Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wind (9 entries) (4.241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wind-, *wind*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wind \Wind\, v. t. [imp. & p. p. {Wound} (wound) (rarely {Winded}); p. pr. & vb. n. {Winding}.] [OE. winden, AS. windan; akin to OS. windan, D. & G. winden, OHG. wintan, Icel. & Sw. vinda, Dan. vinde, Goth. windan (in comp.). Cf. {Wander}, {Wend}.] [1913 Webster] 1. To turn completely, or with repeated turns; especially, to turn about something fixed; to cause to form convolutions about anything; to coil; to twine; to twist; to wreathe; as, to wind thread on a spool or into a ball. [1913 Webster] Whether to wind The woodbine round this arbor. --Milton. [1913 Webster] 2. To entwist; to infold; to encircle. [1913 Webster] Sleep, and I will wind thee in arms. --Shak. [1913 Webster] 3. To have complete control over; to turn and bend at one's pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to govern. "To turn and wind a fiery Pegasus." --Shak. [1913 Webster] In his terms so he would him wind. --Chaucer. [1913 Webster] Gifts blind the wise, and bribes do please And wind all other witnesses. --Herrick. [1913 Webster] Were our legislature vested in the prince, he might wind and turn our constitution at his pleasure. --Addison. [1913 Webster] 4. To introduce by insinuation; to insinuate. [1913 Webster] You have contrived . . . to wind Yourself into a power tyrannical. --Shak. [1913 Webster] Little arts and dexterities they have to wind in such things into discourse. --Gov. of Tongue. [1913 Webster] 5. To cover or surround with something coiled about; as, to wind a rope with twine. [1913 Webster] {To wind off}, to unwind; to uncoil. {To wind out}, to extricate. [Obs.] --Clarendon. {To wind up}. (a) To coil into a ball or small compass, as a skein of thread; to coil completely. (b) To bring to a conclusion or settlement; as, to wind up one's affairs; to wind up an argument. (c) To put in a state of renewed or continued motion, as a clock, a watch, etc., by winding the spring, or that which carries the weight; hence, to prepare for continued movement or action; to put in order anew. "Fate seemed to wind him up for fourscore years." --Dryden. "Thus they wound up his temper to a pitch." --Atterbury. (d) To tighten (the strings) of a musical instrument, so as to tune it. "Wind up the slackened strings of thy lute." --Waller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wind \Wind\, v. i. 1. To turn completely or repeatedly; to become coiled about anything; to assume a convolved or spiral form; as, vines wind round a pole. [1913 Webster] So swift your judgments turn and wind. --Dryden. [1913 Webster] 2. To have a circular course or direction; to crook; to bend; to meander; as, to wind in and out among trees. [1913 Webster] And where the valley winded out below, The murmuring main was heard, and scarcely heard, to flow. --Thomson. [1913 Webster] He therefore turned him to the steep and rocky path which . . . winded through the thickets of wild boxwood and other low aromatic shrubs. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. To go to the one side or the other; to move this way and that; to double on one's course; as, a hare pursued turns and winds. [1913 Webster] The lowing herd wind ?lowly o'er the lea. --Gray. [1913 Webster] To wind out, to extricate one's self; to escape. Long struggling underneath are they could wind Out of such prison. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wind \Wind\, n. The act of winding or turning; a turn; a bend; a twist; a winding. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wind \Wind\ (w[i^]nd, in poetry and singing often w[imac]nd; 277), n. [AS. wind; akin to OS., OFries., D., & G. wind, OHG. wint, Dan. & Sw. vind, Icel. vindr, Goth winds, W. gwynt, L. ventus, Skr. v[=a]ta (cf. Gr. 'ah`ths a blast, gale, 'ah^nai to breathe hard, to blow, as the wind); originally a p. pr. from the verb seen in Skr. v[=a] to blow, akin to AS. w[=a]wan, D. waaijen, G. wehen, OHG. w[=a]en, w[=a]jen, Goth. waian. [root]131. Cf. {Air}, {Ventail}, {Ventilate}, {Window}, {Winnow}.] [1913 Webster] 1. Air naturally in motion with any degree of velocity; a current of air. [1913 Webster] Except wind stands as never it stood, It is an ill wind that turns none to good. --Tusser. [1913 Webster] Winds were soft, and woods were green. --Longfellow. [1913 Webster] 2. Air artificially put in motion by any force or action; as, the wind of a cannon ball; the wind of a bellows. [1913 Webster] 3. Breath modulated by the respiratory and vocal organs, or by an instrument. [1913 Webster] Their instruments were various in their kind, Some for the bow, and some for breathing wind. --Dryden. [1913 Webster] 4. Power of respiration; breath. [1913 Webster] If my wind were but long enough to say my prayers, I would repent. --Shak. [1913 Webster] 5. Air or gas generated in the stomach or bowels; flatulence; as, to be troubled with wind. [1913 Webster] 6. Air impregnated with an odor or scent. [1913 Webster] A pack of dogfish had him in the wind. --Swift. [1913 Webster] 7. A direction from which the wind may blow; a point of the compass; especially, one of the cardinal points, which are often called the four winds. [1913 Webster] Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain. --Ezek. xxxvii. 9. [1913 Webster] Note: This sense seems to have had its origin in the East. The Hebrews gave to each of the four cardinal points the name of wind. [1913 Webster] 8. (Far.) A disease of sheep, in which the intestines are distended with air, or rather affected with a violent inflammation. It occurs immediately after shearing. [1913 Webster] 9. Mere breath or talk; empty effort; idle words. [1913 Webster] Nor think thou with wind Of airy threats to awe. --Milton. [1913 Webster] 10. (Zool.) The dotterel. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 11. (Boxing) The region of the pit of the stomach, where a blow may paralyze the diaphragm and cause temporary loss of breath or other injury; the mark. [Slang or Cant] [Webster 1913 Suppl.] Note: Wind is often used adjectively, or as the first part of compound words. [1913 Webster] {All in the wind}. (Naut.) See under {All}, n. {Before the wind}. (Naut.) See under {Before}. {Between wind and water} (Naut.), in that part of a ship's side or bottom which is frequently brought above water by the rolling of the ship, or fluctuation of the water's surface. Hence, colloquially, (as an injury to that part of a vessel, in an engagement, is particularly dangerous) the vulnerable part or point of anything. {Cardinal winds}. See under {Cardinal}, a. {Down the wind}. (a) In the direction of, and moving with, the wind; as, birds fly swiftly down the wind. (b) Decaying; declining; in a state of decay. [Obs.] "He went down the wind still." --L'Estrange. {In the wind's eye} (Naut.), directly toward the point from which the wind blows. {Three sheets in the wind}, unsteady from drink. [Sailors' Slang] {To be in the wind}, to be suggested or expected; to be a matter of suspicion or surmise. [Colloq.] {To carry the wind} (Man.), to toss the nose as high as the ears, as a horse. {To raise the wind}, to procure money. [Colloq.] {To take the wind} or {To have the wind}, to gain or have the advantage. --Bacon. {To take the wind out of one's sails}, to cause one to stop, or lose way, as when a vessel intercepts the wind of another; to cause one to lose enthusiasm, or momentum in an activity. [Colloq.] {To take wind}, or {To get wind}, to be divulged; to become public; as, the story got wind, or took wind. {Wind band} (Mus.), a band of wind instruments; a military band; the wind instruments of an orchestra. {Wind chest} (Mus.), a chest or reservoir of wind in an organ. {Wind dropsy}. (Med.) (a) Tympanites. (b) Emphysema of the subcutaneous areolar tissue. {Wind egg}, an imperfect, unimpregnated, or addled egg. {Wind furnace}. See the Note under {Furnace}. {Wind gauge}. See under {Gauge}. {Wind gun}. Same as {Air gun}. {Wind hatch} (Mining), the opening or place where the ore is taken out of the earth. {Wind instrument} (Mus.), an instrument of music sounded by means of wind, especially by means of the breath, as a flute, a clarinet, etc. {Wind pump}, a pump moved by a windmill. {Wind rose}, a table of the points of the compass, giving the states of the barometer, etc., connected with winds from the different directions. {Wind sail}. (a) (Naut.) A wide tube or funnel of canvas, used to convey a stream of air for ventilation into the lower compartments of a vessel. (b) The sail or vane of a windmill. {Wind shake}, a crack or incoherence in timber produced by violent winds while the timber was growing. {Wind shock}, a wind shake. {Wind side}, the side next the wind; the windward side. [R.] --Mrs. Browning. {Wind rush} (Zool.), the redwing. [Prov. Eng.] {Wind wheel}, a motor consisting of a wheel moved by wind. {Wood wind} (Mus.), the flutes and reed instruments of an orchestra, collectively. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wind \Wind\, v. t. [imp. & p. p. {Winded}; p. pr. & vb. n. {Winding}.] [1913 Webster] 1. To expose to the wind; to winnow; to ventilate. [1913 Webster] 2. To perceive or follow by the scent; to scent; to nose; as, the hounds winded the game. [1913 Webster] 3. (a) To drive hard, or force to violent exertion, as a horse, so as to render scant of wind; to put out of breath. (b) To rest, as a horse, in order to allow the breath to be recovered; to breathe. [1913 Webster] {To wind a ship} (Naut.), to turn it end for end, so that the wind strikes it on the opposite side. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wind \Wind\, v. t. [From {Wind}, moving air, but confused in sense and in conjugation with wind to turn.] [imp. & p. p. {Wound} (wound), R. {Winded}; p. pr. & vb. n. {Winding}.] To blow; to sound by blowing; esp., to sound with prolonged and mutually involved notes. "Hunters who wound their horns." --Pennant. [1913 Webster] Ye vigorous swains, while youth ferments your blood, . . . Wind the shrill horn. --Pope. [1913 Webster] That blast was winded by the king. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wind n 1: air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure; "trees bent under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere" [syn: {wind}, {air current}, {current of air}] 2: a tendency or force that influences events; "the winds of change" 3: breath; "the collision knocked the wind out of him" 4: empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a lot of wind"; "don't give me any of that jazz" [syn: {wind}, {malarkey}, {malarky}, {idle words}, {jazz}, {nothingness}] 5: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead}, {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}] 6: a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath [syn: {wind instrument}, {wind}] 7: a reflex that expels intestinal gas through the anus [syn: {fart}, {farting}, {flatus}, {wind}, {breaking wind}] 8: the act of winding or twisting; "he put the key in the old clock and gave it a good wind" [syn: {wind}, {winding}, {twist}] v 1: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course; "the river winds through the hills"; "the path meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders through the entire body" [syn: {weave}, {wind}, {thread}, {meander}, {wander}] 2: extend in curves and turns; "The road winds around the lake"; "the path twisted through the forest" [syn: {wind}, {twist}, {curve}] 3: arrange or or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool"; "She wrapped her arms around the child" [syn: {wind}, {wrap}, {roll}, {twine}] [ant: {unroll}, {unwind}, {wind off}] 4: catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the drugs" [syn: {scent}, {nose}, {wind}] 5: coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem; "wind your watch" [syn: {wind}, {wind up}] 6: form into a wreath [syn: {wreathe}, {wind}] 7: raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist the bicycle onto the roof of the car" [syn: {hoist}, {lift}, {wind}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: wind [wint] fart wind From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Wind [vint] (n) , s.(m ) wind

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.241 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).