Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for valle (56 entries) (0.3371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valle-, *valle*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valley[N] หุบเขา, See also: ห้วย, หุบลำธาร, Syn. dale, vale
valleyed[ADJ] ซึ่งเป็นหุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
valley sinkเหวหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า valle **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
valleTheir hut is situated in the valley.
valleA river runs through the long valley.
valleThe muddy track descends to a valley.
valleThe scientist searched for the bones of the dinosaurs in the valley.
valleThe village lay in a valley about half a mile in breadth.
valleThe heavy rain brought floods in the valley.
valleThere is a rumor that gold has been found in the valley.
valleThe river runs through the valley.
valleThe dusty track descends to a valley.
valleThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell

English-Thai: Nontri Dictionary
valley(n) หุบเขา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ตะเข้[N] hip rafter, See also: valley, Thai definition: ตัวไม้จากกลางจั่วบ้านตรงมายังชายคา พาดเป็นมุม 4 มุม มีเฉพาะบ้านทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา
ชรัว[N] valley, See also: canyon, Syn. ซอกเขา, หุบเขา
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
ระยะ[n.] (raya) EN: distance ; space ; span ; interval   FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar   FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f]
ระยะห่าง[n.] (raya hāng) EN: space ; interval   FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะว่าง[X] (raya wāng) EN: space ; interval   FR: espace [m] ; intervalle [m]
ระยะเวลา[n.] (rayawēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time   FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALLE V EY1 L
VALLEY V AE1 L IY0
VALLES V EY1 L Z
VALLEZ V AA0 L EH1 Z
VALLEE V AE1 L IY0
VALLERY V AE1 L ER0 IY0
VALLELY V EY1 L IY0
VALLELY V AE1 L IY0
VALLEJO V AA0 L EY1 Y OW0
VALLEYS V AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valley (n) (v a1 l ii)
valleys (n) (v a1 l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低谷[di1 gu3, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
山沟[shan1 gou1, 山溝] valley; gully; mountain region [Add to Longdo]
山谷[shan1 gu3, 山谷] valley [Add to Longdo]
[yu4, 峪] valley [Add to Longdo]
瓦莱塔[wa3 lai2 ta3, 瓦萊塔] Valletta (capital of Malta) [Add to Longdo]
[gu3, 谷] valley [Add to Longdo]
谷地[gu3 di4, 谷地] valley [Add to Longdo]
溪壑[xi1 he4, 谿壑] valley; mountain gorge [Add to Longdo]
溪谷[xi1 gu3, 谿谷] valley; gorge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachkehle {f}valley [Add to Longdo]
Tal {n} | Täler {pl}valley; vale | valleys; vales [Add to Longdo]
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: valle valley From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: valle valley

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3371 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).