Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for allias (180 entries) (2.5032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allias-, *allias*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา allias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *allias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliance[N] ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance[N] สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
alliance[N] สหพันธ์, See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร, Syn. union, league, federation
galliard[N] การเต้นรำชนิดหนึ่ง (ในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17), See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
halliard[N] เชือกชักใบเรือขึ้นลง, Syn. halyard
palliate[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, vindicate, justify
dalliance[N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
palliasse[N] ที่นอนฟาง, Syn. pallet
palliation[N] การทำให้บรรเทา, Syn. alleviation, abatement, moderation
palliative[ADJ] ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. alleviative, mitigative, Ant. intensifying
palliative[N] ยาบรรเทาปวด, Syn. alleviation, mitigation
misalliance[N] ความสัมพันธ์ที่ไม่สมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative treatmentการรักษาบรรเทา, การรักษาประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviative; palliative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliaceous-กลิ่นกระเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliance๑. พันธไมตรี, ความเป็นพันธมิตร (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ความเกี่ยวดอง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alliance, Holyพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, palliativeโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, palliativeการรักษาบรรเทา, การรักษาประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Holy Allianceพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %allia% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%allia%Germany made an alliance with Italy.
%allia%Enter into an alliance with France.
%allia%He argued for our forming the alliance with that nation.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
pallialadj. เกี่ยวกับหอยทาก,เกี่ยวกับเปลือกสมอง
palliate(แพล'ลิเอท) vt. ทำให้บรรเทา, See also: palliation n.
palliative(แพล'ลิเอทิฟว) n.,adj. (สิ่ง) ซึ่งบรรเทา

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายพันธมิตร[N] Allied, See also: alliance, Aliies, Syn. กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
สัมพันธมิตร[N] ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
สหพันธ์[N] federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
สมาคม[N] association, See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation, Example: สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น, Count unit: สมาคม, Thai definition: แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผูกไมตรี[V] befriend, See also: make friends, form / make an alliance, Syn. ผูกสัมพันธ์, Example: เธอเห็นเขาเริ่มจะรวยก็รีบผูกไมตรีอย่างออกนอกหน้าทีเดียว, Thai definition: ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ต่อกันหรือเป็นเพื่อนกัน เป็นต้น
พันธมิตร[N] alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร[N] alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
พันธไมตรี[N] alliance, Syn. สัมพันธไมตรี, Example: การประชุมครั้งนี้เป็นการสานพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้อผูกมัดในฐานะที่เป็นมิตรกัน
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน
กามกรีฑา[N] sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai definition: ชั้นเชิงในทางกาม
การคบ[N] association, See also: union, alliance, Example: การคบคนต้องดูนานๆ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การคบค้า[N] association, See also: union, alliance, Syn. การคบหา, Example: หากจะมีการคบค้ากับเพื่อนต่างเพศ จงอย่าไว้ใจไปในที่รโหฐานกันตามลำพัง, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phanthamit) EN: ally ; alliance ; allies   
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
โลหะเจือ[n.] (lōhajeūa) EN: alloy   FR: alliage [m]
