Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for unix (2 entries) (5.9102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unix-, *unix*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: UNIX n 1: trademark for a powerful operating system [syn: {UNIX}, {UNIX system}, {UNIX operating system}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: Unix /yoo'niks/, n. [In the authors' words, ?A weak pun on Multics?; very early on it was ?UNICS?] (also ?UNIX?) An interactive timesharing system invented in 1969 by Ken Thompson after Bell Labs left the Multics project, originally so he could play games on his scavenged PDP-7. Dennis Ritchie, the inventor of C, is considered a co-author of the system. The turning point in Unix's history came when it was reimplemented almost entirely in C during 1972?1974, making it the first source-portable OS. Unix subsequently underwent mutations and expansions at the hands of many different people, resulting in a uniquely flexible and developer-friendly environment. By 1991, Unix had become the most widely used multiuser general-purpose operating system in the world ? and since 1996 the variant called {Linux} has been at the cutting edge of the {open source} movement. Many people consider the success of Unix the most important victory yet of hackerdom over industry opposition (but see {Unix weenie} and {Unix conspiracy} for an opposing point of view). See {Version 7}, {BSD}, {Linux}. [richiethom] Archetypal hackers ken (left) and dmr (right). Some people are confused over whether this word is appropriately ?UNIX? or ?Unix?; both forms are common, and used interchangeably. Dennis Ritchie says that the ?UNIX? spelling originally happened in CACM's 1974 paper The UNIX Time-Sharing System because ?we had a new typesetter and {troff} had just been invented and we were intoxicated by being able to produce small caps.? Later, dmr tried to get the spelling changed to ?Unix? in a couple of Bell Labs papers, on the grounds that the word is not acronymic. He failed, and eventually (his words) ?wimped out? on the issue. So, while the trademark today is ?UNIX?, both capitalizations are grounded in ancient usage; the Jargon File uses ?Unix? in deference to dmr's wishes.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  unix 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
unix
  • ยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ [Hope]
  • /Y UW1 N IH0 K S/ [CMU]
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
UNIX, Unix, unfix, nix, uni, unis, unit, univ, uni's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
UNIX, Unix, Uni, Inst, isst

Similar FRENCH words suggested by aspell:
Unix, uni, unis, unie, unir, unit, unît

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9102 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).