Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bay (13 entries) (5.1226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bay-, *bay*.

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, n. [F. baie, fr. LL. baia. Of uncertain origin: cf. Ir. & Gael. badh or bagh bay, harbor, creek; Bisc. baia, baiya, harbor, and F. bayer to gape, open the mouth.] 1. (Geog.) An inlet of the sea, usually smaller than a gulf, but of the same general character. [1913 Webster] Note: The name is not used with much precision, and is often applied to large tracts of water, around which the land forms a curve; as, Hudson's Bay. The name is not restricted to tracts of water with a narrow entrance, but is used for any recess or inlet between capes or headlands; as, the Bay of Biscay. [1913 Webster] 2. A small body of water set off from the main body; as a compartment containing water for a wheel; the portion of a canal just outside of the gates of a lock, etc. [1913 Webster] 3. A recess or indentation shaped like a bay. [1913 Webster] 4. A principal compartment of the walls, roof, or other part of a building, or of the whole building, as marked off by the buttresses, vaulting, mullions of a window, etc.; one of the main divisions of any structure, as the part of a bridge between two piers. [1913 Webster] 5. A compartment in a barn, for depositing hay, or grain in the stalks. [1913 Webster] 6. A kind of mahogany obtained from Campeachy Bay. [1913 Webster] {Sick bay}, in vessels of war, that part of a deck appropriated to the use of the sick. --Totten. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\ (b[=a]), a. [F. bai, fr. L. badius brown, chestnut-colored; -- used only of horses.] Reddish brown; of the color of a chestnut; -- applied to the color of horses. [1913 Webster] {Bay cat} (Zool.), a wild cat of Africa and the East Indies ({Felis aurata}). {Bay lynx} (Zool.), the common American lynx ({Lynx lynx}, formerly {Felis rufa} or {Lynx rufa}). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, v. i. [imp. & p. p. {Bayed} (b[=a]d); p. pr. & vb. n. {Baying}.] [OE. bayen, abayen, OF. abaier, F. aboyer, to bark; of uncertain origin.] To bark, as a dog with a deep voice does, at his game. [1913 Webster] The hounds at nearer distance hoarsely bayed. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, v. t. To bark at; hence, to follow with barking; to bring or drive to bay; as, to bay the bear. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, n. [See {Bay}, v. i.] 1. Deep-toned, prolonged barking. "The bay of curs." --Cowper. [1913 Webster] 2. [OE. bay, abay, OF. abai, F. aboi barking, pl. abois, prop. the extremity to which the stag is reduced when surrounded by the dogs, barking (aboyant); aux abois at bay.] A state of being obliged to face an antagonist or a difficulty, when escape has become impossible. [1913 Webster] Embolden'd by despair, he stood at bay. --Dryden. [1913 Webster] The most terrible evils are just kept at bay by incessant efforts. --I. Taylor [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, n. [F. baie a berry, the fruit of the laurel and other trees, fr. L. baca, bacca, a small round fruit, a berry, akin to Lith. bapka laurel berry.] 1. A berry, particularly of the laurel. [Obs.] [1913 Webster] 2. The laurel tree ({Laurus nobilis}). Hence, in the plural, an honorary garland or crown bestowed as a prize for victory or excellence, anciently made or consisting of branches of the laurel. [1913 Webster] The patriot's honors and the poet's bays. --Trumbull. [1913 Webster] 3. A tract covered with bay trees. [Local, U. S.] [1913 Webster] {Bay leaf}, the leaf of the bay tree ({Laurus nobilis}). It has a fragrant odor and an aromatic taste, and is used for flavoring in food. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, v. t. [Cf. OE. b[ae]wen to bathe, and G. b[aum]hen to foment.] To bathe. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, n. A bank or dam to keep back water. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bay \Bay\, v. t. To dam, as water; -- with up or back. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: colorful \colorful\ adj. 1. having striking color. Opposite of {colorless}. Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent, shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing}; {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed, empurpled}] Syn: colourful. [WordNet 1.5] 2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless} or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious}; {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy, jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}] [WordNet 1.5] 3. having color or a certain color; not black, white or grey; as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and {monochrome}. Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber, brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn, reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden}; {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor, bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue, bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful, blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy}; {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary, canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation}; {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored, earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green, dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender, lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley, multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured, painted, particolored, particoloured, piebald, pied, varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored}; {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive}; {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish}; {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine, cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red, scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red}; {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown, snuff-color, snuff-colour, snuff-colored, snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel, brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color, straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine}; {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion, vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish}; {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey, honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta}; {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green}; {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark}, {light}.] Syn: colored, coloured, in color(predicate). [WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bay adj 1: (used of animals especially a horse) of a moderate reddish-brown color n 1: an indentation of a shoreline larger than a cove but smaller than a gulf [syn: {bay}, {embayment}] 2: the sound of a hound on the scent 3: small Mediterranean evergreen tree with small blackish berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in cooking; also used by ancient Greeks to crown victors [syn: {true laurel}, {bay}, {bay laurel}, {bay tree}, {Laurus nobilis}] 4: a compartment on a ship between decks; often used as a hospital; "they put him in the sick bay" 5: a compartment in an aircraft used for some specific purpose; "he opened the bomb bay" 6: a small recess opening off a larger room [syn: {alcove}, {bay}] 7: a horse of a moderate reddish-brown color v 1: utter in deep prolonged tones 2: bark with prolonged noises, of dogs [syn: {bay}, {quest}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: signor 1. efendi, bay, (İt.)alyan asılzadelerine verilen unvan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: signore 1. it. bey, bay.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.1226 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).