Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bastard (6 entries) (6.0639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastard-, *bastard*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bastard \Bas"tard\, a. 1. Begotten and born out of lawful matrimony; illegitimate. See {Bastard}, n., note. [1913 Webster] 2. Lacking in genuineness; spurious; false; adulterate; -- applied to things which resemble those which are genuine, but are really not so. [1913 Webster] That bastard self-love which is so vicious in itself, and productive of so many vices. --Barrow. [1913 Webster] 3. Of an unusual or irregular make or proportion; as, a bastard musket; a bastard culverin. [Obs.] [1913 Webster] 4. (Print.) Abbreviated, as the half title in a page preceding the full title page of a book. [1913 Webster] {Bastard ashlar} (Arch.), stones for ashlar work, roughly squared at the quarry. {Bastard file}, a file intermediate between the coarsest and the second cut. {Bastard type} (Print.), type having the face of a larger or a smaller size than the body; e. g., a nonpareil face on a brevier body. {Bastard wing} (Zool.), three to five quill feathers on a small joint corresponding to the thumb in some mammalia; the alula. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bastard \Bas"tard\, n. [OF. bastard, bastart, F. b?tard, prob. fr. OF. bast, F. b?t, a packsaddle used as a bed by the muleteers (fr. LL. bastum) + -ard. OF. fils de bast son of the packsaddle; as the muleteers were accustomed to use their saddles for beds in the inns. See Cervantes, "Don Quixote," chap. 16; and cf. G. bankert, fr. bank bench.] 1. A "natural" child; a child begotten and born out of wedlock; an illegitimate child; one born of an illicit union. [1913 Webster] Note: By the civil and canon laws, and by the laws of many of the United States, a bastard becomes a legitimate child by the intermarriage of the parents at any subsequent time. But by those of England, and of some states of the United States, a child, to be legitimate, must at least be born after the lawful marriage. --Kent. Blackstone. [1913 Webster] 2. (Sugar Refining) (a) An inferior quality of soft brown sugar, obtained from the sirups that have already had several boilings. (b) A large size of mold, in which sugar is drained. [1913 Webster] 3. A sweet Spanish wine like muscatel in flavor. [1913 Webster] Brown bastard is your only drink. --Shak. [1913 Webster] 4. A writing paper of a particular size. See {Paper}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bastard \Bas"tard\, v. t. To bastardize. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cod \Cod\, n. [Cf. G. gadde, and (in Heligoland) gadden, L. gadus merlangus.] (Zool.) An important edible fish ({Gadus morrhua}), taken in immense numbers on the northern coasts of Europe and America. It is especially abundant and large on the Grand Bank of Newfoundland. It is salted and dried in large quantities. [1913 Webster] Note: There are several varieties; as {shore cod}, from shallow water; {bank cod}, from the distant banks; and {rock cod}, which is found among ledges, and is often dark brown or mottled with red. The {tomcod} is a distinct species of small size. The {bastard}, {blue}, {buffalo}, or {cultus cod} of the Pacific coast belongs to a distinct family. See {Buffalo cod}, under {Buffalo}. [1913 Webster] {Cod fishery}, the business of fishing for cod. {Cod line}, an eighteen-thread line used in catching codfish. --McElrath. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bastard adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus}, {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}] n 1: insulting terms of address for people who are stupid or irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard}, {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker}, {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch}, {SOB}] 2: the illegitimate offspring of unmarried parents [syn: {bastard}, {by-blow}, {love child}, {illegitimate child}, {illegitimate}, {whoreson}] 3: derogatory term for a variation that is not genuine; something irregular or inferior or of dubious origin; "the architecture was a kind of bastard suggesting Gothic but not true Gothic" [syn: {bastard}, {mongrel}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Bastard [bastart] (n) , s.(m ) mongrel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0639 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).