Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for air (6 entries) (3.868 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-, *air*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Air \Air\ ([^a]r), n. [OE. air, eir, F. air, L. a["e]r, fr. Gr. 'ah`r, air, mist, for 'a[digamma]hr, fr. root 'a[digamma] to blow, breathe, probably akin to E. wind. In sense 10 the French has taking a meaning fr. It. aria atmosphere, air, fr. the same Latin word; and in senses 11, 12, 13 the French meaning is either fr. L. aria, or due to confusion with F. aire, in an older sense of origin, descent. Cf. {A["e]ry}, {Debonair}, {Malaria}, {Wind}.] 1. The fluid which we breathe, and which surrounds the earth; the atmosphere. It is invisible, inodorous, insipid, transparent, compressible, elastic, and ponderable. [1913 Webster] Note: By the ancient philosophers, air was regarded as an element; but modern science has shown that it is essentially a mixture of oxygen and nitrogen, with a small amount of carbon dioxide, the average proportions being, by volume: oxygen, 20.96 per cent.; nitrogen, 79.00 per cent.; carbon dioxide, 0.04 per cent. These proportions are subject to a very slight variability. Air also always contains some vapor of water. [1913 Webster] 2. Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile. "Charm ache with air." --Shak. [1913 Webster] He was still all air and fire. [Air and fire being the finer and quicker elements as opposed to earth and water.] --Macaulay . [1913 Webster] 3. A particular state of the atmosphere, as respects heat, cold, moisture, etc., or as affecting the sensations; as, a smoky air, a damp air, the morning air, etc. [1913 Webster] 4. Any a["e]riform body; a gas; as, oxygen was formerly called vital air. [Obs.] [1913 Webster] 5. Air in motion; a light breeze; a gentle wind. [1913 Webster] Let vernal airs through trembling osiers play. --Pope. [1913 Webster] 6. Odoriferous or contaminated air. [1913 Webster] 7. That which surrounds and influences. [1913 Webster] The keen, the wholesome air of poverty. --Wordsworth. [1913 Webster] 8. Utterance abroad; publicity; vent. [1913 Webster] You gave it air before me. --Dryden. [1913 Webster] 9. Intelligence; information. [Obs.] --Bacon. [1913 Webster] 10. (Mus.) (a) A musical idea, or motive, rhythmically developed in consecutive single tones, so as to form a symmetrical and balanced whole, which may be sung by a single voice to the stanzas of a hymn or song, or even to plain prose, or played upon an instrument; a melody; a tune; an aria. (b) In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc., the part which bears the tune or melody -- in modern harmony usually the upper part -- is sometimes called the air. [1913 Webster] 11. The peculiar look, appearance, and bearing of a person; mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a lofty air. "His very air." --Shak. [1913 Webster] 12. Peculiar appearance; apparent character; semblance; manner; style. [1913 Webster] It was communicated with the air of a secret. --Pope. [1913 Webster] 12. pl. An artificial or affected manner; show of pride or vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts on airs. --Thackeray. [1913 Webster] 14. (Paint.) (a) The representation or reproduction of the effect of the atmospheric medium through which every object in nature is viewed. --New Am. Cyc. (b) Carriage; attitude; action; movement; as, the head of that portrait has a good air. --Fairholt. [1913 Webster] 15. (Man.) The artificial motion or carriage of a horse. [1913 Webster] Note: Air is much used adjectively or as the first part of a compound term. In most cases it might be written indifferently, as a separate limiting word, or as the first element of the compound term, with or without the hyphen; as, air bladder, air-bladder, or airbladder; air cell, air-cell, or aircell; air-pump, or airpump. [1913 Webster] {Air balloon}. See {Balloon}. {Air bath}. (a) An apparatus for the application of air to the body. (b) An arrangement for drying substances in air of any desired temperature. {Air castle}. See {Castle in the air}, under {Castle}. {Air compressor}, a machine for compressing air to be used as a motive power. {Air crossing}, a passage for air in a mine. {Air cushion}, an air-tight cushion which can be inflated; also, a device for arresting motion without shock by confined air. {Air fountain}, a contrivance for producing a jet of water by the force of compressed air. {Air furnace}, a furnace which depends on a natural draft and not on blast. {Air line}, a straight line; a bee line. Hence {Air-line}, adj.; as, air-line road. {Air lock} (Hydr. Engin.), an intermediate chamber between the outer air and the