Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for top (21 entries) (6.0656 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -top-, *top*.

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Top \Top\, n. [CF. OD. dop, top, OHG., MNG., & dial. G. topf; perhaps akin to G. topf a pot.] 1. A child's toy, commonly in the form of a conoid or pear, made to spin on its point, usually by drawing off a string wound round its surface or stem, the motion being sometimes continued by means of a whip. [1913 Webster] 2. (Rope Making) A plug, or conical block of wood, with longitudital grooves on its surface, in which the strands of the rope slide in the process of twisting. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Top \Top\, n. [AS. top; akin to OFries. top a tuft, D. top top, OHG. zopf end, tip, tuft of hair, G. zopf tuft of hair, pigtail, top of a tree, Icel. toppr a tuft of hair, crest, top, Dan. top, Sw. topp pinnacle, top; of uncertain origin. Cf. {Tuft}.] 1. The highest part of anything; the upper end, edge, or extremity; the upper side or surface; summit; apex; vertex; cover; lid; as, the top of a spire; the top of a house; the top of a mountain; the top of the ground. [1913 Webster] The star that bids the shepherd fold, Now the top of heaven doth hold. --Milton. [1913 Webster] 2. The utmost degree; the acme; the summit. [1913 Webster] The top of my ambition is to contribute to that work. --Pope. [1913 Webster] 3. The highest rank; the most honorable position; the utmost attainable place; as, to be at the top of one's class, or at the top of the school. [1913 Webster] And wears upon his baby brow the round And top of sovereignty. --Shak. [1913 Webster] 4. The chief person; the most prominent one. [1913 Webster] Other . . . aspired to be the top of zealots. --Milton. [1913 Webster] 5. The crown of the head, or the hair upon it; the head. "From top to toe" --Spenser. [1913 Webster] All the stored vengeance of Heaven fall On her ungrateful top ! --Shak. [1913 Webster] 6. The head, or upper part, of a plant. [1913 Webster] The buds . . . are called heads, or tops, as cabbageheads. --I. Watts. [1913 Webster] 7. (Naut.) A platform surrounding the head of the lower mast and projecting on all sudes. It serves to spead the topmast rigging, thus strengheningthe mast, and also furnishes a convenient standing place for the men aloft. --Totten. [1913 Webster] 8. (Wool Manuf.) A bundle or ball of slivers of comkbed wool, from which the noils, or dust, have been taken out. [1913 Webster] 9. Eve; verge; point. [R.] "He was upon the top of his marriage with Magdaleine." --Knolles. [1913 Webster] 10. The part of a cut gem between the girdle, or circumference, and the table, or flat upper surface. --Knight. [1913 Webster] 11. pl. Top-boots. [Slang] --Dickens. [1913 Webster] 12. (Golf) (a) A stroke on the top of the ball. (b) A forward spin given to the ball by hitting it on or near the top. [Webster 1913 Suppl.] Note: Top is often used adjectively or as the first part of compound words, usually self-explaining; as, top stone, or topstone; top-boots, or top boots; top soil, or top-soil. [1913 Webster] {Top and but} (Shipbuilding), a phrase used to denote a method of working long tapering planks by bringing the but of one plank to the top of the other to make up a constant breadth in two layers. {Top minnow} (Zool.), a small viviparous fresh-water fish ({Gambusia patruelis}) abundant in the Southern United States. Also applied to other similar species. {From top to toe}, from head to foot; altogether. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Top \Top\, v. t. 1. To cover on the top; to tip; to cap; -- chiefly used in the past participle. [1913 Webster] Like moving mountains topped with snow. --Waller. [1913 Webster] A mount Of alabaster, topped with golden spires. --Milton. [1913 Webster] 2. To rise above; to excel; to outgo; to surpass. [1913 Webster] Topping all others in boasting. --Shak. [1913 Webster] Edmund the base shall top the legitimate. --Shak. [1913 Webster] 3. To rise to the top of; to go over the top of. [1913 Webster] But wind about till thou hast topped the hill. --Denham. [1913 Webster] 4. To take off the or upper part of; to crop. [1913 Webster] Top your rose trees a little with your knife. --Evelyn. [1913 Webster] 5. To perform eminently, or better than before. [1913 Webster] From endeavoring universally to top their parts, they will go universally beyond them. --Jeffrey. [1913 Webster] 6. (Naut.) To raise one end of, as a yard, so that that end becomes higher than the other. [1913 Webster] 7. (Dyeing) To cover with another dye; as, to top aniline black with methyl violet to prevent greening and crocking. [Webster 1913 Suppl.] 8. To put a stiffening piece or back on (a saw blade). [Webster 1913 Suppl.] 9. To arrange, as fruit, with the best on top. [Cant] [Webster 1913 Suppl.] 