Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bacon (5 entries) (5.5083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacon-, *bacon*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bacon \Ba"con\, n. [OF. bacon, fr. OHG. bacho, bahho, flitch of bacon, ham; akin to E. back. Cf. Back the back side.] The back and sides of a pig salted and smoked; formerly, the flesh of a pig salted or fresh. [1913 Webster] {Bacon beetle} (Zool.), a beetle ({Dermestes lardarius}) which, especially in the larval state, feeds upon bacon, woolens, furs, etc. See {Dermestes}. {To save one's bacon}, to save one's self or property from harm or loss. [Colloq.] [1913 Webster] Bacon From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bacon \Bacon\, Roger Bacon \Roger Bacon\prop. n. Roger Bacon. A celebrated English philosopher of the thirteenth century. Born at or near Ilchester, Somersetshire, about 1214: died probably at Oxford in 1294. He is credited with a recognition of the importance of experiment in answering questions about the natural world, recognized the potential importance of gunpowder and explosives generally, and wrote comments about several of the physical sciences that anticipated facts proven by experiment only much later. [PJC] The Franciscan monk, Roger Bacon (c. 1214 - 1294) was an important transitional figure in chemistry as he was trained in the alchemical tradition, but introduced many of the modern concepts of experimental science. Bacon believed that experiment was necessary to support theory, but for him the theory as presented in the Bible was true and the experiment only underlined that truth. One of Bacon's lasting contributions was his references to gunpowder, bringing this discovery to the general attention of literate Europeans. Gunpowder had been known for centuries in China, being used for fireworks and incendiary grenades. Gunpowder is a simple mixture of charcoal, sulfur, and potassium nitrate (known generally as saltpeter). Saltpeter is a major component of guano (bird droppings) and may be recovered from privies where it will crystallize. By 1324, Europeans had discovered the art of using gunpowder to fire a projectile, marking the end of the period of castles and knights in armor. --Prof. Tom Bitterwolf, Univ. of Idaho (Post-class notes, 1999). [PJC] Roger Bacon was Born at or near Ilchester, Somersetshire, about 1214: died probably at Oxford in 1294. He was educated at Oxford and Paris (whence he appears to have returned to England about 1250), and joined the Franciscan order. In 1257 he was sent by his superiors to Paris where he was kept in close confinement for several years. About 1265 he was invited by Pope Clement IV. to write a general treatise on the sciences, in answer to which he composed his chief work, the "Opus Majus." He was in England in 1268. In 1278 his writings were condemned as heretical by a council of his order, in consequence of which he was again placed in confinement. He was at liberty in 1292. Besides the "Opus Majus," his most notable works are "Opus Minus," "Opus Tertium," and "Compendium Philosophiae." See Siebert, "Roger Bacon," 1861; Held, "Roger Bacon's Praktische Philosophie," 1881; and L. Schneider, "Roger Bacon," 1873. --Century Dict. 1906. [PJC] Dr. Whewell says that Roger Bacon's Opus Majus is "the encyclopedia and Novam Organon of the Thirteenth Century, a work equally wonderful with regard to its general scheme and to the special treatises with which the outlines of the plans are filled up.[sb] The professed object of the work is to urge the necessity of a reform in the mode of philosophizing, to set forth the reasons why knowledge had not made a greater progress, to draw back attention to the sources of knowledge which had been unwisely neglected, to discover other sources which were yet almost untouched, and to animate men in the undertaking by a prospect of the vast advantages which it offered.[sb] In the development of this plan all the leading portions of science are expanded in the most complete shape which they had at that time assumed; and improvements of a very wide and striking kind are proposed in some of the principal branches of study.[sb] Even if the work had no leading purposes it would have been highly valuable as a treasure of the most solid knowledge and soundest speculations of the time; even if it bad contained no such details it would have been a work most remarkable for its general views and scope." --James J. Walsh (Thirteenth Greatest of Centuries, 1913. [PJC] Bacon From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bacon \Bacon\, Francis Bacon \Francis Bacon\prop. n. Francis Bacon. A celebrated English philosopher, jurist, and statesman, son of Sir Nicholas Bacon. Born at York House, London, Jan. 22, 1561: died at Highgate, April 9, 1626, created {Baron Verulam} July 12, 1618, and {Viscount St. Albans} Jan. 27, 1621: commonly, but incorrectly, called {Lord Bacon}. He studied at Trinity College, Cambridge, April, 1573, to March, 1575, and at Gray's Inn 1575; became attached to the embassy of Sir Amias Paulet in France in 1576; was admitted to the bar in 1582; entered Parliament in 1584; was knighted in 1603; became solicitor-general in 1607, and attorney-general in 1613; was made a privy councilor in 1616, lord keeper in 1617, and lord chancellor in 1618; and was tried in 1621 for bribery, condemned, fined, and removed from office. A notable incident of his career was his connection with the Earl of Essex, which began in July, 1591, remained an intimate friendship until the fall of Essex (1600-01), and ended in Bacon's active efforts to secure the conviction of the earl for treason. (See Essex.) His great fame rests upon his services as a reformer of the methods of scientific investigation; and though his relation to the progress of knowledge has been exaggerated and misunderstood, his reputation as one of the chief founders of modern inductive science is well grounded. His chief works are the "Advancement of Learning," published in English as "The Two Books of Francis Bacon of the Proficience and Advancement of Learning Divine and Human," in 1605; the "Novum organum sive indicia vera de interpretatione naturae," published in Latin, 1620, as a "second part" of the (incomplete) "Instauratio magna"; the "De dignitate et augmentis scientiarum," published in Latin in 1623; "Historia Ventorum" (1622), "Historia Vitae et Mortis" (1623), "Historia Densi et Rari" (posthumously, 1658), "Sylva Sylvarum" (posthumously, 1627), "New Atlantis," "Essays" (1597, 1612, 1625), "De Sapientia Veterum" (1609), "Apothegms New and Old," "History of Henry VII." (1622). Works edited by Ellis, Spedding, and Heath (7 vols. 1857); Life by Spedding (7 vols. 1861, 2 vols. 1878). See Shakspere. --Century Dict. 1906. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bacon n 1: back and sides of a hog salted and dried or smoked; usually sliced thin and fried 2: English scientist and Franciscan monk who stressed the importance of experimentation; first showed that air is required for combustion and first used lenses to correct vision (1220-1292) [syn: {Bacon}, {Roger Bacon}] 3: English statesman and philosopher; precursor of British empiricism; advocated inductive reasoning (1561-1626) [syn: {Bacon}, {Francis Bacon}, {Sir Francis Bacon}, {Baron Verulam}, {1st Baron Verulam}, {Viscount St. Albans}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: bacon bacon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.5083 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).