Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ask (15 entries) (3.2751 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ask-, *ask*.

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ask \Ask\, v. t. [imp. & p. p. {Asked}; p. pr. & vb. n. {Asking}.] [OE. asken, ashen, axien, AS. [=a]scian, [=a]csian; akin to OS. [=e]sc[=o]n, OHG. eisc[=o]n, Sw. [=a]ska, Dan. [ae]ske, D. eischen, G. heischen, Lith. j["e]sk['o]ti, OSlav. iskati to seek, Skr. ish to desire. [root]5.] 1. To request; to seek to obtain by words; to petition; to solicit; -- often with of, in the sense of from, before the person addressed. [1913 Webster] Ask counsel, we pray thee, of God. --Judg. xviii. 5. [1913 Webster] If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. --John xv. 7. [1913 Webster] 2. To require, demand, claim, or expect, whether by way of remuneration or return, or as a matter of necessity; as, what price do you ask? [1913 Webster] Ask me never so much dowry. --Gen. xxxiv. 12. [1913 Webster] To whom men have committed much, of him they will ask the more. --Luke xii. 48. [1913 Webster] An exigence of state asks a much longer time to conduct a design to maturity. --Addison. [1913 Webster] 3. To interrogate or inquire of or concerning; to put a question to or about; to question. [1913 Webster] He is of age; ask him: he shall speak for himself. --John ix. 21. [1913 Webster] He asked the way to Chester. --Shak. [1913 Webster] 4. To invite; as, to ask one to an entertainment. [1913 Webster] 5. To publish in church for marriage; -- said of both the banns and the persons. --Fuller. [1913 Webster] Syn: To beg; request; seek; petition; solicit; entreat; beseech; implore; crave; require; demand; claim; exhibit; inquire; interrogate. See {Beg}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ask \Ask\, v. i. 1. To request or petition; -- usually followed by for; as, to ask for bread. [1913 Webster] Ask, and it shall be given you. --Matt. vii. 7. [1913 Webster] 2. To make inquiry, or seek by request; -- sometimes followed by after. [1913 Webster] Wherefore . . . dost ask after my name? --Gen. xxxii. 29. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ask \Ask\, n. [See 2d {Asker}.] (Zool.) A water newt. [Scot. & North of Eng.] [1913 Webster] Askance From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ask v 1: inquire about; "I asked about their special today"; "He had to ask directions several times" [syn: {ask}, {inquire}, {enquire}] 2: make a request or demand for something to somebody; "She asked him for a loan" 3: direct or put; seek an answer to; "ask a question" 4: consider obligatory; request and expect; "We require our secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these children?"; "I expect my students to arrive in time for their lessons" [syn: {ask}, {require}, {expect}] 5: address a question to and expect an answer from; "Ask your teacher about trigonometry"; "The children asked me about their dead grandmother" 6: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate}, {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}] [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}] 7: require or ask for as a price or condition; "He is asking $200 for the table"; "The kidnappers are asking a million dollars in return for the release of their hostage" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASK Akademische Software Kooperation (org., Karlsruhe, Germany) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ASK Amplitude Shift Keying From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ghoul 1. gulyabani, cadı 2. mezar hırsızı. ghoulish cadı gibi. 3. (ask.). From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flank 1. böğür 2. yan taraf 3. (ask.), (den.) cenah, kanat 4. tabya koltuğu 5. cenahını muhafaza veya takviye etmek, cenaha hücum etmek, cenahı tehdit etmek, cenahtan geçmek 6. yan tarafında olmak. flank attack (ask.) kanat taarruzu, cenah taarruzu, kuşatıcı taarruz, çevirme hareketi. flank march (ask.) yan yürüyüş, kanat taarruzu yapmak maksadıyla düşman kuvvetlerine paralel yürüyüş. flank movement yan yürüyüş, çevirme hareketi. turn the flank of yandan çevirme hareketiyle (duşman) cenahı geri çevirmeye mecbur etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: kiwi 1. Yeni Zeland'a mahsus bir kuş, kivi, (bak.) apteryx 2. (ask.), (argo) uçuş yapma yan havacı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mothball 1. (ask.), (den.) gemileri veya harp malzemesini depolamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: noneffective 1. tesirsiz, etkisiz 2. (ask.), (den.) hizmete yaramaz (kimse) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: reserve 1. ihtiyat olarak saklanan şey 2. çekinip sıkılma ve açılamama 3. ilgisizlik, kayıtsızlık 4. ağız sıkılığı 5. (ask.), (çoğ.) yedek askerler 6. (çoğ.) yedek kuvvet 7. ihtiyat akçesi 8. orman olarak ayrılan araziç reserve air (biyol.) ciğerde daima bulunan hava kalıntısı. reserve fund ihtiyat akçesi. reserve of ficer yedek subay, ihtiyat zabiti. in reserve ihtiyat olarak saklanılmış. without reserve çekinmeyerek 9. şartsız. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: yardbird 1. (ask.), (argo) acemi nefer 2. temizlik işine tayin edilmiş asker 3. cezalı olarak izinsiz asker. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: ask ash box From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: ask ash

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.2751 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).