Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for alte (136 entries) (0.2631 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alte-, *alte*.
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alter[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. castrate, spay
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
alter boy[N] เด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์
altercate[VI] ทะเลาะกัน, Syn. quarrel
alternate[ADJ] ซึ่งสลับกัน, See also: สลับ, Syn. every other, every second
alternate[N] ตัวสำรอง, See also: ตัวเผื่อเลือก
alternate[N] ทางเลือก
alternate[VT] ทำให้สลับกัน, See also: ผลัดกัน, Syn. rotate, follow in turn

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
alter currencyแปลงเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alterationการแปรเปลี่ยน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alteration of share capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนเรือนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternandoกฎการไขว้เศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternateสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alternateผู้แทนสำรอง, ตัวสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า alte **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
alteAre you fond of Maltese dogs?
alteWalter Mondale ran for President.
alteWalter was taken aback by John's cruel insult.
alteThe information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.
alteAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
alteThese two plans are alternative.
alteThese salted bonito guts are too salty for me.
alteWe have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.
alteThis coat must be altered.
alteJohn and I alternated in driving.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
alter.abbr. alteration
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอื่น[V] change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
ไฟฟ้ากระแสสลับ[N] alternating current, See also: AC, Syn. ไฟกระแสสลับ, Example: สนามแม่เหล็กที่กำเนิดจากไฟฟ้ากระแสสลับ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่โดยสลับแนวทิศอยู่ตลอดเวลา
พลิกผัน[V] change, See also: alter, vary, shift, Syn. เปลี่ยน, กลับ, Example: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เปลี่ยนไป, แปรไป
เป็ด[N] kind of vegetable, See also: Alternanthera amoena, Example: ผักเป็ดแดงเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว (A. sessilis DC.) ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดแดง (A. ficoides R. Br.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
มุมแย้ง[N] alternate angle, See also: opposite angle, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง อยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นขนานคู่นั้น รวมกันแล้วได้ 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
เปลี่ยน[V] vary, See also: alter, vary, transform, change, Syn. เปลี่ยนแปลง, แปลง, , Ant. คงสภาพ, คงที่, Example: ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนส่วนเกินให้เป็นไขมัน, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่ง
เปลี่ยนแปลง[V] change, See also: alter, modify, reform, reorganize, restyle, Syn. ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุง, แก้ไข, ปรับ, ปฏิรูป, พัฒนา, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, Ant. คงเดิม, Example: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น, Thai definition: ทำให้แตกต่างไป
แปรเปลี่ยน[V] change, See also: alter, transform, Syn. เปลี่ยน, ผันแปร, เปลี่ยนแปลง, Ant. คงที่, Example: ที่ทั้งคู่เลิกรากันเพราะนิสัยของเธอแปรเปลี่ยนไป
ผลัด[V] alternate, See also: take turns, Syn. เปลี่ยน, สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, สับ, Example: เราต้องผลัดเวรกันเฝ้าตู้เก็บเงิน, Thai definition: เปลี่ยนกันประจำหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods   
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise   FR: rendre hommage ; exalter
ไดนาโม[n.] (daināmō) EN: dynamo   FR: dynamo [f] ; alternateur [m]
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifā krasaē salap) EN: alternating current ; A.C.   FR: courant alternatif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTER AO1 L T ER0
ALTERS AO1 L T ER0 Z
ALTERA AO2 L T EH1 R AH0
ALTEMUS AE1 L T AH0 M AH0 S
ALTERED AO1 L T ER0 D
ALTERMAN AO1 L T ER0 M AH0 N
ALTERING AO1 L T ER0 IH0 NG
ALTEMOSE AE1 L T AH0 M OW0 S
ALTERGOTT AE1 L T ER0 G AH0 T
ALTERNATE AO1 L T ER0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alter (v) (oo1 l t @ r)
alters (v) (oo1 l t @ z)
altered (v) (oo1 l t @ d)
altering (v) (oo1 l t @ r i ng)
alter ego (n) - (a2 l t @ r - e1 g ou)
alterable (j) (o1 l t @ r @ b l)
alternate (v) (oo1 l t @ n ei t)
alternate (j) (oo1 l t @@1 n @ t)
alter egos (n) - (a2 l t @ r - e1 g ou z)
alteration (n) (oo2 l t @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世代交替[shi4 dai4 jiao1 ti4, 世代交替] alternation of generations [Add to Longdo]
互生[hu4 sheng1, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
互生叶[hu4 sheng1 ye4, 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern) [Add to Longdo]
交流电[jiao1 liu2 dian4, 交流電] alternating current [Add to Longdo]
交变电流[jiao1 bian4 dian4 liu2, 交變電流] alternating current (elec.); also written 交流 [Add to Longdo]
[shu4, 儵] alternate form of 倏; sudden; abrupt [Add to Longdo]
口角[kou3 jiao3, 口角] altercation; wrangle; angry argument [Add to Longdo]
另类医疗[ling4 lei4 yi1 liao2, 另類醫療] alternative medicine [Add to Longdo]
对口[dui4 kou3, 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee [Add to Longdo]
更改[geng1 gai3, 更改] alter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
alte(adj) , See also: alt
alten(adj) , See also: alt
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Älteste {m,f}; Ältesterpresbyter [Add to Longdo]
Änderung {f}; Abänderung {f}; Veränderung {f} | Änderungen {pl}alteration | alterations [Add to Longdo]
Änderungsart {f}alteration type [Add to Longdo]
Änderungscode {m}alteration code [Add to Longdo]
Änderungsdatum {n}alteration date [Add to Longdo]
Änderungsrate {f}alteration rate [Add to Longdo]
Änderungszeile {f}alteration line [Add to Longdo]
Änderungszeit {f}alteration time [Add to Longdo]
Alte {f}old woman [Add to Longdo]
Alte {m}old man [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
古城[こじょう, kojou] altes_Schloss, alte_Burg [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] altes_Grab, alte_Grabstaette [Add to Longdo]
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
古風[こふう, kofuu] alte_Sitte, altmodisch [Add to Longdo]
因襲[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]
[ば, ba] ALTE FRAU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: alte [altə] anciently

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2631 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).