โลหะผสม[n. exp.] (lōha phasom) EN: alloy   FR: alliage [m]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition   FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พันธมิตรฯ[org.] (Phanthamit ) EN: the Alliance (PAD)   FR: l'Alliance (PAD)
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[org.] (Phanthamit Fāi Neūa) EN: Northern Alliance   
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ผูกไมตรี[v. exp.] (phūkmaitrī) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance   
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union   FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สัมพันธมิตร[n.] (samphanthamit) EN: ally ; alliance   FR: allié [m] ; alliance [f]
สะใภ้[n.] (saphai) EN: daughter-in-law ; female relative par marriage   FR: belle-fille [f] ; parente par alliance [f]
แหวนแต่งงาน[n. exp.] (waēn taeng-ngān) EN: wedding ring   FR: alliance [f] ; anneau d'alliance [m] ; anneau de mariage [m] ; anneau nuptial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALLIA M AA1 L IY0 AH0
GALLIA G AE1 L Y AH0
ALLIANT AH0 L AY1 AH0 N T
ALLIANZ AE1 L IY0 AH0 N Z
ALLIANCE AH0 L AY1 AH0 N S
GALLIANO G AA0 L IY0 AA1 N OW0
VALLIANT V AA0 L IY1 AH0 N T
DALLIANCE D AE1 L IY0 AH0 N S
ALLIANCES AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z
ALLIANCE'S AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z
MCGALLIARD M AH0 G AE1 L IY0 AA0 R D
MCGALLIARD M AH0 G AE1 L Y AA0 R D
PALLIATIVE P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V
PALLIATIVES P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Allianz (n) (@ l ai1 a n z)
alliance (n) (@1 l ai1 @ n s)
halliard (n) (h a1 l y @ d)
palliate (v) (p a1 l i ei t)
alliances (n) (@1 l ai1 @ n s i z)
dalliance (n) (d a1 l i@ n s)
halliards (n) (h a1 l y @ d z)
palliasse (n) (p a1 l i a s)
palliated (v) (p a1 l i ei t i d)
palliates (v) (p a1 l i ei t s)
palliasses (n) (p a1 l i a s i z)
palliating (v) (p a1 l i ei t i ng)
palliation (n) (p a2 l i ei1 sh @ n)
palliative (n) (p a1 l i@ t i v)
misalliance (n) (m i2 s @ l ai1 @ n s)
palliations (n) (p a2 l i ei1 sh @ n z)
palliatives (n) (p a1 l i@ t i v z)
m_esalliance (n) (m ei2 z a1 l i aa n s)
misalliances (n) (m i2 s @ l ai1 @ n s i z)
m_esalliances (n) (m ei2 z a1 l i aa n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国同盟会[Zhong1 guo2 Tong2 meng2 hui4, 中國同盟會] Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨|国民党 in 1912 [Add to Longdo]
中华学生爱国民主同盟[Zhong1 hua2 xue2 sheng5 ai4 guo2 min2 zhu3 tong2 meng2, 中華學生愛國民主同盟] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]
入盟[ru4 meng2, 入盟] to join (e.g. union or alliance) [Add to Longdo]
入联[ru4 lian2, 入聯] to join an alliance; admission to the United Nations [Add to Longdo]
加盟[jia1 meng2, 加盟] to become a member of an alliance or union; to align; to join; participate [Add to Longdo]
十亿位元以太网络联盟[shi2 yi4 wei4 yuan2 yi3 tai4 wang3 luo4 lian2 meng2, 十億位元以太網絡聯盟] Gigabit Ethernet Alliance [Add to Longdo]
同盟[tong2 meng2, 同盟] alliance [Add to Longdo]
同盟会[Tong2 meng2 hui4, 同盟會] Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨|国民党 in 1912 [Add to Longdo]
民主建港协进联盟[min2 zhu3 jian4 gang3 xie2 jin4 lian2 meng2, 民主建港協進聯盟] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong [Add to Longdo]
民建联[min2 jian4 lian2, 民建聯] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟 [Add to Longdo]
盟约[meng2 yue1, 盟約] contract of alliance; oath or treaty between allies [Add to Longdo]
盟誓[meng2 shi4, 盟誓] oath of alliance [Add to Longdo]
结成[jie2 cheng2, 結成] to form; to forge (alliances etc) [Add to Longdo]
结盟[jie2 meng2, 結盟] to form an alliance; to ally oneself with; allied with; aligned [Add to Longdo]
联俄[lian2 E2, 聯俄] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists) [Add to Longdo]
联合[lian2 he2, 聯合] to combine; to join; unite; alliance [Add to Longdo]
联盟[lian2 meng2, 聯盟] alliance; union; coalition [Add to Longdo]
华兴会[Hua2 xing1 hui4, 華興會] anti-Qing revolutionary party set up in Changsha by Huang2 Xing1 黃興|黄兴 in 1904, a precursor of Sun Yat-sen's Alliance for Democracy 同盟會|同盟会 and of the Guomindang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライアンス[, araiansu] (n) alliance [Add to Longdo]
ガイヤルド[, gaiyarudo] (n) galliard (fre [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[, ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