10. To strike the top of, as a wall, with the hind feet, in jumping, so as to gain new impetus; -- said of a horse. [Webster 1913 Suppl.] 11. To improve (domestic animals, esp. sheep) by crossing certain individuals or breeds with other superior. [Webster 1913 Suppl.] 12. (Naut.) To raise one end of, as a yard, so that that end becomes higher than the other. [Webster 1913 Suppl.] 13. To cut, break, or otherwise take off the top of (a steel ingot) to remove unsound metal. [Webster 1913 Suppl.] 14. (Golf) To strike (the ball) above the center; also, to make (as a stroke) by hitting the ball in this way. [Webster 1913 Suppl.] {To top off}, (a) to complete by putting on, or finishing, the top or uppermost part of; as, to top off a stack of hay; hence, to complete; to finish; to adorn. (b) to completely fill (an almost full tank) by adding more of the liquid it already contains. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Top \Top\, v. i. [imp. & p. p. {Topped}; p. pr. & vb. n. {Topping}.] 1. To rise aloft; to be eminent; to tower; as, lofty ridges and topping mountains. --Derham. [1913 Webster] 2. To predominate; as, topping passions. "Influenced by topping uneasiness." --Locke. [1913 Webster] 3. To excel; to rise above others. [1913 Webster] But write thy, and top. --Dryden. [1913 Webster] 4. (Golf) To strike a ball above the center. [Webster 1913 Suppl.] 5. (Naut.) To rise at one end, as a yard; -- usually with up. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: top adj 1: situated at the top or highest position; "the top shelf" [ant: {bottom(a)}, {side(a)}] n 1: the upper part of anything; "the mower cuts off the tops of the grass"; "the title should be written at the top of the first page" 2: the highest or uppermost side of anything; "put your books on top of the desk"; "only the top side of the box was painted" [syn: {top}, {top side}, {upper side}, {upside}] 3: the top or extreme point of something (usually a mountain or hill); "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest}, {top}, {tip}, {summit}] 4: the first half of an inning; while the visiting team is at bat; "a relief pitcher took over in the top of the fifth" [syn: {top}, {top of the inning}] [ant: {bottom}, {bottom of the inning}] 5: the highest level or degree attainable; the highest stage of development; "his landscapes were deemed the acme of beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop}, {top}] 6: the greatest possible intensity; "he screamed at the top of his lungs" 7: platform surrounding the head of a lower mast 8: a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin; "he got a bright red top and string for his birthday" [syn: {top}, {whirligig}, {teetotum}, {spinning top}] 9: covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle" [syn: {top}, {cover}] 10: a garment (especially for women) that extends from the shoulders to the waist or hips; "he stared as she buttoned her top" 11: a canvas tent to house the audience at a circus performance; "he was afraid of a fire in the circus tent"; "they had the big top up in less than an hour" [syn: {circus tent}, {big top}, {round top}, {top}] v 1: be superior or better than some standard; "She exceeded our expectations"; "She topped her performance of last year" [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past}, {top}] 2: pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops" [syn: {clear}, {top}] 3: be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree" 4: be ahead of others; be the first; "she topped her class every year" [syn: {lead}, {top}] 5: provide with a top or finish the top (of a structure); "the towers were topped with conical roofs" [syn: {top}, {top out}] 6: reach or ascend the top of; "The hikers topped the mountain just before noon" 7: strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool) giving it a forward spin 8: cut the top off; "top trees and bushes" [syn: {top}, {pinch}] 9: be the culminating event; "The speech crowned the meeting" [syn: {crown}, {top}] 10: finish up or conclude; "They topped off their dinner with a cognac"; "top the evening with champagne" [syn: {top}, {top off}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TOP Technical and Office Protocols From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TOP The OS-9 Project (OS-9) From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: top peak; point; tip; summit summit; surface; top From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: top [tɔp] agreed; okay peak; point; tip; summit summit; surface; top From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ball 1. top, küre 2. bilye 3. yumak 4. top oyunu 5. (beysbol) istenilen şekilde ve yönde atılmayan top 6. (ask.) gülle 7. yumak haline koymak 8. yumak haline gelmek, top top olmak. be on the ball (A.B.D.), (argo) uyanık olmak, açıkgöz olmak. play ball top oynamak 9. (A.B.D.), (k.dili.) beraber çalışmak. ball up (argo) şaşırtmak, (işi) bozmak. ball-and- socket joint kalça