Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for beat (9 entries) (3.2713 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beat-, *beat*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scoop \Scoop\, n. [OE. scope, of Scand. origin; cf. Sw. skopa, akin to D. schop a shovel, G. sch["u]ppe, and also to E. shove. See {Shovel}.] 1. A large ladle; a vessel with a long handle, used for dipping liquids; a utensil for bailing boats. [1913 Webster] 2. A deep shovel, or any similar implement for digging out and dipping or shoveling up anything; as, a flour scoop; the scoop of a dredging machine. [1913 Webster] 3. (Surg.) A spoon-shaped instrument, used in extracting certain substances or foreign bodies. [1913 Webster] 4. A place hollowed out; a basinlike cavity; a hollow. [1913 Webster] Some had lain in the scoop of the rock. --J. R. Drake. [1913 Webster] 5. A sweep; a stroke; a swoop. [1913 Webster] 6. The act of scooping, or taking with a scoop or ladle; a motion with a scoop, as in dipping or shoveling. [1913 Webster] 7. a quantity sufficient to fill a scoop; -- used especially for ice cream, dispensed with an ice cream scoop; as, an ice cream cone with two scoops. [PJC] 8. an act of reporting (news, research results) before a rival; also called a {beat}. [Newspaper or laboratory cant] [Webster 1913 Suppl. +PJC] 9. news or information; as, what's the scoop on John's divorce?. [informal] [PJC] {Scoop net}, a kind of hand net, used in fishing; also, a net for sweeping the bottom of a river. {Scoop wheel}, a wheel for raising water, having scoops or buckets attached to its circumference; a tympanum. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Undulation \Un`du*la"tion\, n. [Cf. F. ondulation.] 1. The act of undulating; a waving motion or vibration; as, the undulations of a fluid, of water, or of air; the undulations of sound. [1913 Webster] 2. A wavy appearance or outline; waviness. --Evelyn. [1913 Webster] 3. (Mus.) (a) The tremulous tone produced by a peculiar pressure of the finger on a string, as of a violin. (b) The pulsation caused by the vibrating together of two tones not quite in unison; -- called also {beat}. [1913 Webster] 4. (Physics) A motion to and fro, up and down, or from side to side, in any fluid or elastic medium, propagated continuously among its particles, but with no translation of the particles themselves in the direction of the propagation of the wave; a wave motion; a vibration. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beat \Beat\ (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat}, {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS. be['a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st {Butt}, {Button}.] 1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to beat one's breast; to beat iron so as to shape it; to beat grain, in order to force out the seeds; to beat eggs and sugar; to beat a drum. [1913 Webster] Thou shalt beat some of it [spices] very small. --Ex. xxx. 36. [1913 Webster] They did beat the gold into thin plates. --Ex. xxxix. 3. [1913 Webster] 2. To punish by blows; to thrash. [1913 Webster] 3. To scour or range over in hunting, accompanied with the noise made by striking bushes, etc., for the purpose of rousing game. [1913 Webster] To beat the woods, and rouse the bounding prey. --Prior. [1913 Webster] 4. To dash against, or strike, as with water or wind. [1913 Webster] A frozen continent . . . beat with perpetual storms. --Milton. [1913 Webster] 5. To tread, as a path. [1913 Webster] Pass awful gulfs, and beat my painful way. --Blackmore. [1913 Webster] 6. To overcome in a battle, contest, strife, race, game, etc.; to vanquish, defeat, or conquer; to surpass or be superior to. [1913 Webster] He beat them in a bloody battle. --Prescott. [1913 Webster] For loveliness, it would be hard to beat that. --M. Arnold. [1913 Webster] 7. To cheat; to chouse; to swindle; to defraud; -- often with out. [Colloq.] [1913 Webster] 8. To exercise severely; to perplex; to trouble. [1913 Webster] Why should any one . . . beat his head about the Latin grammar who does not intend to be a critic? --Locke. [1913 Webster] 9. (Mil.) To give the signal for, by beat of drum; to sound by beat of drum; as, to beat an alarm, a charge, a parley, a retreat; to beat the general, the reveille, the tattoo. See {Alarm}, {Charge}, {Parley}, etc. [1913 Webster] 10. to baffle or stump; to defy the comprehension of (a person); as, it beats me why he would do that. [1913 Webster] 11. to evade, avoid, or escape (blame, taxes, punishment); as, to beat the rap (be acquitted); to beat the sales tax by buying out of state. [1913 Webster] {To beat down}, to haggle with (any one) to secure a lower price; to force down. [Colloq.] {To beat into}, to teach or instill, by repetition. {To beat off}, to repel