Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for basket (4 entries) (5.0599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basket-, *basket*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Receptacle \Re*cep"ta*cle\ (r[-e]*s[e^]p"t[.a]*k'l), n. [F. r['e]ceptacle, L. receptaculum, fr. receptare, v. intens. fr. recipere to receive. See {Receive}.] 1. That which serves, or is used, for receiving and containing something, as for examople, a {basket}, a {vase}, a {bag}, a {reservoir}; a {repository}. [1913 Webster] O sacred receptacle of my joys! --Shak. [1913 Webster] 2. (Bot.) (a) The apex of the flower stalk, from which the organs of the flower grow, or into which they are inserted. See Illust. of {Flower}, and {Ovary}. (b) The dilated apex of a pedicel which serves as a common support to a head of flowers. (c) An intercellular cavity containing oil or resin or other matters. (d) A special branch which bears the fructification in many cryptogamous plants. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Basket \Bas"ket\, n. [Of unknown origin. The modern Celtic words seem to be from the English.] 1. A vessel made of osiers or other twigs, cane, rushes, splints, or other flexible material, interwoven. "Rude baskets . . . woven of the flexile willow." --Dyer. [1913 Webster] 2. The contents of a basket; as much as a basket contains; as, a basket of peaches. [1913 Webster] 3. (Arch.) The bell or vase of the Corinthian capital. [Improperly so used.] --Gwilt. [1913 Webster] 4. The two back seats facing one another on the outside of a stagecoach. [Eng.] --Goldsmith. [1913 Webster] 5. A container shaped like a basket[1], even if made of solid material rather than woven; -- the top is often, but not always, open and without a lid. [PJC] 6. a vessel suspended below a balloon, designed to carry people or measuring instruments for scientific research. Note: The earliest balloons designed to carry people often had small vessels of woven flexible vegetable materials to hold the passengers, which resembled large baskets[1], from which the name was derived. [PJC] 7. (Basketball) A goal[3] consisting of a short cylindrical net suspended from a circular rim, which itself is attached at about ten feet above floor level to a backboard, placed at the end of a basketball court. In professional basketball, two such baskets are used, one at each end of the court, and each team may score only by passing the ball though its own basket. In informal games, only one such basket is often used. [PJC] 8. (Basketball) An instance of scoring points by throwing the basketball through the basket; as, he threw four baskets in the first quarter; -- the ball must pass through the basket from above in order to score points. [PJC] {Basket fish} (Zool.), an ophiuran of the genus {Astrophyton}, having the arms much branched. See {Astrophyton}. {Basket hilt}, a hilt with a covering wrought like basketwork to protect the hand. --Hudibras. Hence, {Basket-hilted}, a. {Basket work}, work consisting of plaited osiers or twigs. {Basket worm} (Zool.), a lepidopterous insect of the genus {Thyridopteryx} and allied genera, esp. {Thyridopteryx ephemer[ae]formis}. The larva makes and carries about a bag or basket-like case of silk and twigs, which it afterwards hangs up to shelter the pupa and wingless adult females. {collection basket}, a small basket[1] mounted on the end of a pole, used in churches to collect donations from those attending a church service; -- the long pole allows the collector to hold the basket in front of those at the end of the pew, while the collector remains in the aisle. {waste basket}, a basket[4] used to hold waste matter, such as discarded paper, commonly shaped like a truncated cone, with the wide end open and at the top. Vessels of other shapes, such as oblong containers, are also called waste baskets. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Basket \Bas"ket\, v. t. To put into a basket. [R.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: basket n 1: a container that is usually woven and has handles [syn: {basket}, {handbasket}] 2: the quantity contained in a basket [syn: {basket}, {basketful}] 3: horizontal circular metal hoop supporting a net through which players try to throw the basketball [syn: {basket}, {basketball hoop}, {hoop}] 4: a score in basketball made by throwing the ball through the hoop [syn: {basket}, {field goal}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  basket 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
basket
 • ตะกร้า: กระบุง, กระเช้า, กระจาด [Lex2]
 • จำนวนของสิ่งของในตะกร้า: เต็มตระกร้า, เต็มกระเช้า [Lex2]
 • กระเช้าของลูกบอลลูน[Lex2]
 • ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล[Lex2]
 • (บาส\'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง) ###S. pannier [Hope]
 • (n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง [Nontri]
 • /B AE1 S K AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Asket, Baske, Basken

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.0599 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).