eklemi tipindeki eklem. ball bearing bilye 10. bilyeli yatak. ball cock yüzen top ile işleyen kapama valfı. ball of the foot ayak parmaklarının kökü. ball peen hammer bir ucu yarım küre biçiminde olan çekiç. ball valve toplu valf. ball and chain ayak kösteği, pranga. ballpoint ballpoint pen tükenmez, tükenmez kalem. balls (argo) husyeler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cannon 1. top 2. (mak.) bir şaft üzerinde serbestçe hareket eden (mil) 3. bilardo oyununda karambol 4. koşum takımında bir çeşit gem 5. (zool.) incik kemiği 6. topa tutmak, top atmak, bombardıman etmek 7. gülle gibi fırlatmak. cannon ball gülle. cannon bone incik kemiği. cannon fodder (ölmek ihtimali ile) savaşa giden askerler. cannon shot top ateşi 8. top menzili. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bolus 1. normalden daha büyük olan hap, kapsül 2. topak, top. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: charge 1. yüklemek, tahmil etmek 2. doldurmak (tüfek, top, ocak vb) 3. doyurmak 4. (havayı) gerginleştirmek 5. (elek.) şarj etmek 6. emretmek, vazifelendirmek, itham etmek, mesul tutmak 7. mükellef addetmek 8. fiyat talep etmek 9. hücum etmek, hamle yapmak, saldırmak 10. hesaba kaydetmek, geçirmek 11. emir verilince yere yatmak (köpek) charge off gözden çıkarmak 12. elden çıkarmak. charge with yüklemek 13. itham etmek, suçlamak 14. borçlandırmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: congeries 1. (topluluk ismi) yığın, küme, top. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: globe 1. küre, top, yuvarlak 2. arz küresi, dünya 3. yetkisini belirtmek üzere hükümdarların taşıdığı altın top 4. dünya küresi modeli 5. küre haline koymak, küre şeklini almak. globefish kirpi balığı. globe flower (bot.) altın top. globetrotter durmadan dünyayı dolaşan kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mass 1. parça, top, kütle, külçe, yığın, küme 2. çokluk 3. hacim, cisim 4. (fiz.) herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı, kütle 5. yığın halinde toplamak 6. (ask.) asker yığmak. mass media kitle iletişim, halka bilgi dağıtmak için çeşitli vasıtalar. mass meeting çoğunlukla siyasi tartışma gayesiyle düzenlenmiş halka açık genel toplantı. mass movement geniş halk hareketi. mass production toptan üretim .the masses halk küt lesi, avam. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: piece 1. parça, (kıs.)ım, bölüm 2. dama taşı 3. (satranç) piyadeden yüksek taş 4. tüfek, top 5. (müz.) parça 6. piyes 7. resim 8. numune, örnek 9. madeni para. piece goods (tic.) metreyle satılan kumaş. piece of eight İspanyol doları, sekiz riyal'(den.) ibaret dolar. give one a piece of one' mind paylamak, azarlamak. break to pieces parça parça etmek 10. parçalanmak. by the piece parça başına. go to pieces parçalanmak 11. (k. dili) (kendini) dağıtmak. of a piece with aynı, tıp(kıs.)ı, benzer. speak one' piece kendi fikrini belirtmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: roll 1. yuvarlanış, yuvarlayış, tekerleme 2. devirme, devrilme 3. silindir, yuvak, merdane 4. tomar şeklinde şey 5. liste, defter, sicil, kayıt 6. top, rulo 7. bir çeşit küçük ekmek 8. gümbürtü, gök gürlemesi 9. kabarıklık 10. bükülüp tomar haline konabilen tuvalet takımı çantası 11. geminin sallaması, yalpa 12. (argo) para tomarı, para 13. (hav.) tono 14. yere indikten sonra uçağın pistte bir müddet gitmesi. roll call yoklama. rolltop desk çubuklardan yapılmış kapağı kıvrılarak açılıp kapanan yazı masası, Amerikan yazıhanesi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: round 1. yuvarlak, değirmi 2. top, toparlak, küresel 3. silindir şeklinde 4. yuvarlak (hesap) 5. çok, hayli 6. çabuk, atik, süratli 7. dolgun 8. açık, çekinmesiz 9. tam. round clam yenilir bir deniz tarağı, (zool.) Venus mercenaria. round dance vals gibi dönerek yapılan dans. round number yuvarlak sayı. round robin grup arasında sıra ile yazılan mektup zinciri. round table conference yuvarlak masa toplantısı. round trip gidiş dönüş 10. tur. a round oath okkalı küfür. round'ly yuvarlakça 11. açıkça, çekinmeyerek, dobra dobra. round'ness yuvarlaklık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: total 1. (-ed, -ing veya -led, -ling ) bütün, tam tamam 2. top yekun 3. toplam, yekun, tutar 4. top, hepsi 5. toplamak, yekununu bulmak 6. tutmak, etmek 7. (argo) tamamen harap etmek. total abstinence alkolden kaçınma, Yeşilaycılık. total eclipse güneşin tam tutulması. total loss tam zarar. total war top yekun savaş. totality bütünlük, tümlük 8. (astr.) ay veya gün tutulmasının tam olduğu süre. totally tamamen bütün bütün. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tuft 1. küme, öbek, top 2. tepe, sorguç 3. püskül 4. kümelemek, demet demet yapmak: püskül ile süslemek. tuft'ed kümeli 5. tepeli. tuft'y perçem gibi püskül püskül veya küme küme olan, öbek öbek.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 6.0656 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).