Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for beaten (3 entries) (6.1934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaten-, *beaten*. Possible hiragana form: べあてん

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beat \Beat\ (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat}, {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS. be['a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st {Butt}, {Button}.] 1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat one's breast; to beat iron so as to shape it; to beat grain, in order to force out the seeds; to beat eggs and sugar; to beat a drum. [1913 Webster] Thou shalt beat some of it [spices] very small. --Ex. xxx. 36. [1913 Webster] They did beat the gold into thin plates. --Ex. xxxix. 3. [1913 Webster] 2. To punish by blows; to thrash. [1913 Webster] 3. To scour or range over in hunting, accompanied with the noise made by striking bushes, etc., for the purpose of rousing game. [1913 Webster] To beat the woods, and rouse the bounding prey. --Prior. [1913 Webster] 4. To dash against, or strike, as with water or wind. [1913 Webster] A frozen continent . . . beat with perpetual storms. --Milton. [1913 Webster] 5. To tread, as a path. [1913 Webster] Pass awful gulfs, and beat my painful way. --Blackmore. [1913 Webster] 6. To overcome in a battle, contest, strife, race, game, etc.; to vanquish, defeat, or conquer; to surpass or be superior to. [1913 Webster] He beat them in a bloody battle. --Prescott. [1913 Webster] For loveliness, it would be hard to beat that. --M. Arnold. [1913 Webster] 7. To cheat; to chouse; to swindle; to defraud; -- often with out. [Colloq.] [1913 Webster] 8. To exercise severely; to perplex; to trouble. [1913 Webster] Why should any one . . . beat his head about the Latin grammar who does not intend to be a critic? --Locke. [1913 Webster] 9. (Mil.) To give the signal for, by beat of drum; to sound by beat of drum; as, to beat an alarm, a charge, a parley, a retreat; to beat the general, the reveille, the tattoo. See {Alarm}, {Charge}, {Parley}, etc. [1913 Webster] 10. to baffle or stump; to defy the comprehension of (a person); as, it beats me why he would do that. [1913 Webster] 11. to evade, avoid, or escape (blame, taxes, punishment); as, to beat the rap (be acquitted); to beat the sales tax by buying out of state. [1913 Webster] {To beat down}, to haggle with (any one) to secure a lower price; to force down. [Colloq.] {To beat into}, to teach or instill, by repetition. {To beat off}, to repel or drive back. {To beat out}, to extend by hammering. {To beat out of} a thing, to cause to relinquish it, or give it up. "Nor can anything beat their posterity out of it to this day." --South. {To beat the dust}. (Man.) (a) To take in too little ground with the fore legs, as a horse. (b) To perform curvets too precipitately or too low. {To beat the hoof}, to walk; to go on foot. {To beat the wing}, to flutter; to move with fluttering agitation. {To beat time}, to measure or regulate time in music by the motion of the hand or foot. {To beat up}, to attack suddenly; to alarm or disturb; as, to beat up an enemy's quarters. [1913 Webster] Syn: To strike; pound; bang; buffet; maul; drub; thump; baste; thwack; thrash; pommel; cudgel; belabor; conquer; defeat; vanquish; overcome. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beaten \Beat"en\ (b[=e]t"'n; 95), a. 1. Made smooth by beating or treading; worn by use. "A broad and beaten way." --Milton. "Beaten gold." --Shak. "off the beaten track." [1913 Webster] 2. Vanquished; defeated; conquered; baffled. [1913 Webster] 3. Exhausted; tired out. [1913 Webster] 4. Become common or trite; as, a beaten phrase. [Obs.] [1913 Webster] 5. Tried; practiced. [Obs.] --Beau. & Fl. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: beaten adj 1: formed or made thin by hammering; "beaten gold" 2: much trodden and worn smooth or bare; "did not stray from the beaten path"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  beaten 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
beaten
 • ถูกโจมตี: พ่ายแพ้ [Lex2]
 • หมดเรี่ยวแรง: อ่อนแรง, เหนื่อย [Lex2]
 • (อาหาร) ที่บดแล้ว: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง [Lex2]
 • (บีท\'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว ###S. defeated ###A. optimistic [Hope]
 • (vt) pp ของ beat [Nontri]
 • /B IY1 T AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [beat]
 • ใจเต้น: หอบ, ใจสั่น [Lex2]
 • ทำให้พ่ายแพ้: เอาชนะ [Lex2]
 • ตี: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน [Lex2]
 • (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ [Lex2]
 • ตีไข่: ตีหรือคนให้เข้ากัน [Lex2]
 • มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า[Lex2]
 • หลีกเลี่ยงการล่าช้า[Lex2]
 • กระพือปีก[Lex2]
 • จังหวะ[Lex2]
 • เสียง (ตีกลอง): เสียงเคาะ [Lex2]
 • การลาดตระเวน[Lex2]
 • เหนื่อยมาก: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ [Lex2]
 • (บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน [Hope]
 • (n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น [Nontri]
 • (vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ [Nontri]
 • /B IY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Beamten, Beatmen, Beraten, beatmen, beraten, Braten, besten, braten, Beate, baten, beten, Beates, Beeten, Betten, Beuten, bebten, betten, beuten, beta, bat, Bert, Bett

Similar FRENCH words suggested by aspell:
béate, béates, béâtes, béante, béat, béât, béantes, béats, pecten, bêta, béant, béent, bêtas, baient, béants, bâta

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1934 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).