Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for alle (135 entries) (0.2097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alle-, *alle*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

alleviate (vt ) ทำให้บรรเทา
See also: S. relieve,soothe,allay, A. exacerbate,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alley[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, Syn. alleyway
alley[N] ทางเดินที่แคบๆ
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege[VI] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
allege[VI] ยืนยัน
allege[VT] ยืนยัน
allege[VT] ให้เหตุผล
allege[VI] ให้เหตุผล
alleged[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegro[ADV] (ดนตรี) ซึ่งมีจังหวะที่สั่นและเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegationข้ออ้าง, ข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Allegheny orogenyการก่อเทือกเขาแอลเลเกนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegianceความสวามิภักดิ์, ความจงรักภักดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า alle **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
alle"Come, boy," she called, "come and play."
alle"I lost my wallet," lamented John.
alleSo-called "winter time" is expected to enhance the college reform.
alleMary received an award for her composition called "secret love".
alleSomeone called on you ten minutes ago.
alleExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
alleA fallen leaf floated on the surface of the water.
alleTwenties and some smaller bills, please.
alleJohn is the taller of the two.
alleThe two streets run parallel to one another.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งข้อหา[V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ภูมิแพ้[N] allergy, Example: มลพิษในอากาศ่ก่อให้เกิดภาวะหอบหืดและภูมิแพ้, Thai definition: สภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้
ข้อหา[N] allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count unit: กระทง, Thai definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ผ่อนคลาย[V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด
บรรเทา[V] relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
บรรเทาทุกข์[V] rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
บรรเทาเบาบาง[V] ease, See also: alleviate, relieve, Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต
ปรักปรำ[V] incriminate, See also: allege, blame, condemn, give evidence against, Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: พยานหลายคนให้การปรักปรำเขา, Thai definition: กล่าวโทษโดยไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่
ซอกซอย[N] lane, See also: alley, footway, Syn. ตรอก, ซอย, Example: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
ซอย[N] lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count unit: ซอย, Thai definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ้างถึง[adj.] (āng theung) FR: allégué
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEN AE1 L AH0 N
ALLER AO1 L ER0
ALLES EY1 L Z
ALLEY AE1 L IY0
ALLEE AH0 L IY1
ALLEYS AE1 L IY0 Z
ALLENE AE1 L IY2 N
ALLENS AE1 L AH0 N Z
ALLECO AE2 L EH1 K OW0
ALLERS AO1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Allen (n) (a1 l @ n)
alley (n) (a1 l ii)
allege (v) (@1 l e1 jh)
alleys (n) (a1 l i z)
alleged (v) (@1 l e1 jh d)
alleges (v) (@1 l e1 jh i z)
allegro (n) (@1 l ei1 g r ou)
allergy (n) (a1 l @ jh ii)
alleging (v) (@1 l e1 jh i ng)
allegory (n) (a1 l i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小巷[xiao3 xiang4, 小巷] alley [Add to Longdo]
小径[xiao3 jing4, 小徑] alley [Add to Longdo]
快板[kuai4 ban3, 快板] allegro [Add to Longdo]
过敏性反应[guo4 min3 xing4 fan3 ying4, 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschwächung {f}; Erleichterung {f}; Verminderung {f}alleviation [Add to Longdo]
Allee {f}alley [Add to Longdo]
Allee {f}; Straße {f} | Alleen {pl}avenue | avenues [Add to Longdo]
Allegorie {f}; Sinnbild {n}; Gleichnis {n}; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Allegro {n}; lebhaftes Tempo [mus.]allegro [Add to Longdo]
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Alleinbesitz {m}exclusive possession [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] alle, alles [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] allein, einzeln [Add to Longdo]
[ゆい, yui] ALLEIN, NUR [Add to Longdo]
[か, ka] ALLEIN, VERWITWET, WENIGE, GERING [Add to Longdo]
[しょ, sho] ALLE, ALLES, UNEHELICH, AUSSEREHELICH [Add to Longdo]
[きょ, kyo] ALLE, DAS_GANZE, FESTNAHME, NENNUNG, AUFZAEHLUNG [Add to Longdo]
独り[ひとり, hitori] allein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: alle [alə] all; every From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: alle [ɑlə] all From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: alle all

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2097 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).