Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bearing (3 entries) (5.5701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bearing-, *bearing*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bearing \Bear"ing\ (b[^a]r"[i^]ng), n. 1. The manner in which one bears or conducts one's self; mien; behavior; carriage. [1913 Webster] I know him by his bearing. --Shak. [1913 Webster] 2. Patient endurance; suffering without complaint. [1913 Webster] 3. The situation of one object, with respect to another, such situation being supposed to have a connection with the object, or influence upon it, or to be influenced by it; hence, relation; connection. [1913 Webster] But of this frame, the bearings and the ties, The strong connections, nice dependencies. --Pope. [1913 Webster] 4. Purport; meaning; intended significance; aspect. [1913 Webster] 5. The act, power, or time of producing or giving birth; as, a tree in full bearing; a tree past bearing. [1913 Webster] [His mother] in travail of his bearing. --R. of Gloucester. [1913 Webster] 6. (Arch.) (a) That part of any member of a building which rests upon its supports; as, a lintel or beam may have four inches of bearing upon the wall. (b) The portion of a support on which anything rests. (c) Improperly, the unsupported span; as, the beam has twenty feet of bearing between its supports. [1913 Webster] 7. (Mach.) (a) The part of an axle or shaft in contact with its support, collar, or boxing; the journal. (b) The part of the support on which a journal rests and rotates. [1913 Webster] 8. (Her.) Any single emblem or charge in an escutcheon or coat of arms -- commonly in the pl. [1913 Webster] A carriage covered with armorial bearings. --Thackeray. [1913 Webster] 9. (Naut.) (a) The situation of a distant object, with regard to a ship's position, as on the bow, on the lee quarter, etc.; the direction or point of the compass in which an object is seen; as, the bearing of the cape was W. N. W. (b) pl. The widest part of a vessel below the plank-sheer. (c) pl. The line of flotation of a vessel when properly trimmed with cargo or ballast. [1913 Webster] {Ball bearings}. See under {Ball}. {To bring one to his bearings}, to bring one to his senses. {To lose one's bearings}, to become bewildered. {To take bearings}, to ascertain by the compass the position of an object; to ascertain the relation of one object or place to another; to ascertain one's position by reference to landmarks or to the compass; hence (Fig.), to ascertain the condition of things when one is in trouble or perplexity. [1913 Webster] Syn: Deportment; gesture; mien; behavior; manner; carriage; demeanor; port; conduct; direction; relation; tendency; influence. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G. geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera, Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take, carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf. {Fertile}.] 1. To support or sustain; to hold up. [1913 Webster] 2. To support and remove or carry; to convey. [1913 Webster] I 'll bear your logs the while. --Shak. [1913 Webster] 3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.] [1913 Webster] Bear them to my house. --Shak. [1913 Webster] 4. To possess and use, as power; to exercise. [1913 Webster] Every man should bear rule in his own house. --Esther i. 22. [1913 Webster] 5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription. [1913 Webster] 6. To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name. [1913 Webster] 7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor --Dryden. [1913 Webster] The ancient grudge I bear him. --Shak. [1913 Webster] 8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer. [1913 Webster] Should such a man, too fond to rule alone, Bear, like the Turk, no brother near the throne. --Pope. [1913 Webster] I cannot bear The murmur of this lake to hear. --Shelley. [1913 Webster] My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv. 13. [1913 Webster] 9. To gain or win. [Obs.] [1913 Webster] Some think to bear it by speaking a great word. --Bacon. [1913 Webster] She was . . . found not guilty, through bearing of friends and bribing of the judge. --Latimer. [1913 Webster] 10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc. [1913 Webster] He shall bear their iniquities. --Is. liii. 11. [1913 Webster] Somewhat that will bear your charges. --Dryden. [1913 Webster] 11. To render or give; to bring forward. "Your testimony bear" --Dryden. [1913 Webster] 12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing a part in the conversation." --Locke. [1913 Webster] 