Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ache (65 entries) (0.2363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ache-, *ache*. Possible hiragana form: あちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[N] ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
ache[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
ache for[PHRV] เวทนา, See also: สงสาร, Syn. feel for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheiropodiaสภาพไร้มือไร้เท้าแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheneผลแห้งเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ache **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
ache"You are Israel's teacher," said Jesus.
ache"Are you a teacher?" "So I am."
ache"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.
ache"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."
acheYou are almost out of time, said the teacher.
acheThe teacher said, "That's all for today."
acheThe examination will be held this day week, said the teacher.
ache"I have a terrible tooth-ache." "You'd better see a dentist at once."
acheThe teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."
acheYesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acheron(แอค' คิรอน) นรก

English-Thai: Nontri Dictionary
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด,เจ็บ,เจ็บปวด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวด[V] ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ปวดเมื่อย[V] have pains and aches, See also: ache, Syn. เมื่อย, เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว, Example: การทำงานในห้องของสำนักงานที่ติดแอร์ทำให้คุณปวดเมื่อยบ่อยๆ อ่อนแอลง, Thai definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
เจ็บปวด[V] pain, See also: ache, sore, suffer, hurt, Syn. ปวด, เจ็บ, Example: สามีจะต้องไปอยู่เคียงข้างยามคลอดเพื่อจะได้เห็นใจภรรยาว่าเจ็บปวดแค่ไหน, Thai definition: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
เจ็บร้าว[V] be painful, See also: ache, be sore, be hurt, feel a pain, Syn. เจ็บ, ปวด, Example: เธอว่ายน้ำไม่เป็นพยายามเกร็งสองแขนต้านน้ำเชี่ยวจนเจ็บร้าวไปทั้งตัว
ความปวด[N] pain, See also: ache, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: เขากลั้นหายใจตัวสั่นเหงื่อท่วมใบหน้ากัดฟันทนกับความปวดที่พลุ่งขึ้น, Thai definition: ภาวะที่รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ความปวดร้าว[N] ache, See also: pain, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: ความปวดร้าวในกระดูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้ได้รับความทรมาน, Thai definition: ภาวะที่เจ็บปวดทั่วร่างกาย
ความเจ็บ[N] pain, See also: ache, agony, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Ant. ความสบาย, Example: ความเจ็บของเธอเริ่มทุเลาลงหลังจากหมอให้ยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet

CMU English Pronouncing Dictionary
ACHE EY1 K
ACHEE AH0 CH IY1
ACHES EY1 K S
ACHEY AE1 CH IY0
ACHEBE AA0 CH EY1 B IY0
ACHESON AE1 CH AH0 S AH0 N
ACHENBACH AE1 K AH0 N B AA0 K
ACHENBAUM AE1 K AH0 N B AW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ache (v) (ei1 k)
ached (v) (ei1 k t)
aches (v) (ei1 k s)
Achenbaum (n) (a1 k @ n b oo m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疼痛[teng2 tong4, 疼痛] ache; sore [Add to Longdo]
[tong4, 痛] ache; pain; sorrow [Add to Longdo]
酸痛[suan1 tong4, 酸痛] ache [Add to Longdo]
阿克伦[A1 ke4 lun2, 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece [Add to Longdo]
阿克伦河[A1 ke4 lun2 he2, 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzen {pl}ache [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ache \Ache\, n. [OE. ache, AS. [ae]ce, ece, fr. acan to ache. See {Ache}, v. i.] Continued pain, as distinguished from sudden twinges, or spasmodic pain. "Such an ache in my bones." --Shak. [1913 Webster] Note: Often used in composition, as, a headache, an earache, a toothache. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ache \Ache\, v. i. [imp. & p. p. {Ached}; p. pr. & vb. n. {Aching}.] [OE. aken, AS. acan, both strong verbs, AS. acan, imp. [=o]c, p. p. acen, to ache; perh. orig. to drive, and akin to agent.] To suffer pain; to have, or be in, pain, or in continued pain; to be distressed. "My old bones ache." --Shak. [1913 Webster] The sins that in your conscience ache. --Keble. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ach \Ach\, Ache \Ache\, n. [F. ache, L. apium parsley.] A name given to several species of plants; as, smallage, wild celery, parsley. [Obs.] --Holland. [1913 Webster] Achaean From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ache n 1: a dull persistent (usually moderately intense) pain [syn: {ache}, {aching}] v 1: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?" [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}] 2: have a desire for something or someone who is not present; "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover" [syn: {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}] 3: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2363 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).