Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wolf (4 entries) (3.9403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wolf-, *wolf*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wolf \Wolf\, n.; pl. {Wolves}. [OE. wolf, wulf, AS. wulf; akin to OS. wulf, D. & G. wolf, Icel. [=u]lfr, Sw. ulf, Dan. ulv, Goth. wulfs, Lith. vilkas, Russ. volk', L. lupus, Gr. ly`kos, Skr. v[.r]ka; also to Gr. "e`lkein to draw, drag, tear in pieces. [root]286. Cf. {Lupine}, a., {Lyceum}.] [1913 Webster] 1. (Zool.) Any one of several species of wild and savage carnivores belonging to the genus {Canis} and closely allied to the common dog. The best-known and most destructive species are the European wolf ({Canis lupus}), the American gray, or timber, wolf ({Canis occidentalis}), and the prairie wolf, or coyote. Wolves often hunt in packs, and may thus attack large animals and even man. [1913 Webster] 2. (Zool.) One of the destructive, and usually hairy, larvae of several species of beetles and grain moths; as, the bee wolf. [1913 Webster] 3. Fig.: Any very ravenous, rapacious, or destructive person or thing; especially, want; starvation; as, they toiled hard to keep the wolf from the door. [1913 Webster] 4. A white worm, or maggot, which infests granaries. [1913 Webster] 5. An eating ulcer or sore. Cf. {Lupus}. [Obs.] [1913 Webster] If God should send a cancer upon thy face, or a wolf into thy side. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 6. (Mus.) (a) The harsh, howling sound of some of the chords on an organ or piano tuned by unequal temperament. (b) In bowed instruments, a harshness due to defective vibration in certain notes of the scale. [1913 Webster] 7. (Textile Manuf.) A willying machine. --Knight. [1913 Webster] {Black wolf}. (Zool.) (a) A black variety of the European wolf which is common in the Pyrenees. (b) A black variety of the American gray wolf. {Golden wolf} (Zool.), the Thibetan wolf ({Canis laniger}); -- called also {chanco}. {Indian wolf} (Zool.), an Asiatic wolf ({Canis pallipes}) which somewhat resembles a jackal. Called also {landgak}. {Prairie wolf} (Zool.), the coyote. {Sea wolf}. (Zool.) See in the Vocabulary. {Strand wolf} (Zool.) the striped hyena. {Tasmanian wolf} (Zool.), the zebra wolf. {Tiger wolf} (Zool.), the spotted hyena. {To keep the wolf from the door}, to keep away poverty; to prevent starvation. See {Wolf}, 3, above. --Tennyson. {Wolf dog}. (Zool.) (a) The mastiff, or shepherd dog, of the Pyrenees, supposed by some authors to be one of the ancestors of the St. Bernard dog. (b) The Irish greyhound, supposed to have been used formerly by the Danes for chasing wolves. (c) A dog bred between a dog and a wolf, as the Eskimo dog. {Wolf eel} (Zool.), a wolf fish. {Wolf fish} (Zool.), any one of several species of large, voracious marine fishes of the genus {Anarrhichas}, especially the common species ({Anarrhichas lupus}) of Europe and North America. These fishes have large teeth and powerful jaws. Called also {catfish}, {sea cat}, {sea wolf}, {stone biter}, and {swinefish}. {Wolf net}, a kind of net used in fishing, which takes great numbers of fish. {Wolf's peach} (Bot.), the tomato, or love apple ({Lycopersicum esculentum}). {Wolf spider} (Zool.), any one of numerous species of running ground spiders belonging to the genus {Lycosa}, or family {Lycosidae}. These spiders run about rapidly in search of their prey. Most of them are plain brown or blackish in color. See Illust. in App. {Zebra wolf} (Zool.), a savage carnivorous marsupial ({Thylacinus cynocephalus}) native of Tasmania; -- called also {Tasmanian wolf}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wolf n 1: any of various predatory carnivorous canine mammals of North America and Eurasia that usually hunt in packs 2: Austrian composer (1860-1903) [syn: {Wolf}, {Hugo Wolf}] 3: German classical scholar who claimed that the Iliad and Odyssey were composed by several authors (1759-1824) [syn: {Wolf}, {Friedrich August Wolf}] 4: a man who is aggressive in making amorous advances to women [syn: {wolf}, {woman chaser}, {skirt chaser}, {masher}] 5: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage}, {brute}, {wildcat}] v 1: eat hastily; "The teenager wolfed down the pizza" [syn: {wolf}, {wolf down}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: wolf [wɔlf] wolf From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Wolf [vɔlf] (n) , s.(m ) wolf

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  wolf 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
wolf
 • สุนัขป่า: หมาป่า [Lex2]
 • ขนของหมาป่า[Lex2]
 • คนละโมบและโหดร้าย[Lex2]
 • ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ): เสือผู้หญิง [Lex2]
 • สวาปาม: กินอย่างตะกละตะกลาม [Lex2]
 • (วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves ###S. fiend,savage [Hope]
 • (n) หมาป่า [Nontri]
 • /W UH1 L F/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Wolf, Wolfs, Golf, Rolf, wollen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
golf, lof, golfs, golfe, bof, bol, col, dol, fol, mol, off, olé, sol, vol, won, bols, cols, dols, fols, holà, mols, roll, sols, vols, calf, cola, colt, conf, dola, dole, dolé, folk, joli, kola, lolo, moly, môle, poli, polo, pôle, rôle, self, soif, sole, soli, solo, tolu, tôle, vola, vole, volt, volé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.9403 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).