13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change. [1913 Webster] In all criminal cases the most favorable interpretation should be put on words that they can possibly bear. --Swift. [1913 Webster] 14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct. [1913 Webster] Hath he borne himself penitently in prison? --Shak. [1913 Webster] 15. To afford; to be to; to supply with. [1913 Webster] His faithful dog shall bear him company. --Pope. [1913 Webster] 16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest. [1913 Webster] Here dwelt the man divine whom Samos bore. --Dryden. [1913 Webster] Note: In the passive form of this verb, the best modern usage restricts the past participle born to the sense of brought forth, while borne is used in the other senses of the word. In the active form, borne alone is used as the past participle. [1913 Webster] {To bear down}. (a) To force into a lower place; to carry down; to depress or sink. "His nose, . . . large as were the others, bore them down into insignificance." --Marryat. (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an enemy. {To bear a hand}. (a) To help; to give assistance. (b) (Naut.) To make haste; to be quick. {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually by promises never to be realized; to amuse by false pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand, how crossed." --Shak. {To bear in mind}, to remember. {To bear off}. (a) To restrain; to keep from approach. (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from rubbing against anything; as, to bear off a blow; to bear off a boat. (c) To gain; to carry off, as a prize. (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into the home when the position of the piece and the dice provide the proper opportunity; -- the goal of the game is to bear off all of one's men before the opponent. {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar doth bear me hard." --Shak. {To bear out}. (a) To maintain and support to the end; to defend to the last. "Company only can bear a man out in an ill thing." --South. (b) To corroborate; to confirm. {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking. "Religious hope bears up the mind under sufferings." --Addison. [1913 Webster] Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer; endure; tolerate; carry; convey; transport; waft. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bearing adj 1: (of a structural member) withstanding a weight or strain [ant: {nonbearing}] n 1: relevant relation or interconnection; "those issues have no bearing on our situation" 2: the direction or path along which something moves or along which it lies [syn: {bearing}, {heading}, {aim}] 3: dignified manner or conduct [syn: {bearing}, {comportment}, {presence}, {mien}] 4: characteristic way of bearing one's body; "stood with good posture" [syn: {carriage}, {bearing}, {posture}] 5: heraldry consisting of a design or image depicted on a shield [syn: {charge}, {bearing}, {heraldic bearing}, {armorial bearing}] 6: a rotating support placed between moving parts to allow them to move easily

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  bearing 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
bearing
 • ทิศทางที่แน่นอน[Lex2]
 • ลักษณะบุคลิกประจำตัว: ลักษณะการเดินหรือการยืน [Lex2]
 • (แบ\'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต ###S. endurance,yield [Hope]
 • (n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง [Nontri]
 • /B EH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [bear]
 • ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
 • ให้กำเนิด: คลอดลูก [Lex2]
 • จดจำไว้ใน่ใจ: ระลึก [Lex2]
 • พยุง: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม [Lex2]
 • รับผิดชอบ[Lex2]
 • ถือ: นำไป [Lex2]
 • ส่งผ่าน(ความคิด)[Lex2]
 • ประพฤติตัว: ปฏิบัติตัว [Lex2]
 • มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง: บ่ายหน้า [Lex2]
 • หมี[Lex2]
 • ผู้เก็งกำไรหุ้น[Lex2]
 • คนอารมณ์ร้าย[Lex2]
 • (แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B [Hope]
 • (n) หมี [Nontri]
 • (vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน [Nontri]
 • /B EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
bring, Hering, beging, gering, Boxring, Leasing, bedingt, bedrängt, besingen, Bringen, bringen, beibringen, Bedingen, bedingen, erringen, bedrängen, Bezwingen, bekriegen, betrinken, bezwingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
clearing, leasing, parking, clearings, héparine, leasings, pétrin, parkings, pétrins, peeling, pébrine, béarnais, héparines

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.5701 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).