花海棠[はなかいどう;ハナカイドウ, hanakaidou ; hanakaidou] (n) (uk) Hall's crab apple; flowering crab apple; Malus halliana [Add to Longdo]
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower) [Add to Longdo]
緩和ケア[かんわケア, kanwa kea] (n) palliative care [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
軍事同盟[ぐんじどうめい, gunjidoumei] (n) military alliance [Add to Longdo]
結盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) concluding an alliance; making a pledge [Add to Longdo]
攻守同盟[こうしゅどうめい, koushudoumei] (n) offensive and defensive alliance [Add to Longdo]
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty) [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
三国同盟[さんごくどうめい, sangokudoumei] (n) triple alliance [Add to Longdo]
糸蘭[いとらん, itoran] (n) Yucca smalliana (species of yucca) [Add to Longdo]
資本提携[しほんていけい, shihonteikei] (n) capital tie-up; capital alliance; alliance with capital involvement [Add to Longdo]
信夫摺;信夫摺り;忍摺;忍摺り[しのぶずり, shinobuzuri] (n) (arch) (See 忍・しのぶ・5) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]
製販同盟[せいはんどうめい, seihandoumei] (n) producer-retailer alliance [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) [Add to Longdo]
待期療法[たいきりょうほう, taikiryouhou] (n) (obsc) palliative treatment [Add to Longdo]
大連立[だいれんりつ, dairenritsu] (n) grand coalition; grand alliance [Add to Longdo]
締盟[ていめい, teimei] (n) forming an alliance; conclusion of a treaty of alliance [Add to Longdo]
同盟[どうめい, doumei] (n,vs,adj-no) alliance; union; league; (P) [Add to Longdo]
同盟条約[どうめいじょうやく, doumeijouyaku] (n) treaty of alliance [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]
盟を結ぶ[めいをむすぶ, meiwomusubu] (exp,v5b) to form an alliance [Add to Longdo]
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance [Add to Longdo]
野党連合[やとうれんごう, yatourengou] (n) opposition alliance [Add to Longdo]
離合[りごう, rigou] (n,vs) alliance and rupture; meeting and parting [Add to Longdo]
離合集散[りごうしゅうさん, rigoushuusan] (n,vs) alliance and rupture [Add to Longdo]
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection [Add to Longdo]
連衡[れんこう, renkou] (n,vs) (See 合従,秦,六国) alliance (esp. originally of individual member states of the Six Kingdoms with the Qin dynasty) [Add to Longdo]
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n,vs,adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P) [Add to Longdo]
連盟(P);聯盟[れんめい, renmei] (n,adj-no) league; federation; union; alliance; (P) [Add to Longdo]
連立(P);聯立[れんりつ, renritsu] (n,vs,adj-no) alliance; coalition; (P) [Add to Longdo]
藁布団;藁蒲団[わらぶとん, warabuton] (n) (See 布団・1) straw futon; straw mattress; palliasse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allianz {f}alliance [Add to Longdo]
Beschönigung {f}palliation [Add to Longdo]
Fall {n}; Flaggleine {f} [naut.]halyard; halliard [Add to Longdo]
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Linderungsmittel {n} | Linderungsmittel {pl}palliative | palliatives [Add to Longdo]
Schönfärber {m}palliator [Add to Longdo]
Schutzbündnis {n} | Schutzbündnisse {pl}defensive alliance | defensive alliances [Add to Longdo]
Trödelei {f}; Tändelei {f}; Verzögerung {f}dalliance [Add to Longdo]
Verbindung {f}; Bündnis {n}; Bund {m}alliance [Add to Longdo]
Verknüpfung {f}alliance [Add to Longdo]
Verteidigungsbündnis {n}defence alliance [Add to Longdo]
beschönigen | beschönigend | beschönigt | beschönigteto palliate | palliating | palliates | palliated [Add to Longdo]
gelindertpalliated [Add to Longdo]
lindern | linderndto palliate | palliating [Add to Longdo]
linderndpalliative [Add to Longdo]
lindernd {adv}palliatively [Add to Longdo]
lindertpalliates [Add to Longdo]
palliativ; krankheitsmildernd {adj} [med.]palliative [Add to Longdo]
Barbier-Falterfisch {m}; Schwarznasen-Falterfisch {m} (Johnrandallia nigrirostris) [zool.]barberfish [Add to Longdo]
Leoparden-Schleimfisch {m}; Leoparden-Lippenzähner {m} (Exallias brevis) [zool.]sailfin blenny [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同盟[どうめい, doumei] Bund, Buendnis, Allianz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.5032 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).