Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for account (4 entries) (5.9154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -account-, *account*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Account \Ac*count"\, n. [OE. acount, account, accompt, OF. acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.] 1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time. [1913 Webster] A beggarly account of empty boxes. --Shak. [1913 Webster] 2. A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review; as, to keep one's account at the bank. [1913 Webster] 3. A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena. Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc.; as, on no account, on every account, on all accounts. [1913 Webster] 4. A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description; as, an account of a battle. "A laudable account of the city of London." --Howell. [1913 Webster] 5. A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgment thereon. [1913 Webster] Give an account of thy stewardship. --Luke xvi. 2. [1913 Webster] 6. An estimate or estimation; valuation; judgment. "To stand high in your account." --Shak. [1913 Webster] 7. Importance; worth; value; advantage; profit. "Men of account." --Pope. "To turn to account." --Shak. [1913 Webster] {Account current}, a running or continued account between two or more parties, or a statement of the particulars of such an account. {In account with}, in a relation requiring an account to be kept. {On account of}, for the sake of; by reason of; because of. {On one's own account}, for one's own interest or behalf. {To make account}, to have an opinion or expectation; to reckon. [Obs.] [1913 Webster] This other part . . . makes account to find no slender arguments for this assertion out of those very scriptures which are commonly urged against it. --Milton. [1913 Webster] {To make account of}, to hold in estimation; to esteem; as, he makes small account of beauty. {To take account of}, or {to take into account}, to take into consideration; to notice. "Of their doings, God takes no account." --Milton . {A writ of account} (Law), a writ which the plaintiff brings demanding that the defendant shall render his just account, or show good cause to the contrary; -- called also an {action of account}. --Cowell. [1913 Webster] Syn: Narrative; narration; relation; recital; description; explanation; rehearsal. Usage: {Account}, {Narrative}, {Narration}, {Recital}. These words are applied to different modes of rehearsing a series of events. {Account} turns attention not so much to the speaker as to the fact related, and more properly applies to the report of some single event, or a group of incidents taken as whole; as, an {account} of a battle, of a shipwreck, etc. A {narrative} is a continuous story of connected incidents, such as one friend might tell to another; as, a {narrative} of the events of a siege, a {narrative} of one's life, etc. {Narration} is usually the same as {narrative}, but is sometimes used to describe the {mode} of relating events; as, his powers of {narration} are uncommonly great. {Recital} denotes a series of events drawn out into minute particulars, usually expressing something which peculiarly interests the feelings of the speaker; as, the {recital} of one's wrongs, disappointments, sufferings, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Account \Ac*count"\, v. i. 1. To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received. [1913 Webster] 2. To render an account; to answer in judgment; -- with for; as, we must account for the use of our opportunities. [1913 Webster] 3. To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; -- with for; as, idleness accounts for poverty. [1913 Webster] {To account of}, to esteem; to prize; to value. Now used only in the passive. "I account of her beauty." --Shak. [1913 Webster] Newer was preaching more accounted of than in the sixteenth century. --Canon Robinson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Account \Ac*count"\, v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. & vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter, [`a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to count, L. computare. See {Count}, v. t.] [1913 Webster] 1. To reckon; to compute; to count. [Obs.] [1913 Webster] The motion of . . . the sun whereby years are accounted. --Sir T. Browne. [1913 Webster] 2. To place to one's account; to put to the credit of; to assign; -- with to. [R.] --Clarendon. [1913 Webster] 3. To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem. [1913 Webster] Accounting that God was able to raise him up. --Heb. xi. 19. [1913 Webster] 4. To recount; to relate. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: account n 1: a record or narrative description of past events; "a history of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to kill the president"; "the story of exposure to lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}] 2: a short account of the news; "the report of his speech"; "the story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious" [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write up}] 3: a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account" [syn: {account}, {business relationship}] 4: a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc.; "the explanation was very simple"; "I expected a brief account" [syn: {explanation}, {account}] 5: grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected on account of its length"; "he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful" [syn: {score}, {account}] 6: importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance" 7: a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month" [syn: {account}, {accounting}, {account statement}] 8: the act of informing by verbal report; "he heard reports that they were causing trouble"; "by all accounts they were a happy couple" [syn: {report}, {account}] 9: an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an account of what I owe" [syn: {bill}, {account}, {invoice}] 10: the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account" v 1: be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam" 2: keep an account of [syn: {account}, {calculate}] 3: to give an account or representation of in words; "Discreet Italian police described it in a manner typically continental" [syn: {report}, {describe}, {account}] 4: furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money" [syn: {account}, {answer for}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9154 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).