaya mahsus tırnaklı alet. grab bag panayırda eşya piyangosu torbası. grab rope (den.) vardakavo, sandalcıların tutunması için geminin yanında asılı duran halat. grabber yağmacı kimse, her şeyi kapmak isteyen kimse, açgözlü kimse 6. vinç, çengel. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grub 1. (bed, bing) toprağı kazmak, eşelemek 2. adi işlerle uğraşmak 3. monoton bir işte calışmak 4. (argo) yemek yemek, yedirmek 5. yeri kazıp ağaç köklerini çıkarmak 6. kökünden sökmek 7. sürfesini çıkarmak . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hobnob 1. (bed, bing) arkadaşlık etmek, sıkıfıkı olmak 2. beraberce içip eğlenmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: knob 1. (bed, bing) top, yumru 2. topuz, tokmak 3. tepecik, yuvarlak tepe 4. (argo.) kafa, kelle 5. yumrulaştırmak. knobbiness yumru yumru olma. knobby yumrulu, yumru yumru olan 6. tokmak gibi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: jib 1. (-bed, -bing) (den.) bumba ile seren veya yelkeni kavanço etmek 2. gerilemek 3. diretmek, dayatmak 4. inat edip ileri gitmemek (eşek) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: job 1. (-bed, -bing) iş vermek 2. kira ile tutmak 3. komisyonculuk yapmak 4. kişisel çıkarı için resmi işe girmek 5. götürü iş yapmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lob 1. (-bed, - bing) ağır ağır atmak 2. tenis kortunun arka tarafına düşsün diye topu havaya vurmak 3. (kriket) topu aşağıdan ve ağır ağır atmak 4. yavaş yavaş ve salınarak gitmek 5. havaya vurulan top 6. ağır ağır ve aşağıdan atılan top. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mob 1. (-bed, -bing) insan kalabalığı, izdiham 2. ayaktakımı, avam 3. (k. dili) gangsterler çetesi: güruh halinde saldırmak, kitle halinde hücum etmek 4. merakla etrafını sarmak 5. yığılmak. mob law halk tarafından yürütülen kanun, linç kanunu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: nab 1. (-bed, -bing) (k. dili) yakalamak, tutmak, ele geçirmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: nib 1. (-bed, - bing) kalem ucu 2. sivri uç 3. uç koymak 4. kalemin ucunu yontmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rib 1. (-bed, - bing) kaburga kemiği: etin kaburgadan olan kısmı, pirzola: (bot.) yaprak damarı: (den.) posta, ıskarmoz, kaburga 2. saka zevce 3. (argo) (şaka): çubuklarla desteklemek, lata ile kuvvetlendirmek 4. (den.) ıskarmoz koymak 5. (argo) alay etmek . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rub 1. (-bed, -bing) ovmak, ovalamak 2. sürtmek: sürtünerek tahriş etmek 3. sürtüşmek 4. ovup cilâlamak 5. sürmek 6. sürtünmek. rub away aşındırmak, yemek 7. aşınmak. rub down masaj yapmak. rub in ovarak yedirmek (yağ) rub it in (argo) yüzüne vurmak. rub off, rub out silip çıkarmak 8. sürtünmeyle çıkmak, dökülmek. rub out (argo) öldurmek. rub one the wrong way (argo) birini kızdırmak, sinirlendirmek, tepesini attırmak. rub shoulders with bir arada bu- lunmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scab 1. (-bed, -bing) yara kabuğu 2. koyun uyuzu 3. bitki yapraklarına musallat olan bir hastalık 4. (k. dili) greve katılmayan veya grevcilerin yerine çalışan işçi 5. (argo) habis herif 6. kabuk bağlamak (yara), kabuklanmak 7. (k. dili) grevcilerin yerine çalışmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stub 1. (-bed, -bing) kesilmiş ağaç gövdesi, kütük 2. mum dibi 3. sigara izmariti 4. kurşun kalemin kullanıldıktan sonra kalan parçası 5. (A.B.D.) dip koçanı 6. küt uçlu şey 7. kökünden sökmek 8. kökünü çıkarmak 9. (ayağı) taşa çarpmak. stubby güdük 10. küt 11. kısa ve sert kıllı 12. kısa ve kalın 13. tıknaz, bodur 14. ağaç kütükleri çok. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: slab 1. (-bed, -bing) kalın dilim 2. kerestenin dış parçası 3. kütükten tahta biçmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: slub 1. (-bed, - bing) eğirmek için hazırlık olarak azıcık bükülen yün veya pamuk 2. pamuk ipliğinde kalın yer 3. çekip azcık bükmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sob 1. (-bed, -bing) içini çekerek ağlamak, hıçkırarak ağlamak, hüngür hüngür ağlamak 2. hıçkırır gibi ses çıkarmak 3. ağlama hıçkırığı. sob sister (A.B.D.), (argo) çok içli makaleler yazan kadın gazeteci. sob story (argo) göz yaşı döktüren kişisel hikâye. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: snub 1. (-bed, -bing) hiçe saymak, hakir görmek, küçümsemek 2. (den.) halat veya zincirle geminin yolunu kesip durdurmak 3. (den.) kastanyolaya vurarak zincirin akmasını durdurmak 4. hiçe sayma, hakir görme 5. (den.) birden durdurma (halat) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: squib 1. (-bed, -bing) fişek, maytap 2. dinamite konulan emniyet fitili 3. hiciv 4. fişek atmak 5. hiciv söylemek veya yazmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stab 1. (-bed, -bing) sivri bir aletle yaralamak 2. bıçak veya hançer saplamak, bıçaklamak, hançerlemek 3. içine girmek 4. delmek 5. süngüleme 6. süngü yarası 7. söz ile yaralama, kalbini kırma. stab in the back arkadan vurmak. make a stab at teşebbüste bulunmak, denemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: swab 1. (-bed, -bing) tahta bezi 2. ilâç veya yağ sürmeye veya yara temizlemeye mahsus sünger parçası 3. tüfek namlusunu temizlemeye mahsus harbinin ucundaki paçavra parçası 4. (argo) herif 5. tahta bezi ile silmek. swab the decks (den.) güverteyi ucu paçavralı tahta parçası ile temizlemek. swabber tahta bezi ile yeri silen kimse 6. elinden ancak adi işler gelen kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: throb 1. (-bed, -bing) vurmak, çarpmak, atmak (nabız, kalp) 2. zonklamak 3. titreşmek 4. nabız vurması, kalp çarpması 5. çarpıntı 6. titreşme. throb'bingly titreşerek 7. zonklayarak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tub 1. (-bed, -bing) yarım fıçı, tekne yayık 2. bir yayığın alabildiği miktar 3. banyo küveti 4. (k. dili) tekne 5. fıçı içine dikmek veya koymak 6. teknede yıkamak. tub'bable yıkanabilir. tub'ful tekne dolusu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: web 1. (bed, bing) ağ 2. örümcek ağı 3. ağ gibi karışık şey veya tertip 4. dokuma, dokunmuş kumaş 5. (mak.) örs bogazı, ray bogazı, bağlantı levhası 6. örgü 7. (anat.), (zool.) zar, perde 8. tüy bayrağı 9. tomar 10. etrafına ağ örmek 11. ağ gibi sarmak. webfingered el parmaklarının arası perdeli. webtoed ayak parmaklarının arası perdeli, perde ayaklı. web press tomar kâğıt ile çalışan baskı makinası. web'bing kalın dokuma kayış. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bed [bɛt] bed From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: bed bed

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9834 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).