or drive back. {To beat out}, to extend by hammering. {To beat out of} a thing, to cause to relinquish it, or give it up. "Nor can anything beat their posterity out of it to this day." --South. {To beat the dust}. (Man.) (a) To take in too little ground with the fore legs, as a horse. (b) To perform curvets too precipitately or too low. {To beat the hoof}, to walk; to go on foot. {To beat the wing}, to flutter; to move with fluttering agitation. {To beat time}, to measure or regulate time in music by the motion of the hand or foot. {To beat up}, to attack suddenly; to alarm or disturb; as, to beat up an enemy's quarters. [1913 Webster] Syn: To strike; pound; bang; buffet; maul; drub; thump; baste; thwack; thrash; pommel; cudgel; belabor; conquer; defeat; vanquish; overcome. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beat \Beat\, v. i. 1. To strike repeatedly; to inflict repeated blows; to knock vigorously or loudly. [1913 Webster] The men of the city . . . beat at the door. --Judges. xix. 22. [1913 Webster] 2. To move with pulsation or throbbing. [1913 Webster] A thousand hearts beat happily. --Byron. [1913 Webster] 3. To come or act with violence; to dash or fall with force; to strike anything, as rain, wind, and waves do. [1913 Webster] Sees rolling tempests vainly beat below. --Dryden. [1913 Webster] They [winds] beat at the crazy casement. --Longfellow. [1913 Webster] The sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and wished in himself to die. --Jonah iv. 8. [1913 Webster] Public envy seemeth to beat chiefly upon ministers. --Bacon. [1913 Webster] 4. To be in agitation or doubt. [Poetic] [1913 Webster] To still my beating mind. --Shak. [1913 Webster] 5. (Naut.) To make progress against the wind, by sailing in a zigzag line or traverse. [1913 Webster] 6. To make a sound when struck; as, the drums beat. [1913 Webster] 7. (Mil.) To make a succession of strokes on a drum; as, the drummers beat to call soldiers to their quarters. [1913 Webster] 8. (Acoustics & Mus.) To sound with more or less rapid alternations of greater and less intensity, so as to produce a pulsating effect; -- said of instruments, tones, or vibrations, not perfectly in unison. [1913 Webster] {A beating wind} (Naut.), a wind which necessitates tacking in order to make progress. {To beat about}, to try to find; to search by various means or ways. --Addison. {To beat about the bush}, to approach a subject circuitously. {To beat up and down} (Hunting), to run first one way and then another; -- said of a stag. {To beat up for recruits}, to go diligently about in order to get helpers or participators in an enterprise. {To beat the rap}, to be acquitted of an accusation; -- especially, by some sly or deceptive means, rather than to be proven innocent. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beat \Beat\, a. Weary; tired; fatigued; exhausted. [Colloq.] [1913 Webster] Quite beat, and very much vexed and disappointed. --Dickens. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beat \Beat\, n. 1. One that beats, or surpasses, another or others; as, the beat of him. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] 2. The act of one that beats a person or thing; as: (a) (Newspaper Cant) The act of obtaining and publishing a piece of news by a newspaper before its competitors; also, the news itself; -- also called a {scoop} or {exclusive}. [Webster 1913 Suppl.] It's a beat on the whole country. --Scribner's Mag. [Webster 1913 Suppl.] (b) (Hunting) The act of scouring, or ranging over, a tract of land to rouse or drive out game; also, those so engaged, collectively. "Driven out in the course of a beat." --Encyc. of Sport. [Webster 1913 Suppl.] Bears coming out of holes in the rocks at the last moment, when the beat is close to them. --Encyc. of Sport. [Webster 1913 Suppl.] (c) (Fencing) A smart tap on the adversary's blade. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beat \Beat\, n. 1. A stroke; a blow. [1913 Webster] He, with a careless beat, Struck out the mute creation at a heat. --Dryden. [1913 Webster] 2. A recurring stroke; a throb; a pulsation; as, a beat of the heart; the beat of the pulse. [1913 Webster] 3. (Mus.) (a) The rise or fall of the hand or foot, marking the divisions of time; a division of the measure so marked. In the rhythm of music the beat is the unit. (b) A transient grace note, struck immediately before the one it is intended to ornament. [1913 Webster] 4. (Acoustics & Mus.) A sudden swelling or re["e]nforcement of a sound, recurring at regular intervals, and produced by the interference of sound waves of slightly different periods of vibrations; applied also, by analogy, to other kinds of wave motions; the pulsation or throbbing produced by the vibrating together of two tones not quite in unison. See {Beat}, v. i., 