Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bar (17 entries) (6.0784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bar-, *bar*.

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bar \Bar\ (b[aum]r), n. [OE. barre, F. barre, fr. LL. barra, W. bar the branch of a tree, bar, baren branch, Gael. & Ir. barra bar. [root]91.] 1. A piece of wood, metal, or other material, long in proportion to its breadth or thickness, used as a lever and for various other purposes, but especially for a hindrance, obstruction, or fastening; as, the bars of a fence or gate; the bar of a door. [1913 Webster] Thou shalt make bars of shittim wood. --Ex. xxvi. 26. [1913 Webster] 2. An indefinite quantity of some substance, so shaped as to be long in proportion to its breadth and thickness; as, a bar of gold or of lead; a bar of soap. [1913 Webster] 3. Anything which obstructs, hinders, or prevents; an obstruction; a barrier. [1913 Webster] Must I new bars to my own joy create? --Dryden. [1913 Webster] 4. A bank of sand, gravel, or other matter, esp. at the mouth of a river or harbor, obstructing navigation. [1913 Webster] 5. Any railing that divides a room, or office, or hall of assembly, in order to reserve a space for those having special privileges; as, the bar of the House of Commons. [1913 Webster] 6. (Law) (a) The railing that incloses the place which counsel occupy in courts of justice. Hence, the phrase at the bar of the court signifies in open court. (b) The place in court where prisoners are stationed for arraignment, trial, or sentence. (c) The whole body of lawyers licensed in a court or district; the legal profession. (d) A special plea constituting a sufficient answer to plaintiff's action. [1913 Webster] 7. Any tribunal; as, the bar of public opinion; the bar of God. [1913 Webster] 8. A barrier or counter, over which liquors and food are passed to customers; hence, the portion of the room behind the counter where liquors for sale are kept. [1913 Webster] 9. (Her.) An ordinary, like a fess but narrower, occupying only one fifth part of the field. [1913 Webster] 10. A broad shaft, or band, or stripe; as, a bar of light; a bar of color. [1913 Webster] 11. (Mus.) A vertical line across the staff. Bars divide the staff into spaces which represent measures, and are themselves called measures. [1913 Webster] Note: A double bar marks the end of a strain or main division of a movement, or of a whole piece of music; in psalmody, it marks the end of a line of poetry. The term bar is very often loosely used for measure, i.e., for such length of music, or of silence, as is included between one bar and the next; as, a passage of eight bars; two bars' rest. [1913 Webster] 12. (Far.) pl. (a) The space between the tusks and grinders in the upper jaw of a horse, in which the bit is placed. (b) The part of the crust of a horse's hoof which is bent inwards towards the frog at the heel on each side, and extends into the center of the sole. [1913 Webster] 13. (Mining) (a) A drilling or tamping rod. (b) A vein or dike crossing a lode. [1913 Webster] 14. (Arch.) (a) A gatehouse of a castle or fortified town. (b) A slender strip of wood which divides and supports the glass of a window; a sash bar. [1913 Webster] {Bar shoe} (Far.), a kind of horseshoe having a bar across the usual opening at the heel, to protect a tender frog from injury. {Bar shot}, a double headed shot, consisting of a bar, with a ball or half ball at each end; -- formerly used for destroying the masts or rigging in naval combat. {Bar sinister} (Her.), a term popularly but erroneously used for baton, a mark of illegitimacy. See {Baton}. {Bar tracery} (Arch.), ornamental stonework resembling bars of iron twisted into the forms required. {Blank bar} (Law). See {Blank}. {Case at bar} (Law), a case presently before the court; a case under argument. {In bar of}, as a sufficient reason against; to prevent. {Matter in bar}, or {Defence in bar}, any matter which is a final defense in an action. {Plea in bar}, a plea which goes to bar or defeat the plaintiff's action absolutely and entirely. {Trial at bar} (Eng. Law), a trial before all the judges of one the superior courts of Westminster, or before a quorum representing the full court. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bar \Bar\ (b[aum]r), v. t. [imp. & p. p. {Barred} (b[aum]rd); p. pr. & vb. n. {Barring}.] [ F. barrer. See {Bar}, n.] 1. To fasten with a bar; as, to bar a door or gate. [1913 Webster] 2. To restrict or confine, as if by a bar; to hinder; to obstruct; to prevent; to prohibit; as, to bar the entrance of evil; distance bars our intercourse; the statute bars my right; the right is barred by time; a release bars the plaintiff's recovery; -- sometimes with up. [1913 Webster] He barely looked the idea in the face, and hastened to bar it in its dungeon. --Hawthorne. [1913 Webster] 3. To except; to exclude by exception. [1913 Webster] Nay, but I bar to-night: you shall not gauge me By what we do to-night. --Shak. [1913 Webster] 4. To cross with one or more stripes or lines. [1913 Webster] For the sake of distinguishing the feet more clearly, I have barred them singly. --Burney. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bar n 1: a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter; "he drowned his sorrows in whiskey at the bar" [syn: {barroom}, {bar}, {saloon}, {ginmill}, {taproom}] 2: a counter where you can obtain food or drink; "he bought a hot dog and a coke at the bar" 3: a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon; "there were bars in the windows to prevent escape" 4: musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song" [syn: {measure}, {bar}] 5: an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal; "it was an excellent kick but the ball hit the bar" 6: the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza" [syn: {prevention}, {bar}] 7: (meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per square centimeter; "unfortunately some writers have used bar for one dyne per square centimeter" 8: a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river" 9: the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction; "he was admitted to the bar in New Jersey" [syn: {legal profession}, {bar}, {legal community}] 10: a narrow marking of a different color or texture from the background; "a green toad with small black stripes or bars"; "may the Stars and Stripes forever wave" [syn: {stripe}, {streak}, {bar}] 11: a block of solid substance (such as soap or wax); "a bar of chocolate" [syn: {cake}, {bar}] 12: a portable .30 caliber automatic rifle operated by gas pressure and fed by cartridges from a magazine; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War [syn: {Browning automatic rifle}, {BAR}] 13: a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises 14: a heating element in an electric fire; "an electric fire with three bars" 15: (law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried; "spectators were not allowed past the bar" v 1: prevent from entering; keep out; "He was barred from membership in the club" [syn: {bar}, {debar}, {exclude}] 2: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade}, {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up}, {bar}] 3: expel, as if by official decree; "he was banished from his own country" [syn: {banish}, {relegate}, {bar}] 4: secure with, or as if with, bars; "He barred the door" [ant: {unbar}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: bar /bar/, n. 1. [very common] The second {metasyntactic variable}, after {foo} and before {baz}. ?Suppose we have two functions: FOO and BAR. FOO calls BAR....? 2. Often appended to {foo} to produce {foobar}. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BAR Base Address Register (IC) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Bar [baːr] (n) , s.(f ) bar From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bar 1. çubuk, sırık, kol, kol demiri 2. mania, engel 3. bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti 4. avukatlık mesleği, baro 5. mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık 6. mahkemede sanık kürsüsü 7. içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane, (huk.) men' muhakeme 8. (müz.) ölçü çizgisi 9. (hane.) armada birbirine paralel iki serit. bar line (müz.) öIçü çizgisi. bar of soap sabun kalıbı. admit to the bar baroya kabul etmek. behind bars hapiste, mahpus. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: barroom 1. (A.B.D.) meyhane, bar. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cafe 1. Iokanta, kahvehane, pastane, bar 2. kahve. cafe curtain pencerenin alt yarısını kapatan perde. cafe society bar ve kulüpleri dolaşan sosyete grubu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: taproom 1. . meyhane, bar. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bar [bɑr] bar; barrier buffet bar; pub barren severe; strict awfully bar; pub From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: bar bare; naked; nude From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: ‐bar ‐able; ‐ible From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: bar buffet bar; pub From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: bar bar; pub From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: bar [bar] bar; barrier buffet From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: bar buffet bar, pub

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0784 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).