Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wit (4 entries) (5.394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wit-, *wit*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wit \Wit\ (w[i^]t), v. t. & i. [inf. (To) {Wit}; pres. sing. {Wot}; pl. {Wite}; imp. {Wist(e)}; p. p. {Wist}; p. pr. & vb. n. {Wit(t)ing}. See the Note below.] [OE. witen, pres. ich wot, wat, I know (wot), imp. wiste, AS. witan, pres. w[=a]t, imp. wiste, wisse; akin to OFries. wita, OS. witan, D. weten, G. wissen, OHG. wizzan, Icel. vita, Sw. veta, Dan. vide, Goth. witan to observe, wait I know, Russ. vidiete to see, L. videre, Gr. ?, Skr. vid to know, learn; cf. Skr. vid to find. ????. Cf. {History}, {Idea}, {Idol}, {-oid}, {Twit}, {Veda}, {Vision}, {Wise}, a. & n., {Wot}.] To know; to learn. "I wot and wist alway." --Chaucer. [1913 Webster] [1913 Webster] Note: The present tense was inflected as follows; sing. 1st pers. wot; 2d pers. wost, or wot(t)est; 3d pers. wot, or wot(t)eth; pl. witen, or wite. The following variant forms also occur; pres. sing. 1st & 3d pers. wat, woot; pres. pl. wyten, or wyte, weete, wote, wot; imp. wuste (Southern dialect); p. pr. wotting. Later, other variant or corrupt forms are found, as, in Shakespeare, 3d pers. sing. pres. wots. [1913 Webster] Brethren, we do you to wit [make you to know] of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. --2 Cor. viii. 1. [1913 Webster] Thou wost full little what thou meanest. --Chaucer. [1913 Webster] We witen not what thing we prayen here. --Chaucer. [1913 Webster] When that the sooth in wist. --Chaucer. [1913 Webster] Note: This verb is now used only in the infinitive, to wit, which is employed, especially in legal language, to call attention to a particular thing, or to a more particular specification of what has preceded, and is equivalent to namely, that is to say. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wit \Wit\, n. [AS. witt, wit; akin to OFries. wit, G. witz, OHG. wizz[imac], Icel. vit, Dan. vid, Sw. vett. [root]133. See {Wit}, v.] [1913 Webster] 1. Mind; intellect; understanding; sense. [1913 Webster] Who knew the wit of the Lord? or who was his counselor? --Wyclif (Rom. xi. 34). [1913 Webster] A prince most prudent, of an excellent And unmatched wit and judgment. --Shak. [1913 Webster] Will puts in practice what wit deviseth. --Sir J. Davies. [1913 Webster] He wants not wit the dander to decline. --Dryden. [1913 Webster] 2. A mental faculty, or power of the mind; -- used in this sense chiefly in the plural, and in certain phrases; as, to lose one's wits; at one's wits' end, and the like. "Men's wittes ben so dull." --Chaucer. [1913 Webster] I will stare him out of his wits. --Shak. [1913 Webster] 3. Felicitous association of objects not usually connected, so as to produce a pleasant surprise; also. the power of readily combining objects in such a manner. [1913 Webster] The definition of wit is only this, that it is a propriety of thoughts and words; or, in other terms, thoughts and words elegantly adapted to the subject. --Dryden. [1913 Webster] Wit which discovers partial likeness hidden in general diversity. --Coleridge. [1913 Webster] Wit lying most in the assemblage of ideas, and putting those together with quickness and variety wherein can be found any resemblance or congruity, thereby to make up pleasant pictures in the fancy. --Locke. [1913 Webster] 4. A person of eminent sense or knowledge; a man of genius, fancy, or humor; one distinguished for bright or amusing sayings, for repartee, and the like. [1913 Webster] In Athens, where books and wits were ever busier than in any other part of Greece, I find but only two sorts of writings which the magistrate cared to take notice of; those either blasphemous and atheistical, or libelous. --Milton. [1913 Webster] Intemperate wits will spare neither friend nor foe. --L'Estrange. [1913 Webster] A wit herself, Amelia weds a wit. --Young. [1913 Webster] {The five wits}, the five senses; also, sometimes, the five qualities or faculties, common wit, imagination, fantasy, estimation, and memory. --Chaucer. Nares. [1913 Webster] But my five wits nor my five senses can Dissuade one foolish heart from serving thee. --Shak. [1913 Webster] Syn: Ingenuity; humor; satire; sarcasm; irony; burlesque. Usage: {Wit}, {Humor}. Wit primarily meant mind; and now denotes the power of seizing on some thought or occurrence, and, by a sudden turn, presenting it under aspects wholly new and unexpected -- apparently natural and admissible, if not perfectly just, and bearing on the subject, or the parties concerned, with a laughable keenness and force. "What I want," said a pompous orator, aiming at his antagonist, "is common sense." "Exactly!" was the whispered reply. The pleasure we find in wit arises from the ingenuity of the turn, the sudden surprise it brings, and the patness of its application to the case, in the new and ludicrous relations thus flashed upon the view. Humor is a quality more congenial to the English mind than wit. It consists primarily in taking up the peculiarities of a humorist (or eccentric person) and drawing them out, as Addison did those of Sir Roger de Coverley, so that we enjoy a hearty, good-natured laugh at his unconscious manifestation of whims and oddities. From this original sense the term has been widened to embrace other sources of kindly mirth of the same general character. In a well-known caricature of English reserve, an Oxford student is represented as standing on the brink of a river, greatly agitated at the sight of a drowning man before him, and crying out, "O that I had been introduced to this gentleman, that I might save his life!" The "Silent Woman" of Ben Jonson is one of the most humorous productions, in the original sense of the term, which we have in our language. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wit n 1: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor}, {humour}, {witticism}, {wittiness}] 2: mental ability; "he's got plenty of brains but no common sense" [syn: {brain}, {brainpower}, {learning ability}, {mental capacity}, {mentality}, {wit}] 3: a witty amusing person who makes jokes [syn: {wag}, {wit}, {card}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: wit [wit] white aim; goal; purpose; target

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.394 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).