8. [1913 Webster] 5. A round or course which is frequently gone over; as, a watchman's beat; analogously, for newspaper reporters, the subject or territory that they are assigned to cover; as, the Washington beat. [1913 Webster +PJC] 6. A place of habitual or frequent resort. [1913 Webster] 7. A cheat or swindler of the lowest grade; -- often emphasized by dead; as, a dead beat; also, {deadbeat}. [Low] [1913 Webster] {Beat of drum} (Mil.), a succession of strokes varied, in different ways, for particular purposes, as to regulate a march, to call soldiers to their arms or quarters, to direct an attack, or retreat, etc. {Beat of a watch}, or {Beat of a clock}, the stroke or sound made by the action of the escapement. A clock is in beat or out of beat, according as the stroke is at equal or unequal intervals. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: beat adj 1: very tired; "was all in at the end of the day"; "so beat I could flop down and go to sleep anywhere"; "bushed after all that exercise"; "I'm dead after that long trip" [syn: {all in(p)}, {beat(p)}, {bushed(p)}, {dead(p)}] n 1: a regular route for a sentry or policeman; "in the old days a policeman walked a beat and knew all his people by name" [syn: {beat}, {round}] 2: the rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart; "he could feel the beat of her heart" [syn: {pulse}, {pulsation}, {heartbeat}, {beat}] 3: the basic rhythmic unit in a piece of music; "the piece has a fast rhythm"; "the conductor set the beat" [syn: {rhythm}, {beat}, {musical rhythm}] 4: a single pulsation of an oscillation produced by adding two waves of different frequencies; has a frequency equal to the difference between the two oscillations 5: a member of the beat generation; a nonconformist in dress and behavior [syn: {beatnik}, {beat}] 6: the sound of stroke or blow; "he heard the beat of a drum" 7: (prosody) the accent in a metrical foot of verse [syn: {meter}, {metre}, {measure}, {beat}, {cadence}] 8: a regular rate of repetition; "the cox raised the beat" 9: a stroke or blow; "the signal was two beats on the steam pipe" 10: the act of beating to windward; sailing as close as possible to the direction from which the wind is blowing v 1: come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game" [syn: {beat}, {beat out}, {crush}, {shell}, {trounce}, {vanquish}] 2: give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up when he walked down the street late at night"; "The teacher used to beat the students" [syn: {beat}, {beat up}, {work over}] 3: hit repeatedly; "beat on the door"; "beat the table with his shoe" 4: move rhythmically; "Her heart was beating fast" [syn: {beat}, {pound}, {thump}] 5: shape by beating; "beat swords into ploughshares" 6: make a rhythmic sound; "Rain drummed against the windshield"; "The drums beat all night" [syn: {drum}, {beat}, {thrum}] 7: glare or strike with great intensity; "The sun was beating down on us" 8: move with a thrashing motion; "The bird flapped its wings"; "The eagle beat its wings and soared high into the sky" [syn: {beat}, {flap}] 9: sail with much tacking or with difficulty; "The boat beat in the strong wind" 10: stir vigorously; "beat the egg whites"; "beat the cream" [syn: {beat}, {scramble}] 11: strike (a part of one's own body) repeatedly, as in great emotion or in accompaniment to music; "beat one's breast"; "beat one's foot rhythmically" 12: be superior; "Reading beats watching television"; "This sure beats work!" 13: avoid paying; "beat the subway fare" [syn: {beat}, {bunk}] 14: make a sound like a clock or a timer; "the clocks were ticking"; "the grandfather clock beat midnight" [syn: {tick}, {ticktock}, {ticktack}, {beat}] 15: move with a flapping motion; "The bird's wings were flapping" [syn: {beat}, {flap}] 16: indicate by beating, as with the fingers or drumsticks; "Beat the rhythm" 17: move with or as if with a regular alternating motion; "the city pulsated with music and excitement" [syn: {pulsate}, {beat}, {quiver}] 18: make by pounding or trampling; "beat a path through the forest" 19: produce a rhythm by striking repeatedly; "beat the drum" 20: strike (water or bushes) repeatedly to rouse animals for hunting 21: beat through cleverness and wit; "I beat the traffic"; "She outfoxed her competitors" [syn: {outwit}, {overreach}, {outsmart}, {outfox}, {beat}, {circumvent}] 22: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze}, {dumbfound}] 23: wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm beat"; "He was all washed up after the exam" [syn: {exhaust}, {wash up}, {beat}, {tucker}, {tucker out}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BEAT Best Enhanced Advanced Technology (Trident, AT)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.2713 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).