compressed-air chamber of a pneumatic caisson. --Knight. {Air port} (Nav.), a scuttle or porthole in a ship to admit air. {Air spring}, a spring in which the elasticity of air is utilized. {Air thermometer}, a form of thermometer in which the contraction and expansion of air is made to measure changes of temperature. {Air threads}, gossamer. {Air trap}, a contrivance for shutting off foul air or gas from drains, sewers, etc.; a stench trap. {Air trunk}, a pipe or shaft for conducting foul or heated air from a room. {Air valve}, a valve to regulate the admission or egress of air; esp. a valve which opens inwardly in a steam boiler and allows air to enter. {Air way}, a passage for a current of air; as the air way of an air pump; an air way in a mine. {In the air}. (a) Prevalent without traceable origin or authority, as rumors. (b) Not in a fixed or stable position; unsettled. (c) (Mil.) Unsupported and liable to be turned or taken in flank; as, the army had its wing in the air. {on the air}, currently transmitting; live; -- used of radio and television broadcasts, to indicate that the images and sounds being picked up by cameras and microphones are being broadcast at the present moment. Note: In call-in programs where individuals outside a radio or television studio have telephoned into the station, when their voice is being directly broadcast, the host of the program commonly states "You're on the air." as a warning that the conversation is not private. {To take air}, to be divulged; to be made public. {To take the air}, to go abroad; to walk or ride out. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Air \Air\ ([^a]r), v. t. [imp. & p. p. {Aired} ([^a]rd); p. pr. & vb. n. {Airing}.] [See {Air}, n., and cf. {A["e]rate}.] 1. To expose to the air for the purpose of cooling, refreshing, or purifying; to ventilate; as, to air a room. [1913 Webster] It were good wisdom . . . that the jail were aired. --Bacon. [1913 Webster] Were you but riding forth to air yourself. --Shak. [1913 Webster] 2. To expose for the sake of public notice; to display ostentatiously; as, to air one's opinion. [1913 Webster] Airing a snowy hand and signet gem. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To expose to heat, for the purpose of expelling dampness, or of warming; as, to air linen; to air liquors. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: air n 1: a mixture of gases (especially oxygen) required for breathing; the stuff that the wind consists of; "air pollution"; "a smell of chemicals in the air"; "open a window and let in some air"; "I need some fresh air" 2: the region above the ground; "her hand stopped in mid air"; "he threw the ball into the air" 3: a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air"; "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"; "the place had an aura of romance" [syn: {air}, {aura}, {atmosphere}] 4: a slight wind (usually refreshing); "the breeze was cooled by the lake"; "as he waited he could feel the air on his neck" [syn: {breeze}, {zephyr}, {gentle wind}, {air}] 5: the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the air" [syn: {atmosphere}, {air}] 6: once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) 7: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody}, {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}] 8: medium for radio and television broadcasting; "the program was on the air from 9 til midnight"; "the president used the airwaves to take his message to the people" [syn: {air}, {airwave}] 9: travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in airports"; "if you've time to spare go by air" [syn: {air travel}, {aviation}, {air}] v 1: expose to fresh air; "aerate your old sneakers" [syn: {air out}, {air}, {aerate}] 2: be broadcast; "This show will air Saturdays at 2 P.M." 3: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send}, {broadcast}, {beam}, {transmit}] 4: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn: {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}] 5: expose to warm or heated air, so as to dry; "Air linen" 6: expose to cool or cold air so as to cool or freshen; "air the old winter clothes"; "air out the smoke-filled rooms" [syn: {vent}, {ventilate}, {air out}, {air}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: AIR Automatic Image Refinement (Canon), "A.I.R." From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: air [ɛr] air appearance; aspect; look; sight; view expression appearance From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: air [er] appearance; aspect; look; sight; view expression

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.868 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).