Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for teller (39 entries) (0.4544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teller-, *teller*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teller[N] พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร, Syn. cashier, clerk, counting clerk
teller[N] เครื่องฝาก-ถอนเงิน
teller[N] ผู้นับคะแนนเสียงในสภา
teller[N] ผู้เล่านิทาน เรื่องราว ฯลฯ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
tellerกรรมการนับคะแนนเสียง (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
teller๑. ผู้นับคะแนนเสียง๒. พนักงานรับ-จ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า teller **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tellerThat fortune-teller is no better than a liar.
tellerI recognized the bank teller as the man I had seen in the movie theater.
tellerA fortune-teller read my hand.
tellerWhat that fortuneteller said yesterday is nothing to be concerned about.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก,ผู้เล่า,พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน,ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine

English-Thai: Nontri Dictionary
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมโรงแรม[n. exp.] (kitjakam rōngraēm) FR: activités hôtelières [fpl] ; hôtellerie [f]
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
พรหมชาติ[n.] (phrommachāt) EN: name of for fortune-teller book ; name of a treatise in astrology   
ผู้บรรยาย[n.] (phūbānyāi) EN: commentator ; narrator ; storyteller ; lecturer   FR: commentateur [m]
โรงเรียนวิชาการโรงแรม[n. exp.] (rōngrīen wichākān rōng raēm) EN: hotel management school   FR: école hôtelière [f] ; école profesionnelle d'hötellerie [f]
เทลเลอร์[n.] (thēlloē) EN: teller   

CMU English Pronouncing Dictionary
TELLER T EH1 L ER0
TELLERS T EH1 L ER0 Z
TELLER'S T EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teller (n) (t e1 l @ r)
tellers (n) (t e1 l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzähler {m} | Erzähler {pl}teller | tellers [Add to Longdo]
Teller {m} | Teller {pl}plate | plates [Add to Longdo]
Teller {m}plunger cup [Add to Longdo]
Teller {m} (am Skistock)disk [Add to Longdo]
Tellervoll {m}plateful [Add to Longdo]
Tellerwäscher {m}dishwasher [Add to Longdo]
Tellerfeder {f} [techn.]disc spring [Add to Longdo]
Tellerfeder {f} [techn.]dished washer; Belleville washer [Add to Longdo]
Tellerfeder {f} [techn.]plate spring; spring cup; cup spring [Add to Longdo]
Tellermütze {f} | Tellermützen {pl}flat cap | flat caps [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Teller \Tell"er\, n. 1. One who tells, relates, or communicates; an informer, narrator, or describer. [1913 Webster] 2. One of four officers of the English Exchequer, formerly appointed to receive moneys due to the king and to pay moneys payable by the king. --Cowell. [1913 Webster] 3. An employee of a bank who receives money paid in, and pays money out, and makes records of such transactions. [1913 Webster +PJC] 4. One who is appointed to count the votes given in a legislative body, public meeting, assembly, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Teller n 1: United States physicist (born in Hungary) who worked on the first atom bomb and the first hydrogen bomb (1908-2003) [syn: {Teller}, {Edward Teller}] 2: an official appointed to count the votes (especially in legislative assembly) [syn: {teller}, {vote counter}] 3: an employee of a bank who receives and pays out money [syn: {teller}, {cashier}, {bank clerk}] 4: someone who tells a story [syn: {narrator}, {storyteller}, {teller}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Teller [tɛlr] (n) , s.(m ) plate

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4544 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).