Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for aile (7 entries) (5.2315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aile-, *aile*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: family 1. aile 2. zürriyet, kabile, akraba 3. çoluk çocuk, ev bark 4. fasile, cins, tür. family Bible bir ailenin önemli günlerini kaydettiği içinde boş sayfaları bulunan büyük boy Kitabı Mukaddes. family circle aile çevresi, aile muhiti 5. tiyatroda üst balkon. family (man.) ev bark sahibi, aile babası. family name soyadı. family skeleton aile sırları. family tree aile kütüğü, şecere, soyaacı. in a family way (k.dili.) gebe, hamile. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: folk 1. halk, ahali 2. kavim 3. millet 4. (çoğ.) insanlar, kimseler 5. (çoğ.), (k.dili.) akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar 6. folklor, halkbilgisi. folk singer halk şarkıcısı, âşık. folk song halk sarkısı, türkü. folksy (A.B.D), (k.dili.) teklifsiz, samimi. folkways bir millete özgü âdetler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: house 1. ev, mesken, hane 2. ev halkı, aile 3. (kil.) piskoposlar meclisi 4. tiyatro, tiyatro seyircileri 5. hükümet meclisi 6. (gen.) b.h. hanedan 7. ticarethane, müessese 8. cemaat 9. (astr.) göğün on iki kısmından biri, zodyak'ın bir burcu 10. santranç hanesi. house agent (İng.) ev simsarı, komisyoncu. house arrest evde göz hapsi. house dog ev köpeği. house dress ev kıyafeti. house flag geminin bağlı olduğu şirketin bayrağı. house guest gece yatısı misafiri. house of cards dayanıksız iş 11. kolay yıkılan şey. House of Commons (İng.) Avam Kamarası. house of correction ıslahevi. house of detention tutukevi, tevkifhane. house of God tapınak, kilise. house of ill repute genelev. House of Lords (İng.) Lordlar Kamarası. house of refuge düşkünler evi. House of Representa- tivesA.B.D Temsilciler Meclisi. house party birkaç gecelik ev partisi: bu partiye katılanlar. house physician revir doktoru. house regulations iç tüzük. house surgeon nöbetçi operatör. bring down the house çok alkışlanmak 12. herkesi güldürmek, gülmekten kırıp geçirmek. country house (İng.) şehir dışında malikâne. disorderly house genelev, umumhane. keep house ev idare etmek. keep open house her gelen misafiri ağır- lamak, kapısı herkese açık olmak. like a house afire şiddetle, kuvvetle. on the house bedava, masrafı patrona veya müesseseye ait olmak üzere. People who live in glass houses should not throw stones. Sırça köşkte oturan başkasına taş atmaz. public house (İng.) meyhane 13. içkili lokantası olan otel. put one's house in order işlerini düzene koymak. shout from the housetops etrafa yaymak. town house şehir evi, kışlık ev. houseful ev dolusu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: household 1. ev halkı, aile 2. eve ait 3. evcil. household word her gün kullanılan kelime. householder aile reisi, evsahibi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: people 1. ahali halk 2. ulus, millet, kavim 3. ırk 4. tebaa 5. taraftarlar 6. aile, bir kimsenin yakınları 7. insanlar, beşer 8. (çoğ.) uluslar, milletler, kavimler 9. insanla doldurmak. good people, little people irlanda'da cinler. people' front (bak.) popular front. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: strain 1. nesil, soy, silsile, aile 2. hayvanlarda soy 3. (bahç.) ıslah edilmiş bitki cinsi 4. ırk veya millet özelliği 5. eser, iz 6. cüzt şey 7. ifade, tarz, usul 8. mizaç 9. nağme, makam 10. şiir parçası, şarkı. From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: aile [ɛl] wing

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.2315 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).