Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for union (3 entries) (4.9877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -union-, *union*. Possible hiragana form: うにおん

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Union \Un"ion\ (?; 277), n. [F., from L. unio oneness, union, a single large pearl, a kind of onion, fr. unus one. See {One}, and cf. {Onion}, {Unit}.] 1. The act of uniting or joining two or more things into one, or the state of being united or joined; junction; coalition; combination. [1913 Webster] Note: Union differs from connection, as it implies that the bodies are in contact, without an inter?ening body; whereas things may be connected by the in???vention of a third body, as by a cord or chain. [1913 Webster] 2. Agreement and conjunction of mind, spirit, will, affections, or the like; harmony; concord. [1913 Webster] 3. That which is united, or made one; something formed by a combination or coalition of parts or members; a confederation; a consolidated body; a league; as, the weavers have formed a union; trades unions have become very numerous; the United States of America are often called the Union. --A. Hamilton. [1913 Webster] 4. A textile fabric composed of two or more materials, as cotton, silk, wool, etc., woven together. [1913 Webster] 5. A large, fine pearl. [Obs.] [1913 Webster] If they [pearls] be white, great, round, smooth, and weighty . . . our dainties and delicates here at Rome . . . call them unions, as a man would say "singular," and by themselves alone. --Holland. [1913 Webster] In the cup an union shall he throw, Richer than that which four successive kings In Denmark's crown have worn. --Shak. [1913 Webster] 6. A device emblematic of union, used on a national flag or ensign, sometimes, as in the military standard of Great Britain, covering the whole field; sometimes, as in the flag of the United States, and the English naval and marine flag, occupying the upper inner corner, the rest of the flag being called the fly. Also, a flag having such a device; especially, the flag of Great Britain. [1913 Webster] Note: The union of the United States ensign is a cluster of white stars, denoting the union of the States, and, properly, equal in number to that of the States, displayed on a blue field; the fly being composed of alternate stripes of red and white. The union of the British ensign is the three crosses of St. George, St. Andrew, and St. Patrick in combination, denoting the union of England, Scotland and Ireland, displayed on a blue field in the national banner used on shore, on a red, white, or blue field in naval ensigns, and with a white border or fly in the merchant service. [1913 Webster] [1913 Webster] 7. (Mach.) A joint or other connection uniting parts of machinery, or the like, as the elastic pipe of a tender connecting it with the feed pipe of a locomotive engine; especially, a pipe fitting for connecting pipes, or pipes and fittings, in such a way as to facilitate disconnection. [1913 Webster] 8. (Brewing) A cask suspended on trunnions, in which fermentation is carried on. [1913 Webster] {Hypostatic union} (Theol.) See under {Hypostatic}. {Latin union}. See under {Latin}. {Legislative Union} (Eng. Hist.), the union of Great Britain and Ireland, which took place Jan. 1, 1801. {Union}, or {Act of Union} (Eng. Hist.), the act by which Scotland was united to England, or by which the two kingdoms were incorporated into one, in 1707. {Union by the first intention}, or {Union by the second intention}. (Surg.) See {To heal by the first intention}, or {To heal by the second intention}, under {Intention}. {Union down} (Naut.), a signal of distress at sea made by reversing the flag, or turning its union downward. {Union jack}. (Naut.) See {Jack}, n., 10. {Union joint}. (Mech.) (a) A joint formed by means of a union. (b) A piece of pipe made in the form of the letter T. [1913 Webster] Syn: Unity; junction; connection; concord; alliance; coalition; combination; confederacy. Usage: {Union}, {Unity}. Union is the act of bringing two or more things together so as to make but one, or the state of being united into one. Unity is a state of simple oneness, either of essence, as the unity of God, or of action, feeling, etc., as unity of design, of affection, etc. Thus, we may speak of effecting a union of interests which shall result in a unity of labor and interest in securing a given object. [1913 Webster] One kingdom, joy, and union without end. --Milton. [1913 Webster] [Man] is to . . . beget Like of his like, his image multiplied. In unity defective; which requires Collateral love, and dearest amity. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Union adj 1: being of or having to do with the northern United States and those loyal to the Union during the American Civil War; "Union soldiers"; "Federal forces"; "a Federal infantryman" [syn: {Union}, {Federal}] 2: of trade unions; "the union movement"; "union negotiations"; "a union-shop clause in the contract" [ant: {nonunion}] n 1: an organization of employees formed to bargain with the employer; "you have to join the union in order to get a job" [syn: {union}, {labor union}, {trade union}, {trades union}, {brotherhood}] 2: the United States (especially the northern states during the American Civil War); "he has visited every state in the Union"; "Lee hoped to detach Maryland from the Union"; "the North's superior resources turned the scale" [syn: {Union}, {North}] 3: the act of pairing a male and female for reproductive purposes; "the casual couplings of adolescents"; "the mating of some species occurs only in the spring" [syn: {coupling}, {mating}, {pairing}, {conjugation}, {union}, {sexual union}] 4: the state of being joined or united or linked; "there is strength in union" [syn: {union}, {unification}] [ant: {separation}] 5: the state of being a married couple voluntarily joined for life (or until divorce); "a long and happy marriage"; "God bless this union" [syn: {marriage}, {matrimony}, {union}, {spousal relationship}, {wedlock}] 6: healing process involving the growing together of the edges of a wound or the growing together of broken bones [syn: {union}, {conglutination}] 7: a political unit formed from previously independent people or organizations; "the Soviet Union" 8: a set containing all and only the members of two or more given sets; "let C be the union of the sets A and B" [syn: {union}, {sum}, {join}] 9: the occurrence of a uniting of separate parts; "lightning produced an unusual union of the metals" 10: a device on a national flag emblematic of the union of two or more sovereignties (typically in the upper inner corner) 11: the act of making or becoming a single unit; "the union of opposing factions"; "he looked forward to the unification of his family for the holidays" [syn: {union}, {unification}, {uniting}, {conjugation}, {jointure}] [ant: {disunion}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: union union

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.9877 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).